Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów – nowe regulacje prawne

 

 

Celem ochrony gatunkowej jest zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących, na terenie kraju lub innych państw członkowskich Unii Europejskiej, rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk i ostoi, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej. Od października 2014 roku w naszym kraju obowiązują nowe regulacje prawne w tym zakresie.

 

 

Ochrona gatunkowa roślin w Polsce

 

W Polsce pierwsze regulacje prawne w zakresie ochrony gatunkowej wybranych gatunków roślin obowiązywały już w średniowieczu i dotyczyły cisa. Pod koniec XIX wieku w Szwajcarii, a następnie w Austrii weszły w życie zarządzenia dotyczące ochrony szarotki. W 1919 roku na terenie naszego kraju ścisłą ochroną objęto pierwszych sześć gatunków roślin, a w 1946 roku wydano pierwsze rozporządzenie o ochronie gatunkowej, które obejmowało już 110 gatunków roślin. Na przestrzeni lat lista roślin chronionych była wielokrotnie modyfikowana. Od 9 października 2014 roku  obowiązują w Polsce nowe regulacje prawne w tym zakresie.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Środowisko w Europie - jak jest, a jak będzie?

Polityka Europy w dziedzinie środowiska oraz polityka przeciwdziałania zmianom klimatu przyniosły obszarom europejskim duże korzyści, przyczyniając się do poprawy stanu środowiska naturalnego i podniesienia jakości życia, wspierając jednocześnie innowacyjność, tworzenie nowych miejsc pracy i wzrost gospodarczy. Jednak przed kontynentem nadal stoi szereg trwałych i rosnących wyzwań środowiskowych. Aby im sprostać należy wprowadzić fundamentalne zmiany w systemach produkcji i konsumpcji, które są głównym źródłem problemów w obszarze środowiska.

 

Obecny stan środowiska w Europie

Działania na rzecz realizacji ochrony środowiska w Europie zawarte w „7. Ogólnym unijnym programie działań w zakresie środowiska naturalnego do 2020 r.”, skupiają się na trzech kluczowych obszarach:

  • ochronie kapitału naturalnego, który stanowi podstawę dobrobytu gospodarczego i dobrej jakości życia człowieka;
  • pobudzaniu efektywnego wykorzystania zasobów, niskoemisyjnego i ukierunkowanego na społeczeństwo rozwoju;
  • ochronie ludności przed środowiskowymi czynnikami ryzyka dla zdrowia.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...