Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Rolnicy, którzy uzyskali płatności bezpośrednie, tzw. dopłaty do gruntów rolnych, są zobowiązani do zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez: ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, suszę, grad, czy powódź.

Obowiązek ubezpieczenia, uważa się za spełniony, tylko w przypadku gdy od dnia 1 lipca roku następującego po roku, za który rolnik uzyskał płatności bezpośrednie, w okresie 12 miesięcy, ochroną ubezpieczeniową jest objęte co najmniej 50% powierzchni upraw, od co najmniej jednego z ryzyk.

 

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2015 r. poz. 577, z późn. zm.) stosowane są z budżetu państwa dopłaty do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia następujących zdarzeń losowych:

 • dla produkcji roślinnej (tj. upraw – zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych)

od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych,

 • dla produkcji zwierzęcej (tj. bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń)

od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, uboju z konieczności.

Warto podkreślić, że umowa ubezpieczenia obejmuje uprawy roślin uprawianych w plonie głównym, przy czym za plon główny uznaje się w przypadku:

 • kukurydzy przeznaczonej na paszę – kolby i nadziemne części rośliny,
 • zbóż, rzepaku i rzepiku, kukurydzy przeznaczonej na ziarno – ziarna lub nasiona,
 • buraków cukrowych – korzenie buraka,
 • ziemniaków – bulwy,
 • drzew, krzewów owocowych oraz truskawek – owoce lub cale nasadzenia,
 • warzyw gruntowych – części warzyw gruntowych przeznaczonych do konsumpcji,
 • chmielu – szyszki,
 • roślin strączkowych – nasiona,
 • tytoniu – liście.

Na podstawie wyżej wspomnianej ustawy, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł z trzema zakładami ubezpieczeń umowy w sprawie stosowania w 2016 r. dopłat ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, tj. z:

 • Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie,
 • Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu.

Przepisy z 7 lipca 2005 r. dopuszczają możliwość ubezpieczania upraw rolnych i zwierząt gospodarskich od wszystkich określonych w ustawie ryzyk lub wybranych przez producenta rolnego, np. występujących najczęściej na danym obszarze. Poziom dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczeń należnych od producentów rolnych z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich na 2016 r. został określony przez Radę Ministrów w rozporządzeniu z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2016 r. (Dz. U. poz. 2024), w wysokości: 65% składki do 1 ha upraw rolnych i 65% składki do 1 szt. zwierzęcia gospodarskiego.

Rolnik, który nie spełni obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, tj. ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw, obowiązany jest do wniesienia opłaty za niespełnienie tego obowiązku. Wysokość opłaty obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowi równowartość w złotych 2 euro od 1 ha, ustaloną przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski według tabeli kursów nr 1 w roku kontroli. Opłata za niespełnienie tego obowiązku jest wnoszona na rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika. Powyższe sankcje nie mogą jednak być stosowane wobec rolników w przypadku gdy rolnik nie zawrze umowy ubezpieczenia obowiązkowego z powodu pisemnej odmowy przez co najmniej dwa zakłady ubezpieczeń, które zawarły z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowy w sprawie dopłat.

 

W 2016 r. maksymalne sumy ubezpieczenia:

1 ha upraw rolnych wynoszą:

1 sztuki zwierzęcia wynoszą:

·         14 000 zł – dla zbóż,

·         10 300 zł – dla kukurydzy,

·         10 550 zł – dla rzepaku i rzepiku,

·          45 500 zł – dla chmielu,

·         26 100 zł – dla tytoniu,

·         182 400 zł – dla warzyw gruntowych,

·         101 500 zł – dla drzew i krzewów owocowych,

·         52 000 zł – dla truskawek,

·         31 200 zł – dla ziemniaków,

·         11 430 zł – dla buraków cukrowych,

·         20 130 zł – dla roślin strączkowych.

·         18 000 zł – dla bydła,

·         8900 zł – dla koni,

·          900 zł – dla owiec,

·         800 zł – dla kóz,

·         2500 zł – dla świń,

·         53 zł – dla kur, perlic i przepiórek,

·         65 zł – dla kaczek,

·         250 zł – dla gęsi,

·         153 zł – dla indyków,

·         1330 zł – dla strusi.

 

Oprac. Aleksandra Szymańska

 

Źródła:

 • minrol.gov.pl
 • Rozporządzenie MRiRW z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2016 r. Na podstawie art. 5 ust. 2e ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2015 r. poz. 577, 892 i 1844)
 • Maciejak, Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2016 r., [w:] Lubuskie Aktualności Rolnicze”, 2016 nr 4
 • krus.gov.pl

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter