Polityka rolna

Zasady uboju w gospodarstwie / Ryszard Jasiński

(Zachodniopomorski Magazyn Rolniczy 2015 nr 3, s. 12-13)

Ubój świń. Zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny (Dz.U. z 2010 r., nr 207, poz. 1370) posiadacz zwierzęcia ma obowiązek zgłoszenia uboju świń co najmniej na 24 godziny przed jego dokonaniem do Powiatowego Lekarza Weterynarii, w formie pisemnej.

Badanie mięsa świń i dzików na włośnie. W przypadku pozyskania mięsa świń i dzików w celu produkcji mięsa na użytek własny należy obowiązkowo dokonać badania mięsa w kierunku włośni. Badania mięsa świń i dzików na obecność włośni metodą wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszadła w poszczególnych powiatach wykonują lekarze weterynarii wyznaczeni przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Ubój cieląt. Na terenie gospodarstwa można dokonać uboju cieląt w wieku do 6 miesiąca życia, zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem. Dodatkowo w przypadku uboju cieląt do 6 m-ca życia istnieje obowiązek zagospodarowania odpadów stanowiących materiał szczególnego ryzyka (SRM). Polega to na niezwłocznym odejmowaniu części zwierząt (migdałki; jelita od dwunastnicy do odbytnicy; krezka; stałe odpady powstające przy uboju i obróbce poubojowej, mające kontakt z materiałem szczególnego ryzyka) na odpowiednich etapach procesu ubojowego, umieszczeniu ich w szczelnych i oznakowanych pojemnikach oraz przekazaniu do utylizacji za pokwitowaniem. Dokument potwierdzający należy dostarczyć do Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Ubój owiec i kóz. Na terenie gospodarstwa można dokonać uboju owiec i kóz zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem. Dodatkowo istnieje obowiązek zagospodarowania odpadów stanowiących materiał szczególnego ryzyka. Procedura jest identyczna jak w przypadku cieląt. Materiałem szczególnego ryzyka u kóz i owiec do 12 m-ca życia są: jelito biodrowe, śledziona oraz stałe odpady. Materiałem szczególnego ryzyka u kóz i owiec powyżej 12 m-ca życia są: czaszka łącznie z mózgiem i gałkami ocznymi, migdałki, jelito biodrowe, oraz stałe odpady.

Poza tym zgodnie z rozporządzeniem PE i Rady nr 999/2001 owce i kozy w wieku powyżej 18 m-ca życia ubijane w gospodarstwie w celu pozyskania mięsa na użytek własny podlegają obowiązkowemu badaniu w kierunku TSE. Próbki do badania pobierane są na koszt posiadacza zwierzęcia. Zabrania się wykorzystania pozyskanego mięsa przed otrzymaniem ujemnego wyniku badania.

Oprac. Aleksandra Szymańska

Zasiłek pogrzebowy po zmianach / Ewa Jaworska-Spicak

(Agrotechnika 2015 nr 3, s. 117)

Od 1 marca 2015 r. weszły w życie zmiany dotyczące praw do zasiłku pogrzebowego dla rolników. W myśl nowych przepisów zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która poniosła koszty po śmierci:

 • ubezpieczonego, nie wyłączając osoby podlegającej tylko ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu;
 • uprawnionego do emerytury lub renty z ubezpieczenia;
 • członka rodziny osoby, o której mowa wcześniej;
 • osoby, która w dniu śmieci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia, lecz spełniała warunki do jej przyznania i pobierania.

Do 28 lutego 2015 r. jeżeli ubezpieczony (rolnik domownik) lub osoba pobierająca emeryturę rolniczą bądź rentę rolniczą poniosła koszty pogrzebu po zmarłym członku rodziny, to nabywała prawo do zasiłku pogrzebowego pod warunkiem, że zmarły członek rodziny pozostawał na jej utrzymaniu i spełniał warunki do renty rodzinnej. Od 1 marca nie ma już tego obowiązku. Tym samym nastąpiło zrównanie uprawnień w tym zakresie rolników z pracownikami.

Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.

Oprac. Aleksandra Szymańska

Na dopłaty czas spojrzeć! / Magdalena Szymańska

(Tygodnik Poradnik Rolniczy 2015 nr 11, s. 14)

Poniżej przedstawiamy listę ważnych dat w dopłatach 2015, o których zainteresowani powinni pamiętać.

MAJ

15 maja - bydło, które w tym dniu nie przekroczy wieku 24 miesięcy, zakwalifikuje się do płatności do bydła, natomiast, krowa która w tym dniu przekracza 24 m-ce, zakwalifikuje się do płatności do krów.

15 maja - owce, oraz kozy, które w tym dniu mają co najmniej 12 m-cy, kwalifikują się do płatności odpowiednio do owiec i kóz.

15 maja - 9 czerwca - termin złożenia wniosku o przystąpienie do systemu małych gospodarstw dla rolników, którzy będą włączeni do niego automatycznie.

15 maja - 15 lipca - ustalenie liczby i obliczanie udziału różnych upraw na potrzeby dywersyfikacji dla gospodarstw, które mają powyżej 10 ha gruntów ornych (objętych obowiązkiem zazielenienia).

31 maja - jeżeli gospodarstwo zostało przekazane przed tą datą, płatności przysługują nowemu właścicielowi (musi on złożyć wniosek o dopłaty do 30 czerwca), jeśli po tej dacie - płatności należą się dotychczasowemu właścicielowi.

 

CZERWIEC

1 czerwca - ostatni dzień na wniesienie poprawek do złożonego wniosku o przyznanie płatności i uzupełnienie wymaganych załączników bez sankcji. Poprawki, w tym uzupełnienie załączników złożone po tej dacie, spowodują, iż kwota płatności będzie pomniejszona o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia.

9 czerwca - ostateczny termin na złożenie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich.

9 czerwca - ostateczny termin na złożenie rezygnacji z uczestnictwa w systemie dla małych gospodarstw.

30 czerwca - termin złożenia wniosku o przyznanie płatności w przypadku przekazania gospodarstwa.

30 czerwca - ostateczny termin utrzymywania w gospodarstwie bydła zgłoszonego do płatności do bydła oraz krów zgłoszonych do płatności do krów, jak również kóz zgłoszonych do płatności do kóz.

 

LIPIEC

1 lipca - 20 sierpnia - termin siewu poplonu ścierniskowych.

1 lipca - 1 października - termin siewu poplonów ozimych.

 

PAŹDZIERNIK

1 października - końcowy termin utrzymania na polu poplonów ścierniskowych.

20 października - 20 listopada - konieczność utrzymywania owiec w gospodarstwie, do których rolnik wystąpił o płatność dla owiec.

 

GRUDZIEŃ

1 grudnia 2015 - 30 czerwca 2016 - ARiMR wypłaca płatności bezpośrednie za 2015 r.

 

LUTY 2016 r.

15 luty - końcowy termin utrzymania na polu poplonów ozimych.

Oprac. Aleksandra Szymańska

 

Zysk dla rolnika bez pośrednika / Ryszard Jasiński

(Zachodniopomorski Magazyn Rolniczy 2015 nr 2, s. 20-21)

Sprzedaż bezpośrednia nieprzetworzonych produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego jest korzystna zarówno dla rolników, jak i konsumentów. Pominięcie marży pozwala na osiągnięcie większego zysku dla producentów, co w przypadku odbiorców przekłada się na niższą cenę za świeży, atrakcyjny towar.

Przyjmuje się, że sprzedażą bezpośrednią jest zbyt produktów rolnych przez rolnika do odbiorcy finalnego, w ramach której nabywca pragnie zaspokoić określone potrzeby. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wymaga ona rejestracji. Producent powinien złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów prowadzących sprzedaż bezpośrednią do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego bądź Powiatowego Lekarza Weterynarii. Wprowadzając do obrotu nieprzetworzone produkty roślinne należy przestrzegać Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz.U. z 2007 r., nr 112, poz. 774), a w przypadku nieprzetworzonych produktów zwierzęcych, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz.U. z 2007 r., nr 5, poz. 38). Zgodnie z prawem tego typu działalność może być prowadzona na terenie województwa, w którym odbywa się produkcja oraz województw przyległych.

Sprzedaż bezpośrednia nieprzetworzonych surowców roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnego gospodarstwa nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, natomiast wyrób i sprzedaż przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych jest działalnością gospodarczą opodatkowaną.

Obecnie w krajach UE funkcjonuje 10 form sprzedaży bezpośredniej:

 • samodzielny sprzedaż prowadzona przez rolnika poza gospodarstwem rolnym,
 • wyszynk (bar, winiarnia),
 • sprzedaż internetowa,
 • sprzedaż w gospodarstwie rolnym,
 • sprzedaż na targowisku,
 • stragan lub sklep w gospodarstwie,
 • sprzedaż sąsiedzka od rolnika do rolnika,
 • sprzedaż „od drzwi do drzwi”,
 • sprzedaż na poboczu drogi,
 • sprzedaż „zbieraj sam”.

W Polsce sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych, zgodnie z przepisami prawa przybiera najczęściej formę:

 • sprzedaży na targowisku,
 • sprzedaży w gospodarstwie rolnym,
 • sprzedaży „od drzwi do drzwi”,
 • sprzedaży na poboczu drogi,
 • sprzedaży „zbieraj sam”,
 • sprzedaży sąsiedzkiej.

W ostatnim czasie coraz większego znaczenia nabiera sprzedaż internetowa. Powstaje także coraz więcej sklepów poza gospodarstwem rolnym.

Oprac. Joanna Radziewicz

 

Co z opakowaniami po środkach ochrony roślin? / Kazimierz Płatek

(Zachodniopomorski Magazyn Rolniczy 2015 nr 2, s. 23)

Zużyte opakowania po środkach ochrony roślin stanowią jeden z bardziej  niebezpiecznych odpadów w gospodarstwie rolnym. Zgodnie z polskim prawem użytkownicy tych środków są zobowiązani do zwrotu opakowań, punkty sprzedaży do ich przyjęcia, a producenci i importerzy do zbiórki i właściwego zagospodarowania. Rolnicy nie ponoszą w związku z tym żadnych dodatkowych kosztów, bowiem cały proces jest finansowany przez producentów i importerów.

Rolnicy powinni oddawać puste i czyste opakowania do punktów, w których dokonali zakupu. Podstawą ich przyjęcia jest wystawiona przez sklep karta przekazania odpadów. W przypadku zgromadzenia większej ilości nieczystości operator może odebrać je bezpośrednio z gospodarstwa.

Zwrotowi podlegają opakowania po środkach toksycznych lub bardzo toksycznych dla organizmów wodnych, pszczół i ludzi. Nie są odbierane opakowania brudne, z resztami substancji, produkty przeterminowane oraz opakowania zbiorcze.

Zbiórka opakowań po środkach ochrony roślin w Polsce utrzymuje się na poziomie 60 procent.

Oprac. Joanna Radziewicz

 

Wytrucie pszczół a odszkodowania / Zbigniew Nizinkiewicz

(Kurier Rolniczy 2015 nr 3, s. 15,17)

Wiele środków ochrony roślin negatywnie wpływa na zdrowie pszczół. Zgodnie z  zaleceniami Ministra Rolnictwa w sprawie warunków bezpiecznego dla pszczół stosowania środków chemicznych ochrony roślin (Dz.U. MR nr 8 poz.17) rolnicy są zobowiązani do przestrzegania następujących zasad:

 • zwalczanie chorób i szkodników roślin może być prowadzone tylko z wykorzystaniem środków znajdujących się w wykazie przygotowanym przez Ministra Rolnictwa,
 • środki ochrony roślin powinny być stosowane w dawkach zalecanych przez producenta,
 • konieczne jest zachowanie okresu prewencji (najdłuższego), który jest umieszczony na ulotce dołączonej do opakowania danego preparatu,
 • preparaty toksyczne w żadnym razie nie mogą być wykorzystywane do oprysku roślin kwitnących oblatywanych przez pszczoły,
 • w pobliżu pasiek dozwolone jest stosowanie środków III i IV klasy toksyczności o okresie prewencji dłuższym niż 10 godzin.

Jednocześnie funkcjonują szczegółowe zalecenia wynikające z Ustawy z dnia 12 lipca 1995 roku o ochronie roślin uprawnych (Dz.U. z 1999 r. nr 66 poz.751) oraz Ustawy z dnia 16 lutego 2001 roku o zmianie ustawy o ochronie roślin uprawnych (Dz.U. nr 22 poz.248). Zgodnie z tą regulacją nieprzestrzeganie okresów karencji i prewencji, wykonywanie zabiegów ochronnych przy użyciu niewłaściwego sprzętu, nie prowadzenie ewidencji oprysków preparatami zaliczonymi do I i II klasy toksyczności dla ludzi, podlega karze aresztu lub grzywny.

W przypadku podejrzenia o zatrucie pszczół należy zawiadomić o tym fakcie policję i właściwy organ samorządu terytorialnego. W oparciu o powyższe przepisy pszczelarz ma prawo dochodzić swoich roszczeń finansowych przed sądem.

 

Oprac. Joanna Radziewicz

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter