Ochrona roślin

Chroń przed sarną i jeleniem / Paweł Węgorek i in.

(Kurier Rolniczy 2015 nr 3, s.12-13)

Badania przeprowadzone przez pracowników Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu  wykazały zależność pomiędzy nasileniem występowania chorób rzepaku ozimego a zgryzaniem roślin przez zwierzęta jeleniowate.

Częste wizyty saren, jeleni czy dzików na plantacjach rzepaku ozimego powodują duże szkody, zarówno bezpośrednie polegające na zjadaniu i wydeptywaniu roślin, jak i pośrednie związane z narażaniem uszkodzonych mechanicznie zbóż na porażenie przez grzyby i bakterie, zmianę ich pokroju, późniejsze dojrzewanie i zwiększoną podatność na szkodniki. Największa intensywność żerowania tych zwierząt przypada na okres przedwiośnia, kiedy brakuje wysokoenergetycznego i łatwostrawnego pokarmu w lasach.

W toku analiz wykazano, że zarówno uszkodzenia rozety liściowej, jak i stożka wzrostu rzepaku w fazach BBCH 30-48 zawsze powodują spadek plonowania w granicach 15-50 procent, a częstym następstwem żerowania zwierząt jest ich obumieranie. Uszkodzone mechanicznie rośliny są podatne na  choroby grzybowe. Doświadczalnie dowiedziono między innymi istnienie korelacji pomiędzy występowaniem na plantacjach zwierząt jeleniowatych a wzrostem zachorowań na suchą zgniliznę kapustnych i kiłę kapustnych. Warunki pogodowe charakterystyczne dla okresu przedwiośnia sprzyjają rozwojowi szarej zgnilizny kapustnych, szarej pleśni oraz czerni krzyżowych, dlatego plantatorzy, których pola są narażone na intensywne żerowanie jeleniowatych powinni zachować szczególną ostrożność.

Wyniki doświadczeń dotyczące wpływu środka Topsin M 500 S.C. na zdrowotność i plonowanie roślin rzepaku ozimego silnie uszkodzonego przez jeleniowate wykazały wyraźne różnice we wszystkich badanych parametrach. Stwierdzono mniejsze porażenie roślin przez choroby i ich wyższe plonowanie w kombinacjach chronionych przy pomocy tego fungicydu, niż w kombinacjach kontrolnych w których nie zastosowano tego typu zabiegów. Dlatego rolnicy uprawiający rzepak w rejonach narażonych na ataki saren czy jeleni powinni uwzględnić ten czynnik w swoich programach ochronnych.

 

Oprac. Joanna Radziewicz

 

ABC w ochronie roślin / Grzegorz Doruchowski

(Farmer 2015 nr 3, s. 232-233)

Zabiegi ochrony roślin przy użyciu środków chemicznych wiążą się z zagrożeniem dla środowiska i osoby wykonującej opryski, dlatego objęte są szczególnym nadzorem. Łamanie przepisów skutkuje karami finansowymi lub uszczupleniem kwot płatności bezpośrednich.

W celu zminimalizowania zagrożeń wynikających ze stosowania chemicznych ŚOR, współczesne przepisy prawa stawiają wymagania kompetencyjne w stosunku do operatorów opryskiwaczy i techniczne w odniesieniu do opryskiwaczy.  Określają one również warunki, w jakich można stosować ŚOR.

Zgodnie z przepisami, ŚOR mogą być nabywane oraz stosowane tylko przez osoby przeszkolone w zakresie ich stosowania. Takie osoby powinny posiadać zaświadczenie potwierdzające ukończenie stosowanego szkolenia.

Sprzęt do stosowania ŚOR musi być sprawny technicznie, aby nie stwarzał zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska. Stan techniczny urządzeń potwierdzany jest w trakcie okresowych badań, przeprowadzanych w uprawnionych stacjach kontroli opryskiwaczy.

Aby zapewnić właściwe stosowanie ŚOR, opryskiwacz musi być wykalibrowany. Polega to na regulacji parametrów pracy opryskiwacza, tzn. odpowiednim doborze rozpylaczy, ciśnienia cieczy, prędkości roboczej, wysokości belki polowej, a w opryskiwaczach z pomocniczym strumieniem powietrza - także siły i kierunku strumienia.

Procesowi opryskiwania, nawet przy użyciu sprawnego opryskiwacza, towarzyszy zjawisko znoszenia cieczy użytkowej, które może stwarzać ryzyko zanieczyszczenia wód, pasiek i in. Aby zapobiec temu ryzyku, konieczne jest zachowanie stref buforowych między „obiektami wrażliwymi”, a miejscem stosowania ŚOR.

Oprac. Aleksandra Szymańska

Ochrona 2015 – fungicydy, zoocydy, regulatory wzrostu / Katarzyna Kupczak

(Hasło Ogrodnicze 2015 nr 3, s. 98-100)

W poprzednim sezonie wygasła rejestracja trzech fungicydów – Antracolu 70 WG,

który był wykorzystywany do ochrony pomidora, Contansu XX, który przeciwdziałał  zgniliźnie twardzikowej oraz Teldoru 500 SC, który służył do zabezpieczenia kapusty przed szarą pleśnią podczas przechowywania.

Wśród nowo zarejestrowanych środków znalazły się:

Fungicydy

 • Copper Max New 50 WP – do zwalczania mączniaka rzekomego i zarazy ziemniaka w uprawie ogórka i pomidora,
 • Ekonom Duo 72,5 WP – do zwalczania mączniaka rzekomego, zarazy ziemniaka alternariozy i antraknozy w uprawie cebuli, ogórka i pomidora,
 • Funguran A-Plus New 50 WP - do zwalczania mączniaka rzekomego i zarazy ziemniaka w uprawie ogórka i pomidora,
 • Funguran Forte New 50 WP - do zwalczania mączniaka rzekomego i zarazy ziemniaka w uprawie ogórka i pomidora,
 • Indofil 75 WG – do ochrony pomidora przed zarazą ziemniaka,
 • Inter Optimum 72,5 WP - do zwalczania mączniaka rzekomego, zarazy ziemniaka alternariozy i antraknozy w uprawie cebuli, ogórka i pomidora,
 • Manfil 75 WG i 80 WP – do ochrony pomidora przed zarazą ziemniaka,
 • Mildex 71,1 WG - do zwalczania mączniaka rzekomego, alternariozy i zarazy ziemniaka w uprawie ogórka i pomidora,
 • Pofilux 72,5 WP - do zwalczania mączniaka rzekomego, zarazy ziemniaka alternariozy i antraknozy w uprawie cebuli, ogórka i pomidora,
 • Prolectus 50 WG – do ochrony cukinii, oberżyny i pomidora przed szarą pleśnią,
 • Proplant 722 SL do zwalczania fytoftorozy, zgorzeli zgnilakowej i mączniaka rzekomego w uprawie sałaty, ogórka, kapusty, kalafiora i pomidora

Zoocydy

 • Aromol 1,62 RB – do ochrony warzyw kapustnych i sałaty przed ślimakami,
 • Ferramol GR – do zwalczania ślimaków w uprawie sałaty, kalafiora, endywii, fasoli i kapusty głowiastej,
 • Mospilan 20 SP – do zwalczania chowaczy, drobnicy burakowej, gnatarza rzepakowca, mączlika szklarniowego, miniarki, mszyc, pchełek, skoczogonki, strąkowców, śmietek, kiełkówki, wciornastki, wgryski szczypiorka i zmiennika.
 • Patriot 100 EC – do zwalczania gąsienic, mszyc, połyśnicy marchwianki, stonki ziemniaczanej, śmietki cebulanki i wciornastki,
 • Rogor 400 EC – do ochrony kapusty białej głowiastej przed mszycą kapuścianką,
 • Safran 18 EC  - do ochrony oberżyny, ogórka, pomidora, papryki przed przędziorkiem chmielowcem,
 • Ślimax GB – do ochrony kapusty i sałaty przed ślimakami

Regulator wzrostu

 • SmartFresh 03VP – do poprawy przydatności przechowalniczej brokuła, kapusty głowiastej białej, kapusty pekińskiej.

Niektórym środkom używanym przez polskich rolników zmieniły się zakresy rejestracji. Spotyka się też preparaty z „podwójnymi rejestracjami”, które różnią się od siebie zakresem dozwolonych zastosowań.

 

Oprac. Joanna Radziewicz

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter