Dopłaty bezpośrednie za rok 2013 - wypłaty już rozpoczęte!

Pod koniec listopada 2013 r. opublikowane zostały rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek płatności bezpośrednich za 2013 rok. Wynika z nich, że jednolita płatność obszarowa (JPO) będzie wyższa o blisko 100 zł na hektar, niż ta obowiązująca w roku 2012. Płatność JPO przysługuje każdemu rolnikowi, który gospodaruje, na co najmniej 1 hektarze gruntów i utrzymuje go w dobrej kulturze rolnej. W Polsce jednolitą płatnością obszarową jest objętych ponad 14 milionów hektarów. Wypłata dopłat za zeszły rok rozpoczęła się 2 grudnia 2013 r. i zakończy się 30 czerwca 2014 r.

Wysokość stawek płatności za rok 2013 w Polsce uzależniona jest od kursu euro do złotówki, który obowiązuje w  Europejskim Banku Centralnym na dzień 30 września. W 2013 r. kurs ten wynosił 4,2288 złotych za euro. Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach członkowskich, w których oficjalną walutą nie jest euro. W 2013 r. przyjęty kurs przeliczeniowy jest wyższy o 0,125 zł niż w roku 2012 (wynosił wówczas 4,1038 zł za euro), czyli jest korzystniejszy dla rolników. Łączna kwota przeznaczona na dopłaty bezpośrednie w Polsce za 2013 r. wynosi około 3,53 mld euro, tj. 14,91 mld złoty.

 

Podobnie jak w kampanii 2012 r., za rok 2013 będą realizowane następujące rodzaje płatności unijnych:

1)      Jednolita płatność obszarowa;

2)      Wsparcie specjalne:

-        płatność do krów;

-        płatność do owiec;

-        specjalna płatność obszarowa;

-        płatność do surowca tytoniowego wysokiej jakości;

3) Płatności oddzielne:

-        płatność do pomidorów;

-        płatność do owoców miękkich;

-        płatność cukrowa.

 

Poza wyżej wymienionymi płatnościami finansowanymi z budżetu UE, w ramach systemów wsparcia bezpośredniego wypłacane będzie tzw. przejściowe wsparcie krajowe, którego stosowanie w odniesieniu do roku 2013 umożliwiły zmienione przepisy rozporządzenia 73/2009.

Pierwotne ustalenia w zakresie wprowadzania płatności bezpośrednich w nowych państwach członkowskich zakładały, że płatności krajowe będą stosowane do 2012 r. Zgodnie bowiem z harmonogramem dochodzenia do pełnego poziomu płatności, w 2013 r. poziom płatności w nowych państwach członkowskich osiągnie pełny (100 proc.) poziom przewidziany dla tych państw w Traktatach Akcesyjnych. Niemniej jednak, aby uniknąć nagłego i znaczącego spadku wsparcia w 2013 r. w sektorach, które do 2012 r. korzystały z krajowych płatności uzupełniających, wprowadzono zmiany w przepisach unijnych, które umożliwiły nowym państwom członkowskim stosowanie przejściowego wsparcia krajowego.

Zgodnie z art. 133a rozporządzenia nr 73/2009, przejściowe wsparcie krajowe może zostać przyznane rolnikom z sektorów, dla których w roku 2012 zatwierdzono krajowe płatności uzupełniające, a warunki przyznawania wsparcia są identyczne z warunkami przyznawania krajowych płatności uzupełniających na rok 2012.

W dniu 4 marca 2013 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, będącą formalnym wyrazem podjętej przez Polskę decyzji o skorzystaniu z możliwości stosowania przejściowego wsparcia krajowego. Ustawa wprowadza podstawy prawne dla przyznania przejściowego wsparcia krajowego za 2013 r. w Polsce w następujących sektorach:

1)      Sektor I (który obejmuje ważniejsze rośliny uprawne),

2)      Sektor upraw paszowych na trwałych użytkach zielonych (sektor, w którym stosowano tzw. płatność zwierzęcą),

3)      Sektor chmielu,

4)      Sektor skrobi ziemniaczanej,

5)      Sektor tytoniu.

Realizacja przejściowego wsparcia krajowego w 2013 r. zapewni ciągłość stosowania wsparcia krajowego w sektorach objętych dotychczas płatnościami uzupełniającymi.

 

Stawki płatności bezpośrednich za 2013 rok wynikające z rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi to:

Rodzaj Płatności

Stawka płatności

Jednolita Płatność Obszarowa (JPO)

830,30 zł/ha

Płatność uzupełniająca do powierzchni grupy upraw podstawowych (UPO)

139,39 /ha

Płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce)

238,93 zł/ha

Płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 rok

1 263,50 zł/ha

Płatność niezwiązana do tytoniu - tytoń Virginia

5,75 zł/kg

Płatność niezwiązana do tytoniu - tytoń pozostały

4,02 zł/kg

Specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych

719,43 zł/ha

Wsparcie specjalne - płatność do krów

602,60 zł/szt.

Wsparcie specjalne - płatność do owiec

126,86 zł/szt.

Oddzielna płatność z tytułu cukru

54,10 zł/tonę

Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów)

167,44 zł/tonę

 

Wyżej wymienione stawki wynikają z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie:

  • stawki jednolitej płatności obszarowej za 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1334),
  • wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatność do tytoniu w 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1335),
  • stawki płatności do pomidorów za 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1336),
  • w sprawie stawek wsparcia specjalnego za 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1337),
  • stawki płatności cukrowej za 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1338),

oraz z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie:

  • stawek płatności uzupełniających za 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1360),
  • stawki płatności niezwiązanej do tytoniu za 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1361).

Oprac. Aleksandra Szymańska

Źródło:

-        ARiMR: naliczanie wysokości dopłat bezpośrednich za 2013 rok rozpoczęte!, tekst dostępny w Internecie: agronews.com.pl

-        arimr.gov.pl

-        raport rolny.pl

-        mrirw.gov.pl

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter