Rynki rolne

Rosja pozostaje trzecim największym odbiorcą unijnej żywności

(Agra Europe 2015, 30 January, s. 5)

Według ostatnich danych ogłoszonych przez Komisję Europejską, Rosja od sierpnia do grudnia 2014 r. była trzecim największym odbiorą produktów rolno-spożywczych wytwarzanych w Unii Europejskiej, mimo wprowadzonego embarga. Wartość eksportu rolno-spożywczego z Unii do Rosji wyniosła w tym czasie 2,712 mld euro, czyli w porównaniu z tym samym okresem 2013 r. zmniejszyła się o 36%. Drugie miejsce wśród odbiorców unijnej żywności zajęły Chiny. Wartość eksportu rolno-spożywczego z Unii od sierpnia do grudnia 2014 r. na wszystkie rynki światowe była o 1,7% wyższa niż rok wcześniej i osiągnęła 42,4 mld euro. Mimo wzrostu eksportu ogółem, w niektórych krajach zanotowano jego znaczny spadek. Eksport z Finlandii spadł o 32%, Estonii – o 22%, a eksport z Francji, Niemiec, Danii, Grecji, Litwy, Polski, Słowacji, Rumunii i Słowenii zmniejszył się o 10 lub mniej procent. W największym stopniu embargo dotknęło eksport produktów mleczarskich. Eksport serów spadł o 19,4%, a masła – o 9,5%. Zmniejszył się też eksport owoców (o 10,2%) i warzyw (o 13,5%). Spadek ten został jednak ograniczony dzięki wzrostowi eksportu przetworów owocowych i warzywnych. Eksport wieprzowiny zmniejszył się o 1%, a wołowiny i drobiu – wzrósł.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Problemy w hodowli zwierząt i uprawie roślin

Stosowanie leków bakteriostatycznych a odporność bakterii na leki

(Agra Europe 2015, 6 February, s. 7)

Raport European Centre for Disease Prevention and Control, European Food Safety Authority oraz European Medicines Agency przedstawia pierwszą, zintegrowaną analizę porównawczą zużycia substancji bakteriobójczych i bakteriostatycznych przez ludzi i zwierzęta. Stwierdzono, że istnieje związek między wzrostem zużycia tych leków przez zwierzęta produkujące żywność i występowaniem odpornych na leki bakterii wywołujących choroby u ludzi. W największym stopniu odporność na leki wywołana częstym podawaniem antybiotyków, występuje u bakterii Escherichia coli, a nieco rzadziej również u Salmonella i Campylobacter. Zanotowano również związek między spożyciem cefalosporyn (antybiotyki o działaniu bakteriostatycznym) przez zwierzęta produkujące żywność, a  odpornością bakterii. Raport podaje, że w 2012 r. w 26 krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego zwierzętom produkującym żywność podano 7982 tony substancji aktywnych mikrobiologicznie. Była to ilość ponad dwukrotnie wyższa niż zużyta przez ludzi (3400 ton). Dla lepszego porównania przeliczono tę ilość na miligramy substancji aktywnej na kilogram masy ciała zarówno ludzi, jak i zwierząt. Średnio spożycie to u ludzi wyniosło 116,4 mg/kg, a u zwierząt – 144,0 mg/kg. Istnieje jednak duże zróżnicowanie między poszczególnymi krajami. W 15, spośród 26 badanych, spożycie u zwierząt było niższe niż u ludzi, w 3 było podobne, a w 8 – u zwierząt było wyższe niż u ludzi.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Produkcja roślinna

Produkcja mieszanek paszowych w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2015, 6 February, s. 23)

Produkcja mieszanek paszowych w Unii Europejskiej w 2014 r. była o 0,6% niższa niż w poprzednim roku i wyniosła 153,5 mln ton. Spadek ten nastąpił na skutek rosyjskiego embarga na import mięsa i żywca z Unii. Produkcja mieszanek dla trzody chlewnej zmniejszyła się o 1%, a dla bydła – o 1,5%. Natomiast mieszanek dla drobiu wyprodukowano o 0,6% więcej niż rok wcześniej. Tak więc w dalszym ciągu mieszanek dla drobiu wytwarza się w Unii najwięcej; na drugim miejscu pod tym względem znajdują się mieszanki dla świń. Produkcję mieszanek dla świń ograniczył zakaz importu wieprzowiny z Unii do Rosji wprowadzony w lutym 2014 r., a produkcję pozostałych mieszanek – zakaz wprowadzony w sierpniu 2014 roku. Zapotrzebowanie na mieszanki dla bydła zmniejszyła też obfitość dobrej paszy objętościowej wynikająca z korzystnych warunków pogodowych.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Polityka rolna

Nieprawidłowo wydane fundusze unijne

(Agra Europe 2015, 30 January, s. 4)

Kontrola wydatków funduszy unijnych wykazała, że niezgodnie z obowiązującymi zasadami wydano 1,432 mld euro. Stanowi to 2,5% budżetu na Wspólną Politykę Rolną w 2015 r. Źle wydane sumy będą odjęte od wypłat, które kraje członkowskie otrzymują w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. We Francji, będącej największym beneficjentem tych płatności, nieprawidłowości w wypłatach były największe i wyniosły 1,073 mld euro. Nieprawidłowości zanotowano też w Rumunii, we Włoszech, w Hiszpanii, Bułgarii, na Litwie, Węgrzech i w Niemczech.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...