Przepisy i programy unijne

Agroturystyczne przepisy / Agnieszka Kowalczuk-Misek

(Rolniczy Rynek – Twój Doradca 2011 nr 7, s. 50-51)

Rolnicy prowadzący działalność agroturystyczną nie mają obowiązku odprowadzać podatku dochodowego. Jeżeli jednak ich roczny przychód przekroczy 40 tys. zł przychody należy ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej. Dla tych rolników, którzy w 2011 r. rozpoczynają działalność, limit ten jest niższy i wynosi 20 tys. zł.

Do podjęcia działalności agroturystycznej niezbędne są specyficzne warunki naturalne. Ulgi podatkowe to dodatkowy czynnik ułatwiający podjęcie decyzji o świadczeniu usług agroturystycznych przez rolników. Jeśli spełniają oni pewne warunki, nie muszą rejestrować działalności gospodarczej i odprowadzać podatku dochodowego. Nie mają także obowiązku opłacania podwyższonej stawki podatku od nieruchomości. Warunki, o których mowa to: posiadanie co najmniej 1 ha gruntów rolnych, wynajmowanie pokoi gościom w swoim domu, wynajmowanie nie więcej niż pięciu pokoi gościnnych, przyjmowanie jedynie turystów.

 

W agroturystyce należy spełniać wymagania stawiane tzw. „innym obiektom, w których świadczone są usługi hotelarskie”, o których mówi Ustawa o usługach turystycznych z 1997 r. oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 19 sierpnia 2004 r. Załącznik nr 7 do Rozporządzenia określa minimalne wymagania dotyczące wyposażenia budynków oraz samodzielnych pokoi.

Budynki agroturystyczne powinny być projektowane, użytkowane i utrzymywane w sposób zabezpieczający przed powstawaniem pożaru. Jeśli chodzi o wymagania sanitarne to dokumentem potwierdzającym spełnienie tych wymagań w gospodarstwie agroturystycznym jest opinia, właściwego miejscowo, inspektora sanitarnego.

Możliwość rozwoju usług w gospodarstwie agroturystycznym w dużym stopniu zależy od poszerzenia bazy noclegowej i poprawy warunków w celu jak najbardziej komfortowego spędzania czasu. Szanse na rozwój kwater stwarzają możliwości dofinansowania przedsięwzięć w zakresie agroturystyki i turystyki wiejskiej w ramach PROW 2007-2013 Działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Oprac. Aleksandra Szymańska

 

Odstępstwo rolne – ułatwienia dla rolników

(Tygodnik Rolniczy 2011 nr 29, s. 19)

1 lipca 2011 r. Sejm uchwalił nowe przepisy regulujące korzystanie rolników z odstępstwa rolnego. Nowelizacja poszerza kategorię posiadaczy gruntów rolnych uprawnionych do korzystania z instytucji odstępstwa rolnego, bez konieczności uiszczania opłaty na rzecz hodowcy dla posiadaczy gruntów rolnych do 25 ha. Dotychczasowa ustawa przewidywała takie odstępstwo dla gospodarstw o powierzchni 10 ha. Nowe przepisy będą dotyczyły tylko i wyłącznie materiału wysianego po wejściu w życie nowych przepisów.

Obecna ustawa poszerza również katalog gatunków roślin uprawnych, w stosunku, do których możliwe jest stosowanie przez rolników instytucji odstępstwa rolnego. Chodzi głównie o uzupełnienie listy roślinami strączkowymi pastewnymi. Stare przepisy pozwalały rolnikom na sianie z własnego rozmnożenia, za opłatą wniesioną na rzecz hodowcy, żyta, pszenicy zwyczajnej, jęczmienia, owsa, pszenżyta, rzepaku ozimego, kukurydzy i sadzenia ziemniaków. Nowe przepisy poszerzyły ten wykaz o łubin żółty, lucernę siewną, łubin wąskolistny, bobik, groch siewny, pszenicę twardą, wykę siewną, rzepik oraz len zwyczajny.

Oprac. Aleksandra Szymańska

 

 

 

Polski tytoń w niebezpieczeństwie / Jacek Kościański

(Poradnik Rolniczy 2011 nr 26 s. 4)

Polscy producenci tytoniu zaniepokojeni są sygnałami dotyczącymi zmian we Wspólnej Polityce Rolnej po 2013 r., które spowodują zmniejszenie produkcji surowca tytoniowego w Polsce lub nawet jej likwidację. Powodem tego jest propozycja radykalnego zmniejszania wymaganej zawartości tytoniu produkcji krajowej w papierosach.

Plantatorzy twierdzą, że zaproponowane przez Komisję Europejską propozycje zmian w prawie unijnym, zmierzające do siedmiokrotnego obniżenia zawartości rodzimego tytoniu w regule pochodzenia do papierosów (z 70 proc. na 7-8 proc.) doprowadzą do zniszczenia upraw tytoniu w Polsce. W opinii Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest to przepis korzystny tylko dla przemysłu tytoniowego, a nie dla europejskiego, w tym i polskiego plantatora.

W Polsce tytoń uprawia się w niewiele ponad 14 tys. gospodarstw na powierzchni ponad 16 tys. hektarów. Uprawia się tytoń różnych odmian. W 2010 r. zakontraktowano 49,4 tys. ton tytoniu, czyli o 1,3 tys. ton mniej niż w roku poprzednim. Ceny surowca w skupie w 2010 r. wynosiły, w zależności od klasy tytoniu, od 3,50 zł do 10 zł za kilogram dla tytoniu jasnego typu Virginia. Średnia cena wynosiła 8,15 zł. Ceny za tytoń jasny typu Barley kształtowały się na poziomie od 4 zł do 7 zł za kilogram. Cena średnia wynosiła 5,80 zł. Ceny zaproponowane w tym roku w ramach umów kontraktacji kształtują się na takim samym poziomie jak w roku 2010. Ceny w roku 2010 wzrosły o około 60 proc. w stosunku do cen z 2009 roku. Zdaniem plantatorów, niestety nie zapewniają opłacalności uprawy.

Oprac. Aleksandra Szymańska

 

 

 

Dopłaty dla rolników

(Owoce, Warzywa, Kwiaty 2011 nr 14, s. 27)

Podstawą zaistnienia, rozwoju i przetrwania gospodarstw ekologicznych są dopłaty. Rolnik, który stara się o certyfikat, oprócz dopłat bezpośrednich może otrzymać dodatkową płatność w ramach pakietu Rolnictwo Ekologiczne (na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013). W zależności od wariantu rolnośrodowiskowego wynoszą one:

 • Wariant 2.1. Uprawy rolnicze (z certyfikatem zgodności) - 750 zł za hektar;
 • Wariant 2.2. Uprawy rolnicze (w okresie przestawiania) – 800 zł/ha;
 • Wariant 2.3 Trwałe użytki zielone (z certyfikatem zgodności) – 260 zł/ha;
 • Wariant 2.4. Trwałe użytki zielone (w okresie przestawiania) – 330 zł/ha;
 • Wariant 2.5. Uprawy warzywne (z certyfikatem zgodności) – 300 zł/ha;
 • Wariant 2.6. Uprawy warzywne (w okresie przestawiania) – 1540 zł/ha;
 • Wariant 2.7. Uprawy zielarskie (z certyfikatem zgodności) – 720 zł/ha;
 • Wariant 2.8. Uprawy zielarskie (w okresie przestawiania) – 800 zł/ha;
 • Wariant 2.9. Uprawy sadownicze określone w rozporządzeniu ministra rolnictwa (z certyfikatem zgodności) – 1540 zł/ha;
 • Wariant 2.10. Uprawy sadownicze określone w rozporządzeniu ministra rolnictwa (w okresie przestawiania) – 1800 zł/ha;
 • Wariant 2.11. Pozostałe uprawy sadownicze (z certyfikatem zgodności) – 650 zł/ha;
 • Wariant 2.12. Pozostałe uprawy sadownicze (w okresie przestawiania) – 800 zł/ha.

 

Jeszcze nie ustalono, jaka będzie wysokość płatności bezpośrednich w 2011 r. Będzie ona zależeć od aktualnych notowań euro. W 2010 r. stawka za jednolitą płatność obszarową wynosiła 562,09 zł/ha.

Oprac. Aleksandra Szymańska

 

 

Wstępne wyniki spisu

(Top Agrar Polska 2011 nr 8, s. 10)

 

Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępne wyniki Powszechnego Spisu Rolnego, przeprowadzone jesienią 2010 r. Spisem objęte były wszystkie gospodarstwa rolne, nawet te o areale użytków poniżej 1 ha. Z wstępnych danych wynika, że w Polsce jest prawie 1,9 mln gospodarstw prowadzących produkcję rolną, czyli o 12,9 proc. mniej niż podczas spisu w 2002 r. W tym czasie zmniejszyła się również ogólna powierzchnia użytków rolnych, z 16,9 mln ha do 15,5 mln ha wzrosła z kolei średnia wielkość gospodarstwa, która wynosiła w 2010 r. 6,82 ha (w 2002 r. było to 5,76 ha). Największy spadek liczby gospodarstw rolnych zarejestrowano wśród gospodarstw najmniejszych: o powierzchni od 1 do 5 hektarów – o 24,8 proc. Wzrosła z kolei liczba gospodarstw największych. W grupie obszarowej użytków rolnych 20 ha i więcej wzrost ten wynosił 6,5 proc. (do 134 tys.), w tym w przypadku gospodarstw o powierzchni 50 ha i więcej - 34,4 proc. (jest ich 27 tys.).

W strukturze upraw zmniejszył się udział zbóż i ich mieszanek, w 2010 r. uprawiano je na powierzchni 7,2 mln ha, co stanowiło 68 proc. ogółu roślin uprawnych (w 2002 r. udział ten był wyższy o 5,8 proc.), natomiast wzrosła powierzchnia uprawy rzepaku i roślin pastewnych.

W przypadku pogłowia zwierząt gospodarskich, wzrosło ono u bydła o 4 proc., nastąpił skrajny spadek pogłowia świń o 18 proc., jeszcze bardziej spadło pogłowie owiec – w 2010 r. było ich o 22,5 proc. mniej niż w poprzednim spisie.

Wzrosła natomiast znacząco koncentracja produkcji; średnia wielkość stada bydła wzrosła od 2002 r. z 6 do 11 sztuk, trzody z 24 do 38 sztuk, a owiec z 10 do 21 sztuk.

Według wstępnych danych liczba osób, dla których praca w rolnictwie stanowiła wyłączne lub główne źródło utrzymania wynosi prawie 2,3 mln, a jeszcze raz tyle było dorywczo zaangażowanych w pracę w rolnictwie.

 

Oprac. Aleksandra Szymańska

 

Eksport wołowiny spadł o 70 proc.

(Gospodarka Mięsna 2011 nr 7, s. 5)

 

Z danych zebranych przez Związek Polskie Mięso wynika, że eksport wołowiny na rynek turecki spadł o 60-70 proc. Główną przyczyną takiego stanu jest obniżenie konkurencyjności polskiej wołowiny w stosunku do innych partnerów unijnych. Przede wszystkim Niemiec.

Problemy eksportowe zaczęły się od momentu podwyższenia stawek celnych przez Turcję, jednak główną przyczyną, którą wymieniają eksporterzy z Polski, są zbyt wysokie opłaty za badania BSE. Związek Polskie Mięso już w kwietniu 2011 r. wystąpił do ministra rolnictwa o zrównanie opłat do poziomu krajów UE, co pozwoliłoby polskim eksporterom utrzymać konkurencyjność i poziom eksportu na rynek turecki. Niestety minister odpowiedział negatywnie.

Oprac. Aleksandra Szymańska

 

Innowacyjność na przyszłość

(Przegląd Komunalny 2011 nr 7, s. 49)

 

Rozpoczęła się druga edycja konkursu na „Gminę przyszłości”, nakierowanego w 2011 r. na innowacyjność i efektywność energetyczną. To inicjatywa, której celem jest wyłonienie polskich gmin, które podejmują aktywne działania na rzecz ochrony klimatu dzięki wdrażaniu innowacyjnych i przyjaznych środowisku rozwiązań energetycznych oraz edukację na dany temat. Konkurs zorganizowano dzięki wsparciu ponadeuropejskiej inicjatywy Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE). Mogą w nim wziąć udział gminy wiejskie, miejskie i miejsko-wiejskie, jeżeli zgłoszą projekty przynajmniej w jednej z dwóch kategorii: „Innowacje dla klimatu” i „Promotor innowacji”. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 30 września 2011 r.

Oprac. Aleksandra Szymańska

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter