Rynki rolne

­Sytuacja na rynku zbóż

(Biuletyn Informacyjny MRiRW 2012 nr 8-9, s. 3-4)

 

Według wstępnego szacunku GUS z końca lipca 2012 r. powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi w Polsce w 2012 r. wyniosła blisko 7,2 mln ha. Krajowe zapasy zbóż na początku sezonu 2012/2013 wyniosły blisko 3,9 mln ton, wobec 4,5 mln ton w poprzednim sezonie. Przewiduje się, że zbiory zbóż podstawowych w br. wyniosą 22,8-23,5 mln ton, tj. o 6-3 proc. mniej od zbiorów ubiegłorocznych. Krajowe zapotrzebowanie na zboża podstawowe i kukurydzę w sezonie 2012/2013 może wynieść 26,8 mln ton. W efekcie dalszego zmniejszenia pogłowia trzody chlewnej, przy przewidywanym wzroście produkcji drobiu, spasanie zbóż w br., w porównaniu do poprzedniego, obniży się o około 2 proc. Zakłada się jednocześnie niewielki spadek (o 5 proc.) zużycia przemysłowego, w tym głównie na biopaliwa.

 

Oprac. Aleksandra Szymańska

 

Sytuacja na rynku mięsa

(Biuletyn Informacyjny MRiRW 2012 nr 8-9, s. 4-7)

 

  1. Rynek mięsa wieprzowego. W końcu marca 2012 r. wg GUS pogłowie trzody chlewnej liczyło blisko 11,5 mln sztuk, wykazując spadek o 12,4 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Zmniejszyła się liczebność wszystkich grup stada świń: prosiąt o 16,6 proc., warchlaków o 17,9 proc., tuczników o 5,7 proc. oraz trzody chlewnej na chów o 4,7 proc. W 2011 r. produkcja wieprzowiny wyniosła 1 881 tys. ton i była o 18 tys. ton (1 proc.) wyższa niż rok wcześniej.

 

  1. Rynek wołowiny. W Polsce produkcja wołowiny od kilku lat charakteryzuje się stagnacją. W grudniu 2011 r. pogłowie bydła liczyło 5,5 mln sztuk, wykazując spadek w skali roku o 1,1 proc. W 2011 r. produkcja wołowiny w masie poubojowej wyniosła 385 tys. ton i była o 5 tys. ton (- 1 proc.) niższa niż w 2010 r. W 2011 r. liczba ubojów przemysłowych bydła dorosłego ogółem wyniosła 1,28 mln sztuk i była o 33,2 tys. sztuk (-2,5 proc.) niższa niż w 2010 r. W okresie styczeń-kwiecień 2012 r. liczba ubojów przemysłowych bydła dorosłego ogółem wyniosła 479,9 tys. sztuk, tj. o 60,9 tys. sztuk (-11,3 proc.) mniej niż w tym samym okresie 2011 r.

 

  1. Rynek mięsa drobiowego. Ponad 93 proc. w krajowej strukturze mięsa drobiowego stanowi mięso brojlerów i indyków. Niespełna 3 proc. udział posiada drób wodny. Według GUS w 2011 r. produkcja mięsa drobiowego wyniosła 1,4 mln ton i była o 4 proc. wyższa w stosunku do 2010 r. W 2012 r. prognozowany jest wzrost produkcji mięsa drobiowego do 1 510 tys. ton, tj., o około 6 proc.

Oprac. Aleksandra Szymańska

 

 

Sytuacja na rynku mleka i przetworów mlecznych

(Biuletyn Informacyjny MRiRW 2012 nr 8-9, s. 8-9)

 

Produkcja mleka w Polsce w 2011 r. wzrosła o 1,1 proc. i wyniosła 12 405 mln l.,  pomimo utrzymującej się spadkowej tendencji w pogłowiu krów mlecznych. Redukcję pogłowia o ponad 3 proc. do poziomu 2,4 mln sztuk krów mlecznych, skompensował wzrost wydajności mlecznej o blisko 4 proc. do poziomu prawie 4 855 litrów/sztukę. Od akcesji Polski do UE, liczba krów mlecznych zmalała o 11 proc., a ich wydajność wzrosła o 17 proc.

Ze względu na postępujące procesy restrukturyzacyjne po stronie produkcji, jak i przetwórstwa mleka, corocznie maleje liczba producentów mleka oraz podmiotów skupujących mleko. Na przełomie lat 2004-2012, według stanu na początek roku kwotowego, liczba dostawców hurtowych i bezpośrednich zmniejszyła się odpowiednio o 56 proc. i 82 proc. Na dzień 31 marca 2012 r. produkcją mleka zajmowało się około 157 tys. dostawców hurtowych oraz ponad 13 tys. dostawców bezpośrednich. Od akcesji liczba podmiotów skupujących mleko zmniejszyła się z 356 do 302 (o 15 proc.).

W wyniku zwiększonej podaży mleka surowego produkcja przetworów mlecznych w I półroczu 2012 r. utrzymała się na wysokim poziomie. Produkcja OMP (odtłuszczonego mleka w proszku) wyniosła 52,6 tys. ton, tj. o 15,6 proc. więcej niż w roku ubiegłym, w przypadku masła wzrost ten wyniósł aż 25 proc. do poziomu 85 tys. ton. Produkcja serów wzrosła o 9 proc. do poziomu 364 tys. ton.

Oprac. Aleksandra Szymańska

 

 

Wkrótce sprzedaż po nowemu / Jerzy Drabarczyk

(Głos Lasu 2012 nr 9, s.20-21)

 

Od 2012 roku w Lasach Państwowych zacznie obowiązywać nowy system sprzedaży drewna. Obecnie, 65 - procentowa pula drewna trafia do tzw. przetargu ograniczonego w Portalu Leśno-Drzewnym, w którym mogą uczestniczyć stali odbiorcy. Reszta surowca jest sprzedawana za pośrednictwem internetowego portalu e-drewno, gdzie do nieograniczonego przetargu mogą przystąpić wszyscy zainteresowani. W opinii wielu partnerów przemysłu drzewnego dotychczasowe rozwiązanie tworzy warunki do spekulacyjnego handlu drewnem.

Nowe regulacje w tym zakresie zakładają podział puli drewna kierowanej przez nadleśnictwa do sprzedaży na dwie części: 70 procent będzie sprzedawane w przetargu skierowanym do dotychczasowych klientów, a 30 procent do sprzedaży na wolnym rynku. Uwzględniając uwagi przedstawicieli przemysłu drzewnego, w przetargu ograniczonym drewno podzielono na trzy grupy: wielkowymiarowe iglaste, wielkowymiarowe liściaste oraz drewno średniowymiarowe rozliczane wspólnie z małowymiarowym.

Licytacja, w której mogą wziąć udział wszyscy uczestnicy rynku ma się odbywać na podobnych jak dotychczas warunkach, z tą różnicą, że odbiorca będzie mógł przygotować scenariusz zakupu, zakładający cenę za określoną masę surowca.

Decyzja o wprowadzeniu nowych zasad sprzedaży drewna czeka na sformalizowanie. Obecnie w Zakładzie Informatyki LP trwają prace nad wprowadzeniem nowego oprogramowania.

 

Oprac. Joanna Radziewicz

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter