Prawo i polityka rolna

Płatności bezpośrednie w kampanii roku 2016

(Biuletyn Informacyjny MRiRW 2016 nr 3, s. 18)

W roku 2016, podobnie jak w 2015 rolnicy będą mogli ubiegać się o przyznanie następujących rodzajów płatności:

 • jednolita płatność obszarowa,
 • płatność za zazielenienie,
 • płatność dodatkowa,
 • płatność dla młodych rolników,
 • płatność do bydła,
 • płatność do krów,
 • płatność do owiec,
 • płatność do kóz,
 • płatność do roślin wysokobiałkowych,
 • płatność do buraków cukrowych,
 • płatność do ziemniaków skrobiowych,
 • płatność do owoców miękkich,
 • płatność do pomidorów,
 • płatność do chmielu,
 • płatność do lnu,
 • płatność do konopi włóknistych,
 • płatność niezwiązana do tytoniu,

przy czym rolnicy, którzy w 2015 r. przystąpili do systemu dla małych gospodarstw, otrzymają płatność w ramach tego systemu zastępującą wszystkie ww. rodzaje wsparcia. Wystąpienie z systemu dla małych gospodarstw ze skutkiem od 2016 r. jest możliwe w terminie do dnia 30 września br. Nie jest już natomiast możliwe przystąpienie do tego systemu.  Właściwie warunki przyznawania płatności nie ulegają zmianie.

 Obecnie w Sejmie trwają jednak prace nad zmianą ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Projekt ten zakłada wprowadzenie wymogu posiadania tytułu prawnego do gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, do których rolnik ubiega się o płatności. Ma to na celu wyeliminowanie nadużyć polegających na pobieraniu płatności na bezumownie użytkowane grunty Agencji Nieruchomości Rolnych. W związku z tym przewiduje się wprowadzenie zasady, że rolnik ubiegający się o płatności do gruntów Zasobu będzie składał, w ramach wniosku o przyznanie płatności, oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do tych gruntów.

Oprac. Aleksandra Szymańska

 

Pomoc dla producentów mleka w Polsce

(Hodowca Bydła 2016 nr 3, s. 4)

W resorcie rolnictwa opracowano projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu pomocy dla producentów mleka. W projekcie tym zakłada się, że minister właściwy do spraw rynków rolnych, może na wniosek producenta wydawać decyzje w sprawie umorzenia całości lub części spłaty pozostałych do zapłacenia opłat należnych od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015. Przy rozpatrywaniu wniosku o umorzenie w całości, lub w części spłaty należności będą brane pod uwagę przesłanki określone w art. 56 i 57 ustawy o finansach publicznych, tj. umorzenia będą stosowane w przypadku, gdy:

 1. Osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
 2. Osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6 000 zł;
 3. Zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
 4. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
 5. Zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

We wniosku o umorzenie producent mleka będzie zobowiązany przedstawić swoją sytuację materialną i społeczną, aby podjęcie decyzji miało uzasadnienie względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem Skarbu Państwa. Wprowadzenie w/w programu pomocy będzie możliwe dopiero po udzieleniu przez Komisję Europejską zgody na jego stosowanie w Polsce.

Oprac. Aleksandra Szymańska

Usunięcie drzew i krzewów rosnących na prywatnych działkach

(Newsletter Krajowej Rady Izb Rolniczych, 2016 luty)

W odpowiedzi na pismo Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zmiany ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r., poz. 1651, z późn. zm. - dalej „UOP”) w zakresie zniesienia obowiązku uzyskiwania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów rosnących na prywatnych działkach, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Główny Konserwator Przyrody Andrzej Szweda-Lewandowski przekazał swoje stanowisko, że ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045) wprowadziła szereg ułatwień w zakresie uzyskiwania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów na prywatnych nieruchomościach, m.in.:

 • obecnie nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie krzewów z ogrodów przydomowych (art. 83fust. 1 pkt 2 uop);
 • drzewa lub krzewy przełamane lub przewrócone podczas burz itp. mogą być usuwane przez wskazane w przepisie służby np. straż pożarną, jednostki oczyszczania gminy, jak również przez osoby prywatne po przeprowadzeniu oględzin przez urzędnika gminy (art. 83fust. 1 pkt 14 uop). Taka procedura jest niezbędna w celu weryfikacji czy rzeczywiście doszło do wyłamania lub przewrócenia się drzewa lub krzewu;
 • w przypadku drzew lub krzewów zagrażających życiu lub zdrowiu w sposób nagły, mogą one być usuwane przez powołane do tego służby np. straż pożarną, wojsko, służbę medyczną (art. 83f ust. 1 pkt 13 uop). Jeżeli z różnych względów te podmioty nie mogą podjąć działań oraz nie ma czasu na uzyskanie zezwolenia, wówczas również osoby prywatne mogą usunąć drzewa lub krzewy w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności (art. 89 ust. 7 uop).

Natomiast w odniesieniu do propozycji całkowitego zniesienia obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów przez osoby prywatne resort poinformował, że w obecnym porządku prawnym zarządzanie zielenią poprzez wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów jest we właściwości samorządów. W ten sposób kształtują one lokalną gospodarkę przestrzenną. Wobec tego odebranie tej kompetencji władzom samorządowym zrodziłoby w mojej ocenie niepotrzebne konflikty.

Jednocześnie należy podkreślić, że nie ponoszą opłat za usunięcie drzew i krzewów wszystkie osoby fizyczne, które usuwają je na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, jak również wszystkie podmioty usuwające drzewa lub krzewy obumarłe bądź nierokujące szans na przeżycie (art. 86 ust. 1 pkt 2 i 10 uop).”

Oprac. Aleksandra Szymańska

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter