Nowe przepisy w polskim prawie rolnym

  • 30 listopada 2012 r. Senat przyjął bez poprawek, wywołującą protesty przeciwników GMO, ustawę o nasiennictwie. Za podjęciem uchwały w sprawie tej ustawy bez poprawek głosowało 50 senatorów, 29 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.

Ustawa o nasiennictwie zawiera dwie regulacje dotyczące roślin genetycznie modyfikowanych. Dopuszcza rejestrację nasion GMO, a także legalizuje obrót nimi na terenie Polski. Pozostałe przepisy dotyczą wytwarzania i wprowadzania do obrotu materiału siewnego, w tym także odmian regionalnych i amatorskich. Ustanawia ona zasady dotyczące zgłaszania i rejestracji odmian uprawnych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, a także przepisy dotyczące wytwarzania i oceny materiału siewnego roślin rolniczych, warzywnych, szkółkarskich, a także materiału rozmnożeniowego roślin warzywnych i ozdobnych.

  • 12 listopada 2012 r. Prezydent RP podpisał  ustawę o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno. Nowelizacja ma na celu wykonanie unijnego rozporządzenia, które weszło w życie 5 kwietnia 2012 r. W opinii projektodawcy, w tej sytuacji zachodzi pilna konieczność dostosowania kompetencji polskich organów właściwych do obsługi mechanizmu wsparcia dla grup producentów owoców  i warzyw.

Zgodnie z nowelizacją, w zakresie określonym przepisami UE, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, zadania i kompetencje właściwego organu państwa członkowskiego wykonuje marszałek województwa, w tym dokonuje powiadomień, przekazuje informacje oraz wydaje decyzje w szczególności w sprawach:

  1. Wstępnego uznania grupy producentów owoców i warzyw i wstępnego zatwierdzenia planu dochodzenia do uznania grupy producentów za organizację producentów owoców i warzyw;
  2. Zatwierdzenia planu dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów za organizację producentów. (W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że wstępne zatwierdzanie planów dochodzenia do uznania jest niezbędne w związku z wprowadzeniem przez Komisję Europejską rocznego limitu pomocy dla państw członkowskich o łącznej wysokości 10 mln euro).

Ustawa weszła w życie 15 listopada 2012 r. W uzasadnieniu projektowanej ustawy poinformowano, że jest to związane z koniecznością jak najszybszego wykonania przepisów UE i zapewni ich prawidłowe stosowanie wszystkim organom biorącym udział w administrowaniu systemem wsparcia dla grup producentów owoców i warzyw. Niezwłoczne wejście w życie ustawy umożliwi grupom producentów korzystanie ze zmienionego systemu pomocy  i wsparcia.

  • 27 października 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 października 2012 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu prowadzenia połowów szprota w podobszarach 22 – 32 Morza Bałtyckiego (Dz.U. poz. 1171), natomiast od 30 października 2012 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zakazu prowadzenia połowów śledzia w podobszarach 25 – 27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego (Dz.U. poz. 1172).

W związku z powyższym od dnia 27 października 2012 r. jest możliwe prowadzenie ukierunkowanych połowów szprota. Natomiast od dnia 30 października 2012 r. zakazane są ukierunkowane połowy śledzia centralnego, w związku z czym, gatunek ten będzie mógł być poławiany wyłącznie jako przyłów.

  • 23 października 2012 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawy - Prawo pocztowe. Nowelizacja - wprowadzająca definicję osobistej przesyłki produktów pochodzenia zwierzęcego -  wykonuje postanowienia aktu prawa UE, rozporządzenia Komisji (WE) nr 206/2009.

Rozporządzenie to dotyczy wprowadzania na terytorium UE takich przesyłek  o charakterze niehandlowym, które stanowią część bagażu podróżnych albo są wysyłane jako małe przesyłki do osób prywatnych, albo są zamawiane  na odległość (na przykład pocztą elektroniczną, przez telefon lub przez Internet) i dostarczane konsumentom. Przesyłki, wskazane w przepisach tego rozporządzenia, nie podlegają weterynaryjnej kontroli granicznej.

Zgodnie z nowelizacją zmieniana ustawa unormuje także  właściwość organów do realizacji zadań określonych w powyższym rozporządzeniu  nr 206/2009. Przyjęto, że w Polsce właściwy miejscowo wojewoda będzie organem właściwym do informowania podróżnych na przejściach granicznych o wymaganiach dotyczących wprowadzania na terytorium UE osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego. Ponadto ustawa stanowi, że organ celny albo organ administracji rządowej upoważniony do wykonywania niektórych zadań organów celnych - zgodnie z przepisami prawa celnego - będzie właściwym organem, o którym mowa w odpowiednich unormowaniach  rozporządzenia.

  • W związku z pismem Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie podwyższenia zaproponowanej w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2013 r., stawki zwrotu podatku akcyzowego oraz zwiększenia limitu zużycia oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych, resort rolnictwa poinformował, że zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379, z późn. zm.), Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego na rok następny, mając na względzie projekt, ustawy budżetowej na następny rok i obowiązującą stawkę podatku akcyzowego od oleju napędowego.

Podstawę zwrotu na rzecz producentów rolnych części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego stanowią przepisy ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., wdrażające przepisy Dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz.Urz. WE L 283 z 31.10.2003).

Zgodnie z ww. dyrektywą państwa członkowskie mogą stosować minimalną stawkę akcyzy do produktów energetycznych i elektryczności używanych w rolnictwie, ogrodnictwie, hodowli ryb i leśnictwie, do olejów napędowych oznaczonych kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49, w wysokości 21 euro/1000 l. Wprowadzenie stawki podatku akcyzowego w minimalnej wysokości 21 Euro/1000 l dla oleju napędowego obecnie opodatkowanego według stawki w wysokości 1.196 zł/1000 l oznaczałoby zmniejszenie tej stawki o około 1100 zł/1000 l (tj. 1,10 zł /litr) (wyliczono według kursu walutowego EURO/PL w wysokości 4,1057 zł - według zawiadomienia Komisji Europejskiej (Dz.Urz. WE C 296/5 z 02 października 2012 r.).


Oprac. Aleksandra Szymańska

na podstawie:

www.minrol.gov.pl

www.krir.pl

www.agronews.com.pl

www.sejm.gov.pl

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter