Technologie IT w rolnictwie

 

Obecnie bardzo wiele przedsiębiorstw korzysta ze specjalnych systemów informatycznych wspomagających działalność. Tymczasem w agrofirmach nie były one do tej pory zbyt popularne. Wiązało się to przede wszystkim z małą podażą na tego typu aplikacje, mniejszymi zasobami finansowymi gospodarstw rolnych oraz brakiem świadomości rolników, co do przydatności tych rozwiązań. W ostatnim czasie przedsiębiorcy rolni coraz chętniej wykorzystują specjalistyczne oprogramowania i narzędzie mobilne do zarządzania procesami produkcyjnymi w swoich gospodarstwach.

 

Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej można zaobserwować coraz większą modernizację rolnictwa. Dotyczy to zwłaszcza wykorzystania zaawansowanych rozwiązań technologicznych w procesie produkcyjnym. Gospodarstwa rolne coraz częściej korzystają z nowoczesnych maszyn i urządzeń,  które usprawniają ich pracę, a w konsekwencji prowadzą do znacznego obniżenia kosztów prowadzonej działalności.

 

W ostatnim okresie na rynku pojawiły się specjalistyczne systemy komputerowe wspomagające działalność przedsiębiorstw rolniczych. Rolnicy mogą wybierać w szerokiej palecie dostępnego oprogramowania, które umożliwia kompleksowe zarządzanie tego typu podmiotami, począwszy od nadzorowania spraw finansowych i analizę danych, poprzez wspomaganie rolnictwa precyzyjnego, aż po szerokie możliwości pracy na wirtualnych mapach.

 

Bitfarma

Program komputerowy Bitfarma jest narzędziem informatycznym służącym do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwach rolnych a także do wspomagania procesu planowania i podejmowania decyzji z zakresu bieżącego zarządzania produkcją roślinną. Składa się on z następujących elementów:

 • Rejestr działek ewidencyjnych.
 • Karta działki rolnej.
 • Moduł ekonomiczny.
 • Moduł magazynowy.
 • Moduł map.
 • Raporty.

 

 

 

AgroAsystent

AgroAsystent to polski program komputerowy wspomagający zarządzanie gospodarstwem rolnym w produkcji roślinnej – przeznaczony dla rolników prowadzących dowolne zasiewy, niezależnie od posiadanego areału. Aplikacja pozwala na:

 • zarządzanie działkami i zasiewami,
 • kontrolę kosztów,
 • sporządzanie raportów, zestawień i faktur,
 • prowadzenie ewidencji druków i wniosków
 • ewidencję badań gleby i planowanie nawożenia,
 • kontrolę nad gospodarką magazynową,
 • stworzenie mapy własnego gospodarstwa.

 

System „Obora”

System „Obora” jest przeznaczony dla producentów bydła mlecznego, wspomaga zarządzanie gospodarstwem hodowlanym objętym oceną użytkowości. Jest w pełni zintegrowany z krajowym systemem Oceny Wartości Użytkowej i Hodowlanej Krów i Buhajów (SYMLEK).Nowa wersja umożliwia również obsługę stad spoza oceny oraz stad bydła  mięsnego. Pozwala on m.in. na:

 • uzyskanie pełnej informacji i danym osobniku znajdującym się w stadzie (m.in. pochodzeniu, wydajności, wartości hodowlanej, wydajności laktacyjnej, średniej wydajności rocznej, potomstwie),
 • uzyskanie informacji o buhajach,
 • rejestrację badań, pomiarów oraz chorób i przebiegu ich leczenia
 • rejestrację pokryć, porodów i poronień krów i jałówek
 • rejestrację badań grupowych
 • rejestrację grupowych zasuszeń , przemieszczeń , brakowań.
 • wczytywanie wag z pliku tekstowego,
 • stworzenie drzewa genealogicznego krowy, jałówki, buhaja i buhajka oraz trzypokoleniowego rodowodu,
 • selekcję krów, jałówek, buhajów i buhajków według wybranych kryteriów
 • stworzenie zestawień według wymagań użytkownika z możliwością dowolnego ustawienia kolejności i sortowania danych z możliwością eksportu do arkusza kalkulacyjnego
 • sporządzanie raportów i analiz,
 • przygotowanie kalendarza prac,
 • prowadzenie elektronicznej Księgi Bydła i Księgi Obrotu Inwentarza Żywego
 • rejestrację wyników laktacji.

 

ZOOTECHNIK Bydło

Program ZOOTECHNIK Bydło jest przeznaczony do wspomagania zarządzania różnymi rodzajami stad bydła w produkcji mlecznej i mięsnej. Wśród podstawowych funkcji tej aplikacji można wymienić:

 

 • prowadzenie harmonogramu prac oraz możliwość przypominania o konieczności wykonania danej czynności,
 • prowadzenie księgi bydła,
 • prowadzenie ewidencji wymaganej dokumentacji,
 • rejestrację pomiarów mleka i wagi,
 • import danych z krajowego systemu Oceny Wartości Użytkowej i Hodowlanej Krów i Buhajów (SYMLEK),
 • rejestracja danych dotyczących zdrowotności stada oraz wydajności rozpłodowej,
 • sporządzanie wykazów i analiz według różnych kryteriów,
 • selekcję i grupowanie bydła.

 

AgroPomiarGPS

Program AgroPomiarGPS idealnie sprawdza się w rolnictwie, leśnictwie i zarządzaniu gruntami, bowiem umożliwia stałą kontrolę powierzchni upraw oraz graficzną prezentację dokonanych pomiarów w formie mapy. Jest prosty w obsłudze, ma czytelny układ menu i opcji. Za pośrednictwem tego programu użytkownicy mogą:

 

 • dokonywać pomiarów pól, działek ewidencyjnych, upraw i gruntów,
 • dokonywać pomiarów powierzchni użytków, nieużytków i ścieżek,
 • automatycznie obliczyć powierzchnię całkowitą, użytkową oraz obwód pola,
 • wstrzymywać i wznawiać dokonywanie pomiarów,
 • zapisywać dane w pamięci komputera,
 • dodawać podkłady SHP z działkami ewidencyjnymi.

 

NawSald

Program NawSald jest adresowany do producentów rolnych oraz doradców rolniczych, jako narzędzie do sporządzania planów nawożenia w gospodarstwach rolnych dla gruntów ornych w zgodzie z zasadami zrównoważonej gospodarki składnikami mineralnymi.
Integralną częścią aplikacji jest moduł umożliwiający symulowanie produkcji  nawozów naturalnych na podstawie informacji o produkcji zwierzęcej w danym gospodarstwie.

Program pozwala również na ocenę wpływu nawożenia na środowisko przez kontrolę salda bilansu składników wyznaczanych metodą „na powierzchni gleby”.
Dawki nawozów mineralnych są wyliczane, jako różnica pomiędzy potrzebami pokarmowymi roślin, a ilością składników wnoszonych do gleby w nawozach naturalnych idopływających z innych źródeł. Uwzględniona jest również zawartość składników w glebie.
NawSald ma charakter systemu wspierania decyzji. Użytkownik może korygować wielkość dawek nawozów wyliczonych przez program, a skutki wprowadzonych zmian uwidaczniają się w wielkości salda składników, zatem może je kontrolować.

 

 

MacroBil

Programu MacroBil umożliwia tworzenie bilansu składników pokarmowych (N,P,K) w gospodarstwie "na powierzchni pola". Po stronie przychodu uwzględnione są następujące źródła dopływu składnika do gleby:

 

 • nawozy mineralne,
 • nawozy naturalne,
 • nawozy organiczne,
 • przyorane produkty uboczne upraw rolniczych,
 • resztki pożniwne roślin motylkowych, przyorane poplony roślin motylkowych,
 • opad atmosferyczny.

 

Po stronie rozchodu uwzględnia się pobranie składnika w plonach.

Program jest pomocny w realizacji zadań wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz.U. z 2003 r. nr 4, poz. 44).

 

Plano RSN

Plano RSN to program przeznaczony do tworzenia planów nawozowych z kontrolą bilansu składników w gospodarstwach uczestniczących w programach rolnośrodowiskowych oraz gospodarstwach objętych dyrektywą azotanową (OSN).

Częścią aplikacji jest moduł umożliwiający symulowanie produkcji nawozów naturalnych na podstawie informacji o produkcji zwierzęcej w gospodarstwie. Obliczona ilość nawozów naturalnych powinna być rozdysponowana na poszczególne pola, tak by nie przekroczyć dopuszczalnej rocznej dawki azotu.

Dawki nawozów mineralnych są wyliczane jako różnica pomiędzy potrzebami pokarmowymi roślin, a ilością składników wnoszonych do gleby w nawozach naturalnych i dopływających z innych źródeł.

Program pozwala na kontrolę ilości dostarczanych składników oraz tworzenie bilansu metodą „na powierzchni pola”.

 

 

InfoPlant

Program umożliwia kompleksową ocenę aktualnego stanu odżywienia rośliny uprawnej na podstawie wyników analizy chemicznej próbki pobranej w okresie wegetacji. Zasadniczym elementem programu jest graficzna prezentacja koncentracji makro- i mikroelementów w roślinie na tle zakresów zawartości niskiej,optymalnej i wysokiej, co ułatwia diagnozowanie jej potrzeb nawozowych i sformułowanie odpowiednich zaleceń.

Twórcy programu uwzględnili szerokie spektrum roślin uprawnych z następujących grup: zboża, okopowe, strączkowe, motylkowe wieloletnie, rośliny specjalne (tytoń, chmiel), jak również rośliny sadownicze, ozdobne i warzywne.

 

AgroSystem

AgroSystem to program służący do wypełniania wniosków, obsługi gospodarstw rolnych  i działalności związanej z produkcją roślinną i zwierzęcą. Umożliwia on obsługę jednej bądź kilku podmiotów. Jest to system zintegrowany, wprowadzone dane nie muszą być wpisywane po raz kolejny. Składa się z następujących modułów:

 

 • Wnioski składane do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Wnioski składane do Agencji Rynku Rolnego,
 • Księgi zwierząt: bydła, trzody chlewnej, kóz i owiec,
 • Rzeźnia
 • Handel zwierzętami,
 • Cross compliance.

 

 

 

RolnikON

Celem systemu jest efektywne zarządzanie uprawą, magazynowanymi materiałami, hodowlą, a co za tym idzie również energią i czasem użytkowników. W ramach programu dostępne są następujące moduły:

 • Moduł upraw - pozwala na sprawne zarządzanie uprawami. Umożliwia rejestrowanie zdarzeń na polach oraz prowadzenie szczegółowej dokumentacji. W historii zdarzeń można przechowywać wszystkie ważne informacje uprawowe. Funkcja ta uławia stosowanie płodozmianu i pozwala na kontrolę podejmowanych działań. Natomiast tabela plonów na systematyzację danych dotyczących efektów pracy.
 • Moduł hodowli bydła – pozwala na planowanie żywienia oraz produkcji mlecznej i mięsnej danego stada. Dostępna jest też funkcja dodawania krów do stada, przechowywania informacji na ich temat, automatycznego wypełniania formularzy ARiMR oraz śledzenia rozrodu bydła. W module hodowlanym znajduje się kalkulator dawek żywieniowych dla bydła mlecznego o wybranych parametrach. Dział „Mleko” umożliwia śledzenie wydajności mlecznej bydła w formie tabelarycznej i graficznej.
 • Moduł hodowli trzody chlewnej - zapewnia wygodne przechowywanie informacji na temat danego stada. Prosty w obsłudze kalkulator pozwala na obliczanie optymalnych dawek żywieniowych dla utrzymywanych zwierząt.
 • Park maszyn - system przypomina o ważnych terminach oraz pozwala na wydruk wszystkich informacji o maszynie, np. w celu jej sprzedaży.
 • Powiadomienia na skrzynkę mailową lub sms -dzięki informacjom uzyskiwanym z Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa istnieje możliwość otrzymywania specjalnych powiadomień na temat ewentualnych zagrożeń występujących na polach.
 • Formularze – moduł gromadzi wzory większości dokumentów niezbędnych przy prowadzeniu gospodarstwa rolniczego. Niektóre z nich wypełniają się automatycznie, inne wymagają ręcznego wprowadzania danych.
 • Zapytaj eksperta – opcja ta pozwala na bezpośredni kontakt z grupą doradców, którzy postarają się udzielić wyczerpujących informacji na interesujący temat.

 

W ramach firmy Agroboss dostępne są programy:

 

Ferma

Przeznaczony jest do komputerowego wspomagania zarządzania stadem krów, który umożliwia: obsługę dowolnej liczby obór, prowadzenie baz danych dotyczących danego stada, ewidencję i przetwarzanie danych na temat produkcji mleka, prowadzenie ewidencji magazynowej, uzyskanie zestawień obrazujących aktualny stan stada krów według kryterium definiowanego przez użytkownika, utrzymanie i obsługę bazy danych analitycznych (bieżących, miesięcznych i rocznych) wraz z możliwością emisji tabulogramów, rejestrację i przetwarzanie danych o udojach kontrolnych wraz z importem danych z ogólnopolskiego systemu SYMLEK, współpracę z bazą danych o BUHAJACH.

 

Trzoda chlewna

System zarządzania fermami trzody chlewnej przeznaczony zarówno dla ferm hodowlanych (zarodowych) jak i towarowych. Umożliwia on:

 • wprowadzanie informacji o kilku stadach na jednym komputerze,
 • przechowywanie danych o osobnikach ze stada,
 • wyliczanie zbiorczych wyników produkcyjności fermy,
 • automatyczne uzupełnianie wprowadzonych wcześniej informacji,
 • tworzenie raportów, także w formie graficznej,
 • rejestrację danych o potomstwie,
 • komputerowe przygotowanie dokumentów hodowlanych.

System TRZODA współpracuje z krajowym systemem komputerowym dla hodowli trzody chlewnej w Polsce OSHZ – TRZODA oraz programem kontroli zinbredowania stada oraz indywidualnego doboru do kojarzeń OptiMate.

Drób

System DRÓB jest systemem komputerowym przeznaczonym do wspomagania zarządzania stadem drobiu zarówno nieśnego, jak i mięsnego. Można w nim odnotować informacje na temat temperatury, wentylacji, upadków zwierząt, zużycia pasz i wody. Na podstawie tych i innych danychtworzone są raporty i wykresy w formie graficznej Dla porównania procentu nieśności i przyrostów w poszczególnych tygodniach cyklu, w programie zamieszczone są wzorce dla poszczególnych ras. Istnieje też możliwość prowadzenia ewidencji obrotów z aktualnymi stanami magazynowymi, wystawiania rachunków uproszczonych, faktur VAT, RR i faktur korygujących, jak również kontrola płatności.

 

Wylęgarnia

System został stworzony w celu gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących procesu wylęgu. Pozwala na śledzenie liczbowego przemieszczania się jaj od magazynu do sprzedaży piskląt. W czasie tego procesu odnotowywane są wszelkie zmiany jakościowe i ilościowe. Program wykorzystuje istniejące już bazy zestawów ptactwa domowego dopuszczonego w Polsce do obrotu.

System WYLĘGARNIA pozwala na prowadzenie dokumentacji i sporządzanie raportów. Funkcja „Kontraktacje” daje możliwość dokonywania wyliczeń na podstawie zaplecza, z uwzględnieniem wielu ptaków i  tygodniowej produkcji jaj. Zebrane informacje stanowią podstawę do obliczenia liczby niosek. Planowaną liczbę piskląt w danym tygodniu system porównuje z zaplanowanymi sprzedażami. Pozwala to na zoptymalizowanie relacji produkcja-sprzedaż.

 

Lecznica weterynaryjna

System LECZNICA WETERYNARYJNA jest unikalnym w Polsce systemem oprogramowania komputerowego wspomagającym praktykę lekarza weterynarii w prowadzeniu dokumentacji merytorycznej i finansowej związanej z wykonywaną działalnością. Składa się on z następujących modułów:

 • Moduł obsługi technicznej,
 • Vademecum leków - obszerne kompendium podstawowych informacji o lekach, ich dawkowaniu, właściwościach i działaniu oraz producentach i dystrybutorach leków.
 • Kontrahenci – umożliwia rejestrację wszystkich odbiorców, współpracowników, producentów i dostawców.
 • Apteka leków – pozwala na bieżący monitoring stanu i obrotów magazynowych.
 • Księga leczenia zwierząt – służy do wprowadzania danych o pacjentach i ich właścicielach, prowadzenia rozmaitych analiz i statystyk.

 

Optymalizacja żywienia

Program pozwala na precyzyjne ustalenie zbilansowanej receptury mieszanek pokarmowych dla trzody chlewnej, bydła, drobiu i owiec. Użytkownik ma możliwość korzystania z bardzo rozbudowanych baz danych, zawierających aktualne informacje o wartości pokarmowej pasz, zapotrzebowaniu zwierząt na składniki pokarmowe oraz normachprodukcji mieszanek treściwych. Specjalny edytor pasz mineralno-witaminowych i dodatków paszowych pozwala na dodatkowe bilansowanie wielu składników, takich jak mikroelementy, witaminy czy aminokwasy.Istnieje też możliwość określenia wartości pokarmowej premiksu, który uzupełni recepturę w komplet składników niedoborowych.Wbudowany mini-arkusz kalkulacyjny umożliwia prowadzenie pełnej kalkulacji kosztów produkcji mieszanek treściwych lub kosztów żywienia zwierząt.

 

Dziennik upraw

Dziennik upraw jest narzędziem pozwalającym na zapis wszystkich zaszłości w produkcji roślinnej oraz na wykonywanie analiz i raportów graficznych dotyczących upraw. Program ewidencjonuje w bazach kompletne dane dotyczące: pól, roślin, środków trwałych (maszyn i urządzeń), zatrudnienia, wykonywanych czynności, środków ochrony roślin i nawozów.

System umożliwia opis i opracowanie wektorowe map ewidencyjnych całego gospodarstwa oraz pojedynczych pól uprawnych, a także wygenerowanie zdjęć lotniczych, map topograficznych i innych map gruntowych. Bazy programu zawierają dane rejestrów powierzchni i sposobów użytkowania z uwzględnieniem danych katastralnych oraz możliwością własnoręcznego przeprowadzania podziałów na grafiku gospodarstwa i podkładzie zdjęć lotniczych. Możliwe jest również  tworzenie map aplikacyjnych nawożenia z uwzględnieniem przeprowadzonych prób glebowych.

 

Oprac. Joanna Radziewicz

 

Literatura:

 

 1. www.bitfarma.pl
 2. www.agroasystent.pl
 3. www.oborasystem.pl
 4. www.agropower.pl
 5. 5. www.iung.pulawy.pl
 6. www.doplaty.pl
 7. www.rolnikon.pl
 8. www.agroboss.republika.pl
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter