Polityka rolna

Planowany rozwój sektora rolniczego w Rosji

(Agra Europe 2014, nr 2620, s. 16)

W ostatnich latach w Rosji tworzy się warunki przyciągające zagranicznych inwestorów, jednakże niektóre utrudnienia pozostają niezmienione. Występują braki w systemach bankowych i rozwiązaniach prawnych, potrzebne jest usprawnienie systemu ubezpieczeń, poprawa wydajności produkcji, unowocześnienie sprzętu itd. Warunki regulujące handel z Unią Europejską i innymi krajami znormalizowało przystąpienie Rosji do WTO w 2012 r. Rząd rosyjski planuje wzrost krajowej produkcji rolnej w 2014 r. o 2-2,5% (niektórzy specjaliści międzynarodowi oceniają go raczej na 0,2%). Produkcja zwierzęca ma zwiększyć się w 2014 r. o 2% i osiągnąć 12,6 mln ton żywca wołowego i drobiu. Obecnie pogłowie bydła w Rosji liczy 1 mln sztuk, ale ogromne powierzchnie pastwisk stwarzają możliwości rozwoju produkcji. Na wspieranie produkcji wołowiny przeznaczono w 2014 r. 110 mln euro. Produkcja mleka w bieżącym roku ma wynieść 0,9 mln ton (o 0,8% więcej niż w 2013 r.), produkcja cukru – 5 mln ton, oleju roślinnego – 4,2 mln ton, z czego 1,9 mln ton ma być eksportowane.

W.M.

Nieprawidłowo wydane fundusze na wspieranie rolnictwa

(Agra Europe 2014, nr 2620, s. 6)

Komisja Europejska ogłosiła, że odzyska 406 mln euro pochodzących z funduszy Wspólnej Polityki Rolnej, które zostały niewłaściwie wydane od grudnia 2013 r. do marca bieżącego roku. Jednakże ostatnio stwierdzono, że w latach 2008-2012 naruszone zostały zasady wydawania pieniędzy na płatności bezpośrednie. Ogółem Francja otrzymała w tym okresie około 40 mld euro, z czego 1,8 mld euro zostało wydane nieprawidłowo. Podobne nieprawidłowości stwierdzono również w Irlandii – wyniosły one około 80 mln euro.

W.M.

 

Nowe fundusze na ochronę środowiska w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2014, nr 2615, s. 2)

Unia Europejska współfinansuje 225 projektów mających na celu ochronę środowiska i zapobieganie zmianom klimatycznym. Są to ostatnie z przewidzianych na lata 2007-13 akcji określanych wspólnym terminem LIFE+. Ogółem na realizację projektów związanych z rolnictwem przewidziano 589,3 mln euro, z czego połowa pochodziła z budżetu unijnego. Łącznie wszystkie projekty, nie tylko rolnicze, pochłonęły 2,1 mld euro.  Ostatnio przyjęto projekty na kolejne lata (2014-20), z budżetem w wysokości 3,4 mld euro. Wybrano 225, spośród 1468 zgłoszonych. Podzielono je na trzy działy: przyrodę i bioróżnorodność, politykę ochrony środowiska oraz informację i komunikację. Część z tych projektów dotyczy rolnictwa w ośmiu krajach Unii: 22 w Hiszpanii, 3 we Włoszech, 2 w Grecji, 2 we Francji i po 1 w Estonii, Chorwacji, na Cyprze i Litwie.

W.M.

 

Rolnictwo przyjazne dla środowiska

(Agra Europe 2014, nr 2620, s. 10)

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-20 zakłada promowanie rolnictwa przyjaznego środowisku. Część płatności bezpośrednich (30%) związano z technologiami ograniczającymi jego zanieczyszczenie i degradację. Obecnie jednak wielu naukowców twierdzi, że rozwiązanie to jest niewystarczające. Co gorsza istnieje zbyt wiele wyjątków od obowiązującej reguły. Powoduje to, że nie stosuje się do niej 88% rolników w Unii i nie dotyczy ona 48% użytków rolnych.

W.M.

Poprawa standardów dobrostanu zwierząt w Brazylii

(Agra Europe 2014, nr 2618, s. 19)

Brazylia podjęła kolejne działania zmierzające do zbliżenia obowiązujących standardów dotyczących dobrostanu zwierząt do zasad panujących w Unii Europejskiej. Jest to związane z porozumieniem zawartym między Unią a Brazylią. Promowanie dobrych praktyk hodowlanych ma za zadanie poprawę dobrostanu zwierząt, jakości produkowanej żywności i jej bezpieczeństwa dla konsumenta. Uczestnicy tego programu mogą występować o subsydiowane pożyczki w maksymalnej wysokości 1 mln reali (330 tys. euro) dla indywidualnych uczestników i 3 mln reali dla spółdzielni. Ogółem na pożyczki te przeznaczono 1 mld reali.

W.M.

Europejski Bank Rekonstrukcji i Rozwoju a dobrostan zwierząt

(Agra Europe 2014, nr 2617, s, 16)

Europejski Bank Rekonstrukcji i Rozwoju zamierza inwestować jedynie w projekty zgodne z unijnymi standardami dobrostanu zwierząt. W maju rada banku przyjęła nowe zasady polityki, które oficjalne wejdą w życie 6 miesięcy później. Jest to pierwszy przypadek, kiedy międzynarodowa instytucja finansowa stosuje kryteria dobrostanu zwierząt w swojej polityce. Wcześniej bank ten był oskarżany, przez trzy największe światowe organizacje obrońców praw zwierząt, o inwestowanie pieniędzy unijnych podatników w budowę ferm w Chinach, Turcji i na Ukrainie, gdzie utrzymywano zwierzęta niezgodnie z obowiązującymi w Unii zasadami.

W.M.

Ograniczenie marnowania żywności

(Agra Europe 2014, nr 2617, s. 3)

Holandia i Szwecja, przy poparciu ze strony Austrii, Danii, Niemiec i Luksemburga, zaproponowały podjęcie działań przez Komisję Europejską  na rzecz ograniczenia wyrzucania żywości. Rocznie w Unii Europejskiej niepotrzebnie na śmietnik trafia 89 mln ton żywności (na świecie – 1,3 mld ton). Jeśli nie zostaną podjęte działania ograniczające tę praktykę, to ilość zwiększy się w 2020 r. do 126 mln ton, czyli o ponad 40%. Komisja Europejska zamierza doprowadzić do zmniejszenia o połowę wyrzucania żywności w 2020 r., a także do ograniczenia o 20% zużycia nakładów przy produkcji żywności. Zostanie powołana grupa robocza do opracowania konkretnych działań. W wielu krajach powodem wyrzucania przydatnej do spożycia żywności jest nieodpowiednie etykietowanie i brak zrozumienia przez konsumentów co oznacza stwierdzenie „najlepiej spożyć przed…” (best before..). Większość z nich uważa, że po podanej dacie żywność jest przeterminowana, co nie jest prawdą.

W.M.

 

Spadek społecznej akceptacji dla upraw transgenicznych

(Agra Europe 2014, nr 2615, s. 4)

Według oceny organizacji pozarządowych, produkty transgeniczne są w coraz mniejszym stopniu akceptowane przez społeczeństwo, a wielkość upraw roślin transgenicznych w wielu krajach po raz pierwszy zaczyna spadać. Ostatnio upraw transgenicznych zakazano w Polsce i Egipcie, a także w Meksyku i Kenii. W Unii Europejskiej dozwolona jest jedynie uprawa transgenicznej kukurydzy MON810 firmy Monsanto. Areał jej uprawy zmniejsza się w Portugalii, Czechach i na Słowacji. Ponad 90% upraw tej kukurydzy znajduje się w Hiszpanii. Publiczna akceptacja transgenicznych produktów zmniejsza się na wszystkich kontynentach. W Europie konsumenci coraz rzadziej ją kupują, sklepy nie chcą jej sprzedawać. Organizacje pozarządowe nalegają, aby zamiast wprowadzania uprawy roślin transgenicznych, rządy promowały istniejące systemy upraw chroniące środowisko oraz dostarczające zdrowej żywności.  W bieżącym roku najprawdopodobniej Komisja Europejska zezwoli na uprawę kolejnej, transgenicznej odmiany kukurydzy – Pioneer 1507. Jest ona odporna na żerowanie szkodnika obniżającego plony kukurydzy. Obecnie dozwolony jest jej import do Unii z przeznaczeniem na pasze. Z zezwolenia tego korzysta jedynie Hiszpania.  Około 99% roślin transgenicznych jest zmienionych w taki sposób, aby były odporne na pestycydy lub same je produkowały, co wpływa na wzrost zużycia chemicznych środków ochrony roślin i rosnącą odporność na te preparaty. W USA 49% rolników zgłasza problemy z rosnącą ilością chwastów odpornych na herbicydy. W Kanadzie około 10% farmerów ma takie same problemy. Ponad 90% roślin transgenicznych uprawianych jest w 6 państwach.

W.M.

 

Korzystne zmiany w opodatkowaniu drobnych producentów rolnych w Rosji

(Agra Europe 2014, nr 2614, s. 15)

Rząd Rosji zamierza zmienić zasady opodatkowania producentów rolnych tak, aby ułatwić sytuację drobnych producentów i zwiększyć wydajność. Podatek od gospodarstw liczących do 20 hektarów ma być ustalony na minimalnym poziomie wynoszącym 1000 rubli (20 euro) rocznie. W gospodarstwach liczących 21-50 hektarów wyniesie on 1% osiągniętego dochodu (obecnie – 6%). Zniesione zostanie opodatkowanie subsydiów, które obecnie wynosi 13%, a także VAT na import bydła zarodowego, komórek jajowych, nasienia i embrionów tych zwierząt. Obecnie 56,9% gospodarstw rolnych (134259 gospodarstw) w Rosji liczy poniżej 20 hektarów, a 16,1% - 21-50 hektarów. Ogółem, w Rosji jest około 280 tys. gospodarstw. W 2013 r. oficjalne zlikwidowano 65 tys. małych gospodarstw, ale nieoficjalnie większość z nich, funkcjonuje unikając płacenia podatków. Jednocześnie niedostępne są dla nich subsydia i pożyczki bankowe, co nie pozwala na unowocześnianie produkcji.

W.M.

 

Trudności argentyńskich producentów biopaliw

(Agra Europe 2014, nr 2614, s. 8)

Prezydent Argentyny, Cristina Fernandez, zgłosiła do kongresu wniosek o zawieszenie niektórych podatków płaconych przez producentów biopaliw w tym kraju. Powodem tego była trudna sytuacja producentów ponoszących straty na skutek antydumpingowego postępowania Unii Europejskiej. Podatki będą przywrócone po zniesieniu unijnych restrykcji. Unia Europejska pod koniec grudnia 2013 r. obciążyła biopaliwa sprowadzane z Argentyny cłem w wysokości od 22 do 25% (od 216,64 euro za tonę do 245,67 euro za tonę). W efekcie eksport biopaliw z Argentyny zmniejszył się w bieżącym roku o 39%, w porównaniu z tym samym okresem 2013 r. Karne cła nałożono również na indonezyjskich producentów bipaliw. W zależności od firmy produkującej biopaliwa wynoszą one od 8,8% (76,94 euro/t) do 20,5% (178,85 euro/t). Od 2009 r. Argentyna była głównym dostawcą biopaliw na rynek Unii Europejskiej. W 2011 r. wartość tego eksportu osiągnęła 1,847 mld dolarów (1,34 mld euro), co stanowiło 13% ogólnej wartości argentyńskiego eksportu. Argentyna jest największym światowym eksporterem biopaliw i łącznie z Indonezją dostarczała 90% biopaliw sprowadzanych przez Unię. Ich udział na unijnym rynku zwiększył się z 9% w 2009 r. do 20% w 2012 r.

W.M.

Europejskie śniadanie z miodem

(Agra Europe 2014, nr 2610, s. 19)

Rząd Słowenii wystąpił z inicjatywą przeprowadzenia w krajach Unii Europejskiej kampanii na rzecz promowania roli pszczół w ochronie środowiska i zdrowym żywieniu. Od siedmiu lat w Słowenii, co roku, w trzeci piątek listopada pszczelarze organizują w szkołach podstawowych i przedszkolach akcję edukacyjną na temat roli pszczół w zachowaniu bioróżnorodności, wartości odżywczej miodu i innych produktów pszczelich oraz częstują dzieci miodem. Rząd Słowenii proponuje, aby akcję tę o nazwie European Honey Breakfast, rozszerzyć na pozostałe kraje Unii. Inicjatywę te poparła Francja, Niemcy, Czechy, Austria, Polska, Węgry, Bułgaria i Luksemburg.

W.M.

Negocjacje porozumienia handlowego między Unią Europejską a Mercosur

(Agra Europe 2014, nr 2614, s. 2)

Unia Europejska oraz kraje należące do Wspólnego Rynku Południa, Mercosur, przystępują do negocjacji na temat warunków porozumienia handlowego. Brazylia, Argentyna, Paragwaj i Urugwaj zgodziły się na obniżenie ceł na 87% towarów i usług importowanych z Unii Europejskiej.

W.M.

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter