Technologie IT w rolnictwie

 

Obecnie bardzo wiele przedsiębiorstw korzysta ze specjalnych systemów informatycznych wspomagających działalność. Tymczasem w agrofirmach nie były one do tej pory zbyt popularne. Wiązało się to przede wszystkim z małą podażą na tego typu aplikacje, mniejszymi zasobami finansowymi gospodarstw rolnych oraz brakiem świadomości rolników, co do przydatności tych rozwiązań. W ostatnim czasie przedsiębiorcy rolni coraz chętniej wykorzystują specjalistyczne oprogramowania i narzędzie mobilne do zarządzania procesami produkcyjnymi w swoich gospodarstwach.

 

Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej można zaobserwować coraz większą modernizację rolnictwa. Dotyczy to zwłaszcza wykorzystania zaawansowanych rozwiązań technologicznych w procesie produkcyjnym. Gospodarstwa rolne coraz częściej korzystają z nowoczesnych maszyn i urządzeń,  które usprawniają ich pracę, a w konsekwencji prowadzą do znacznego obniżenia kosztów prowadzonej działalności.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Rolnictwo po afrykańsku

Afryka pod względem gospodarczym jest najsłabiej rozwiniętym kontynentem na świecie. Rolnictwo we wszystkich jego regionach stanowi znaczącą gałąź gospodarki, która ma duży udział w zatrudnieniu. Całe afrykańskie rolnictwo wykazuje niski stopień mechanizacji oraz kultury rolnej, co powoduje, że najczęściej nie pokrywa ono podstawowych potrzeb.

Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo Afryki stanowią najważniejsze działy gospodarki w grupie krajów najsłabiej rozwiniętych, pozbawionych surowców mineralnych o niewielkim udziale przemysłu przetwórczego. Przynoszą one od 20% do ponad 60% produktu krajowego brutto, dostarczając w niektórych przypadkach nawet 60% wpływów z eksportu. Społeczne znaczenie tego sektora gospodarki jest jeszcze większe, jeżeli zmierzymy je odsetkiem zatrudnienia w gospodarce rolnej. Wskaźnik ten jest bardzo wysoki w większości krajów afrykańskich. W rolnictwie zatrudnionych jesttam średnio 60% ludności czynnej zawodowo, a mieszkańcy wsi stanowią 70% ogółu ludności.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...