Rynki rolne i GMO

Eksport pieczywa, wyrobów ciastkarskich i mieszanek do produkcji wyrobów piekarskich i ciastkarskich / Magdalena Bodył

(Przegląd Piekarski i Cukrowniczy 2014 nr 2, s. 8-10)

W ostatniej dekadzie obserwujemy dynamiczny wzrost obrotów w handlu zagranicznym pieczywem. Od 2003 r. wartość eksportu wyrobów piekarskich wzrosła ponad 4-krotnie (z 148,4 mln euro do 639 mln euro). Średnioroczna dynamika eksportu wyniosła w analizowanym okresie 18 proc. W tym samym czasie wartość importu wzrosła ponad 6-krotnie (z 37,1 mln euro do 240,8 mln euro), a średnioroczna dynamika importu wyniosła 23 proc. W ciągu ostatnich 10 lat utrzymywało się dodatnie saldo obrotów tą grupą produktów. W 2002 r. nadwyżka eksportu nad importem wynosiła 111,3 mln euro, a w 2012 r. - 240,8 mln euro.

Od stycznia do sierpnia 2013 r. wartość eksportu pieczywa wyniosła 460,1 mln euro i była o 11 proc. wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Pieczywo z Polski w ostatnich 3 latach eksportowane było do 100 krajów. W ujęciu wartościowym głównymi partnerami w handlu pieczywem pozostają kraje UE. Wartość obrotów pieczywem z UE w 2012 r. wynosi 83 proc. Największym partnerem handlowym Polski są Niemcy, w 2012 r. sprzedano do tego kraju pieczywo o wartości 180,7 mln euro co stanowiło 28 proc. wartości obrotów tą grupą produktów. Dużymi partnerami są także Czechy i Wielka Brytania oraz Węgry, Belgia i Rosja

Pieczywo sprzedawane jest także do krajów odległych geograficznie i kulturowo, takich jak Izrael, gdzie sprzedano 2,1 tys. t herbatników oraz 4,7 tys. t gofrów i wafli (za 7,9 mln euro), Kuwejt, Hongkong czy Japonia.

Największym odbior­cą mieszanek do wyrobów piekarskich są kraje UE; wartość wymiany z krajami z tej grupy wyniosła 62 proc. W 2012 r. do Unii sprzedano 3,4 tys. t mieszanek o wartości 6,3 mln euro, co stanowiło 66 proc. w strukturze wartościowej. Mieszanki sprzedawano także do krajów WNP oraz krajów EFTA.

Oprac. Aleksandra Szymańska

 

Stagnacja w sektorze napojów / Roman Urban

(Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny 2013 nr 12, s.2-5)

 

Po okresie aktywnego wzrostu produkcji napojów bezalkoholowych w latach 1992-2007, od kilku lat obserwuje się wyraźną stagnację popytu krajowego, a także zahamowanie szybkich tendencji wzrostowych obrotów w handlu zagranicznym. W ostatnim pięcioleciu intensyfikacja produkcji dotyczyła tylko wód butelkowych, która z poziomu 2,8 mld l w latach 2006-2008, wzrosła do poziomu 3,6 mld l w 2012 roku. W tym okresie dość stabilna była produkcja napojów spirytusowych (130 mld l), natomiast zmniejszyła się produkcja słodzonych napojów bezalkoholowych, soków, napojów owocowo-warzywnych i wina. Zjawiska te oznaczają, że główne części sektora napojów nie są już rosnącym segmentem krajowego rynku żywnościowego, ale wkroczyły w fazę dojrzałości i względnej stabilizacji. Zastój w sektorze napojów potwierdzają małe zmiany wartości produkcji sprzedanej.

Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest nie tylko spowolnienie rozwoju gospodarczego Polski i popytu krajowego, ale też fakt, że sektor ten nie korzysta z możliwości, jakie stworzył gospodarce żywnościowej i innym działom przemysłu spożywczego szybki rozwój eksportu. Mniejszy był także udział sektora napojów w imporcie towarów rolno-spożywczych.

Produkcja napojów, szczególnie alkoholowych, jest powszechnie uznawana za sektor o wysokiej rentowności. W rzeczywistości wyniki finansowe firm są bardzo zróżnicowane. Największe zyski osiągają producenci piwa, chociaż ich mierniki mają tendencję spadkową. Kierunek taki wykazują też wyniki finansowe w sektorze produkcji wód i innych napojów bezalkoholowych oraz winiarskim. Z kłopotami finansowymi borykają się producenci soków i napojów spirytusowych.

 

Oprac. Joanna Radziewicz

 

Sytuacja na krajowym rynku ciągników i przyczep rolniczych / Czesław Waszkiewicz, Marek Krajeński

(Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna 2013 nr 6, s.2-3)

W ciągu ostatnich pięciu lat krajowa produkcja ciągników wyniosła 21028 sztuk, z czego największy udział (57 proc.) miały ciągniki o najmniejszym zakresie mocy 18-37 kW. W dalszej kolejności uplasowały się ciągniki o zakresie mocy 59-75 kW (31,6 proc.), natomiast najmniejszą grupę stanowiły ciągniki o zakresie mocy 75-90 kW (1,8 proc.).

W latach 2008-2012 Polska zaimportowała 72911 nowych ciągników rolniczych, z których najwięcej (40,2 proc.) było ciągników o mocy 59-75 kW, a najmniej – o mocy poniżej 18 kW (5,8 proc.).

W ostatnim pięcioleciu liczba wyeksportowanych ciągników rolniczych wyniosła 11772 sztuki,  z czego największą grupę stanowiły ciągniki o mocy 37-59 kW (61 proc.), zaś najmniejszą – o mocy poniżej 18 kW (0,3 proc.).

W latach 2008-2012 całkowita podaż nowych ciągników rolniczych wyniosła 82167 sztuk, czego 43 proc. stanowiły ciągniki o mocy 59-74 kW, 14,6 proc. – o mocy 18-37 kW, 6,8 proc. – o mocy 37-59 kW, 12 proc. – o mocy 75-90 kW, 18, 5 proc. – o mocy powyżej 90 kW i 5,1 proc. – o mocy poniżej 18 kW.

W analizowanym okresie sprowadzono do Polski łącznie 14940 sztuk,  z czego 1208 zostało wyeksportowanych,  a 13732 ciągniki pozostały na rynku krajowym.

Łącznie w naszym kraju w latach 2008-2012 wyprodukowano 44906 sztuk przyczep rolniczych, z zagranicy sprowadzono 4985 sztuk. Całkowity eksport wyniósł 18830 sztuk, natomiast podaż na krajowy rynek osiągnęła liczbę 31061 sztuk.

 

Oprac. Joanna Radziewicz

 

O uprawie kukurydzy Bt w Hiszpanii

(GBE Polska)

Od 1998 r., dzięki uprawie kukurydzy Bt, Hiszpania na imporcie kukurydzy zaoszczędziła 156 mln euro. Dzięki uprawie kukurydzy Bt w Hiszpanii plony zwiększyły się o dodatkowe 853.201 ton. Kukurydza Bt pozwoliła na zmniejszenie w Hiszpanii emisji CO2 o 662.937 ton, co jest równoważne emisji CO2 przez 22.394 samochodów w ciągu roku.

Pod koniec 2013 r. z okazji 15-lecia uprawy zmodyfikowanej genetycznie (GM) kukurydzy w Unii Europejskiej Fundacja Antama opublikowała raport „15 lat uprawy kukurydzy Bt w Hiszpanii: ekonomiczne, społeczne i środowiskowe korzyści” przygotowany przez dr Laura Riesgo. Raport ten to wyjątkowa analiza korzyści uzyskanych przez Hiszpanię z wprowadzenia uprawy kukurydzy Bt. Jest to badanie, które ocenia i wylicza korzyści z wpływu biotechnologii rolniczej na poziomie gospodarczym, społecznym i środowiskowym.

W raporcie stwierdzono, że wprowadzenie kukurydzy Bt pozwoliło Hiszpanii zmniejszyć import kukurydzy o ponad 853 tys. ton w latach 1998-2013, co w konsekwencji pozwoliło zaoszczędzić 156 mln euro. Jest to znaczący wkład do bilansu handlu zagranicznego Hiszpanii, który wykazuje deficyt w handlu tą uprawą.

W ciągu ostatnich 15 lat dzięki uprawie kukurydzy Bt w Hiszpanii plony zwiększyły się o ponad 853 tys. t. Do uzyskania takiego wyniku konwencjonalnymi metodami należałoby znacząco zwiększyć powierzchnię uprawny oraz zużycie wody o dodatkowe 490 tys. m3. Ta ilość wody odpowiada zapotrzebowaniu 59 miast zamieszkałych przez 10 tys. mieszkańców każde.

Generalnie uprawa kukurydzy Bt w Hiszpanii pozwoliła zmniejszyć zużycie wody o 1.041 mln m3 w ciągu ostatnich 16 lat. Ponadto Kukurydza Bt pozwoliła na zmniejszenie emisji o 662.937 ton CO2 w Hiszpanii, co oznacza że uprawa kukurydzy Bt skompensowała emisję CO2 przez 22.394 samochodów w ciągu roku.

Główne korzyści ekonomiczne stojące za wprowadzeniem kukurydzy Bt to wyższe plony i niższe koszty produkcji. Wynika to z mniejszej liczby oprysków pestycydami, kosztów zabiegów, częstości występowania fumonizyny (mikotoksyny) w kukurydzy i redukcji strat spowodowanych przez omacnice prosowiankę. Ponadto kukurydza Bt ma mniejszy wpływ na faunę i florę np. na populację pożytecznych gatunków owadów. Średni poziom plonów wynosi pomiędzy 7,38-10,53 proc., w zależności od powierzchni i nasilenia zarażenia szkodnikami.

Wysokie przychody z uprawy kukurydzy Bt wynikają głównie z dodatkowych korzyści ekonomicznych, dzięki którym rolnik zmniejsza koszty uprawy w stosunku do uprawy konwencjonalnej. Ta różnica może wynosić do 147 euro z hektara, w zależności od obszaru uprawy i danego roku. Oprócz korzyści ekonomicznych kukurydzy Bt, rolnicy również zwracają uwagę na łatwość zarządzania taką uprawą.

Informacja prasowa

Grudzień 2013

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter