Produkcja zwierzęca

 

Produkcja mięsa na Łotwie

(Agra Europe 2011, nr 2456, s. 23)

Produkcja mięsa na Łotwie w 2010 r. wyniosła 79,9 tys. ton, czyli była o 4% mniejsza niż rok wcześniej. Produkcja wołowiny spadła w ciągu roku o 10% i wyniosła 18,4 tys. ton, a produkcja wieprzowiny zmniejszyła się o 4,3% i wyniosła 37,2 tys. ton. Produkcja mięsa drobiu zwiększyła się w tym samym czasie o 1,4%, a produkcja baraniny – o 0,5%. Spadek produkcji wieprzowiny częściowo związany był ze wzrostem eksportu żywca wieprzowego. Liczba eksportowanych świń zwiększyła się o 59%. Ceny żywca wieprzowego spadły o 2,1%, a ceny wieprzowiny – o 6,6%. Ceny wołowiny zwiększyły się o 2,1%, a baraniny – o 23%.

 

W.M.

 

Wzrost produkcji mięsa w Niemczech

(Agra Europe 2011, nr 2453, s. 22)

Ubiegły rok był piątym z kolei rokiem wzrostu produkcji mięsa w Niemczech. Ogółem produkcja ta wzrosła w 2010 r. o 4,0% i osiągnęła 8,03 mln ton. Produkcja wieprzowiny zwiększyła się o 3,8% w ciągu roku i wyniosła 5,4 mln ton, co stanowi 67,8% produkcji mięsa ogółem. Ubój świń wzrósł o 3,7%. Produkcja mięsa drobiowego zwiększyła się o 7% osiągając 1,38 mln ton. Stanowi to 17,2% produkcji mięsa w Niemczech. Produkcja mięsa kurcząt wzrosła o 7,1%, a mięsa indyczego – o 9,2%. Produkcja wołowiny zwiększyła się jedynie o 0,9% i było to efektem jedynie zwiększenia masy ubojowej zwierząt.

W.M.

 

Pogłowie bydła w USA

(Agra Europe 2011, nr 2449, s. 21)

Ministerstwo rolnictwa USA przedstawiło opracowywany co dwa lata raport o stanie rolnictwa. Wynika z niego, że pogłowie bydła w tym kraju na początku bieżącego roku wyniosło 92582 mln sztuk. Jest to najniższe od 40 lat pogłowie bydła w USA.

W.M.

 

Pogłowie świń, owiec i kóz w Austrii

(Agra Europe 2011, nr 2454, s. 21)

Liczebność stada świń hodowlanych w Austrii w grudniu 2010 r. wyniosła 285 tys. sztuk i była o 3,1%  mniejsza niż rok wcześniej. Pogłowie loch spadło o 2,4%, a młodych loszek – o 9,6%. Ograniczenie liczebności stada świń hodowlanych spowoduje spadek pogłowia świń ogółem w Austrii w bieżącym roku. Ogółem liczebność trzody chlewnej w Austrii w grudniu 2010 r. wyniosła 3,134 mln sztuk, czyli była o 0,1% mniejsza niż rok wcześniej. W nieznacznym stopniu zwiększyła się liczebność tuczników (o 0,1%) oraz prosiąt i warchlaków (o 0,3%).

Pogłowie owiec wzrosło o 4% i osiągnęło 358 tys. sztuk. Liczebność kóz zwiększyła się o 5,3% i osiągnęła 71,8 tys. sztuk.

W.M.

 

Spadek uboju świń w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2011, nr 2456, s. 22)

Według spisu przeprowadzonego pod koniec ubiegłego roku, pogłowie macior w krajach Unii Europejskiej wyniosło 12,8 mln sztuk, czyli było o 2% mniejsze niż rok wcześniej. Pozwala to przewidywać, że w drugiej połowie 2011 r. oraz w 2012  we Wspólnocie zmniejszy się ubój świń, który dotychczas rósł.

W.M.

 

 

Spadek pogłowia owiec w Hiszpanii

(Agra Europe 2011, nr 2454, s. 23)

Pogłowie owiec w Hiszpanii w ciągu ostatniej dekady zmniejszyło się o 25%. W 2010 r., podobnie jak w poprzednich latach, uległo ono również zmniejszeniu. W grudniu ubiegłego roku było o 6% mniejsze niż rok wcześniej i wyniosło 18,47 mln sztuk. Na spadek pogłowia wpłynął wzrost eksportu żywca z Hiszpanii o 110 tys. sztuk do Francji i Włoch. Pogłowie owiec maciorek spadło o 8%. Opłacalność chowu owiec w Hiszpanii zmniejszyła się – ceny jagniąt były o 8% mniejsze niż przed rokiem i często nie pokrywały kosztów produkcji. Ubój owiec w 2010 r. był o 2% mniejszy niż rok wcześniej. Najprawdopodobniej zmniejszy się on również w bieżącym roku.

W.M.

Produkcja mięsa drobiu w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2011, nr 2454, s. 15

Produkcja mięsa drobiu w Unii Europejskiej w 2010 r. zwiększyła się o 4%. Ocenia się, że w bieżącym roku wzrost ten nie będzie tak duży i wyniesie tylko 1%. Zwiększy się ona we wszystkich krajach członkowskich, a przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, krajach Beneluksu,  Hiszpanii, Francji, Polsce i w Niemczech. Eksport mięsa drobiu w 2010 r. znacznie wzrósł głównie dzięki wejściu na rynek rosyjski po ograniczeniu przez ten kraj importu drobiu z USA. W bieżącym roku sprzedaż mięsa drobiu z Unii do Rosji będzie mniejsza z powodu ograniczenia rosyjskich kwot importowych.

Produkcja, spożycie oraz import i eksport drobiu

z 27 państw Unii Europejskiej (tys. ton)

 

Wyszczególnienie

2009

2010

20111

Wzrost/spadek

2010:2011 (%)

Produkcja

8758

9095

9185

+1,0

Spożycie

8700

8779

8920

+1,6

Import

720

676

675

0

Eksport (poza UE)

778

992

940

-5,0

 

1 – dane przewidywane

 

W.M.

 

Wzrost produkcji drobiu w Turcji

(Agra Europe 2011, nr 2455, s. 17)

W styczniu bieżącego roku produkcja mięsa drobiu w Turcji była o 37,2% większa niż rok wcześniej. Liczba ubitych brojlerów wzrosła w tym czasie o 33,3%. Rozwój produkcji związany jest z wygaśnięciem epidemii ptasiej grypy.

W.M.

 

Rządowe wsparcie produkcji drobiarskiej w Rosji

(Agra Europe 2011, nr 2455, s. 18)

W bieżącym roku w Rosji kwota importu drobiu wynosi 350 tys. ton. Oznacza to ograniczenie importu mięsa drobiu o 40%. Krajowa produkcja mięsa drobiu w 2010 r. wyniosła 2,9 mln ton. Była o 275 tys. ton większa niż rok wcześniej (wzrost o 12%) i stanowiła 40% krajowej produkcji mięsa ogółem. W bieżącym roku krajowa produkcja mięsa drobiu będzie o 9% większa niż w poprzednim roku. Tempo wzrostu produkcji hamują wysokie ceny pasz, głównie zbóż. W rezultacie najprawdopodobniej spadnie spożycie mięsa drobiu, które będzie drożeć. Ograniczeniu też ulegną inwestycje w tej gałęzi produkcji. W 2010 r. zainwestowano tu 65,1 mld rubli (1,63 mld euro), z czego 48,8 mld rubli (1,22 mld euro) stanowiły kredyty finansowane z budżetu państwa. Liczby te były odpowiednio o 35 i 26% większe niż w 2009 r.

W.M.

 

Wzrost produkcji mięsa indyczego w Rosji

(Agra Europe 2011, nr 2456, s. 16)

Produkcja mięsa indyczego w Rosji w 2011 r. zwiększy się o 45%. W ubiegłym roku produkcja ta podwoiła się. Wzrost produkcji byłby większy gdyby nie wysokie ceny pasz. Do 2012 r. planuje się zwiększenie produkcji do 122 tys. ton.

W.M.

 

Produkcja mięsa drobiu w Turcji

(Agra Europe 2011, nr 2456, s. 19)

W styczniu bieżącego roku produkcja mięsa drobiu w Turcji osiągnęła 134592 tony, czyli zwiększyła się o 37,2% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

W.M.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter