Polityka rolna

Nieprawidłowo wydane fundusze unijne

(Agra Europe 2015, 30 January, s. 4)

Kontrola wydatków funduszy unijnych wykazała, że niezgodnie z obowiązującymi zasadami wydano 1,432 mld euro. Stanowi to 2,5% budżetu na Wspólną Politykę Rolną w 2015 r. Źle wydane sumy będą odjęte od wypłat, które kraje członkowskie otrzymują w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. We Francji, będącej największym beneficjentem tych płatności, nieprawidłowości w wypłatach były największe i wyniosły 1,073 mld euro. Nieprawidłowości zanotowano też w Rumunii, we Włoszech, w Hiszpanii, Bułgarii, na Litwie, Węgrzech i w Niemczech.

W.M.

 

Fundusze na zwalczanie chorób zwierząt

(Agra Europe 2015, 16 January, s. 7)

Według Regulation 652/2014, nowego zarządzenia w sprawie finansowania bezpieczeństwa żywnościowego, Unia Europejska finansuje 50% (w uzasadnionych przypadkach 75% lub 100%) wydatków ponoszonych na zwalczanie chorób zwierząt. W 2015 r. Unia przeznacza 180 mln euro na zwalczanie chorób zwierząt i zoonoz – jest to suma o 12% wyższa niż rok wcześniej. W największym stopniu wzrosły fundusze na zwalczanie choroby błękitnego języka stanowiącej poważny problem we wschodnich regionach Unii. Przeznaczono na ten cel 18,5 mln euro, czyli 10 razy więcej niż rok wcześniej. Znacznie zwiększono też fundusze na zwalczanie afrykańskiego pomoru świń, który w styczniu 2014 r. pojawił się na Litwie, a potem w Polsce, na Łotwie i w Estonii. Choroba ta przeniesiona została przez dziki z Białorusi. Fundusze te wzrosły z poniżej 1 mln euro w poprzednim roku, kiedy choroba występowała w Unii jedynie na Sardynii, do 5,7 mln euro. Na zwalczanie grupy chorób określanych jako zakaźne gąbczaste zapalenie mózgu wyznaczono 18 mln euro, czyli znacznie mniej niż przed rokiem (42 mln euro), co wyraźnie świadczy o zmniejszeniu częstotliwości występowania tych chorób. Fundusze na ograniczanie gruźlicy bydła wzrosły z 56 mln euro w 2014 r. do 62 mln euro, a fundusze na zwalczanie brucelozy nie uległy zmianie (10 mln euro). Nieznacznie zmniejszono sumy na zwalczanie klasycznego pomoru świń, ptasiej grypy i wścieklizny.

W.M.

Plany zachowania bioróżnorodności trudne do realizowania

(Agra Europe 2015, 6 February, s. 3)

W 2010 r., w ramach ONZ, 193 kraje podpisały konwencję o zachowaniu  bioróżnorodności i wyznaczyły cele, które mają być osiągnięte do 2020 r. Ostatnio grupa ekspertów z różnych instytucji stwierdziła, że od tego czasu nie osiągnięto żadnego istotnego postępu. Cele prawdopodobnie nie zostaną osiągnięte w wyznaczonym czasie.

W.M.

 

Wolny wzrost gospodarczy w strefie euro

(Agra Europe 2015, 16 January, s. 10)

Specjaliści z Banku Światowego szacują, że wzrost gospodarczy na świecie, który w 2014 r. wyniósł 2,6%, w bieżącym roku osiągnie 3%, w 2016 r. – 3,3%, a w 2017 r. – 3,2%. W krajach rozwijających się wzrost ten w ubiegłym roku wyniósł 4,4%, a w bieżącym zwiększy się do 4,8%. W kolejnych dwu latach będzie dalej rósł i osiągnie odpowiednio 5,3% i 5,4%. W Brazylii, RPA, Indonezji i Turcji spadek cen ropy naftowej pomoże obniżyć inflację i zmniejszyć deficyt budżetowy. Wzrost gospodarczy w USA zwiększy się z 2,4% w 2014 r. do 3,2% w bieżącym roku, po czym zmniejszy się  do 3% w 2016 r. i do 2,4% w 2017 r. W Japonii wzrost, który w 2014 r. wyniósł jedynie 0,2%, zwiększy się do 1,2% w bieżącym roku i do 1,6% w 2016 r. W krajach strefy euro wzrost będzie wolniejszy niż w większości państw. Zwiększy się on z 0,8% w 2014 r. do 1,1% w 2015 r. i do 1,6 % w 2016 i 2017 r. Również w Chinach nastąpi zwolnienie tempa wzrostu gospodarczego. W 2014 r. osiągnął on 7,4%, w bieżącym roku wyniesie 7,1%, w 2016 r. – 7% i w 2017 r. – 6,9%.

W.M.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter