Polityka rolna

Europa stawia na innowacyjne rozwiązania w rolnictwie

(Trzoda Chlewna 2014 nr 3, s. 7)

Budżet na realizację Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 r. dla Polski wynosi 42,4 mld euro, czyli o 8 proc. więcej niż na poprzednie 7 lat (39,2 mld euro). Na budżet WPR na lata 2014-2020 składają się środki na dopłaty bezpośrednie - 23,7 mld euro oraz PROW 2014-2020 - będzie ich 18,7 mld euro, w tym znajduje się 5,2 mld euro na rozwój infrastruktury na terenach wiejskich, które przekazane zostanie z funduszu przeznaczonego na Politykę Spójności.

 

W nowym PROW położony zostanie szczególny nacisk na poprawienie konkurencyjności sektora rolnego. Zgodnie z celami strategii „Europa 2020” oraz ogólnymi celami WPR PROW 2014-2012 będzie realizował sześć priorytetów, z których każdy ma swój tzw. obszar interwencji:

  1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
  2. Poprawa konkurencyjności wszystkich sektorów rolnictwa i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.
  3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
  4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.
  5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym.
  6. Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

PROW 2014-2020 szczególnie dużą uwagę poświęca  problemowi transferu wiedzy i innowacji, w ramach którego przewiduje się np. wspieranie grup operacyjnych skupionych wokół konkretnych projektów innowacyjnych czy udzielanie pomocy na podejmowanie współpracy między różnymi podmiotami w sektorze rolno-spożywczym, która przyczyni się do realizacji priorytetów rozwoju obszarów wiejskich.

Wspierane będą również innowacyjne inicjatywy dotyczące w szczególności pilotażowych wdrożeń nowych produktów, procesów i technologii w sektorze rolno-spożywczym, w których brać będą udział rolnicy, przedstawiciele nauki, doradcy czy przedsiębiorcy.

Innowacyjność będzie jednym z ważnych elementów przy udzielaniu pomocy w ramach działań PROW 2014-2020. W ramach nowego PROW promowana ma być też innowacyjność w produkcji żywności. Pełne uruchomienie Programu nastąpi w 2016 r.

Oprac. Aleksandra Szymańska

 

W tym roku dopłaty bez UPO i PZ / Grzegorz Ignaczewski

(Top Agrar Polska 2014 nr 3, s.32-35)

Od 2015 roku wejdą w życie nowe zasady dopłat bezpośrednich, uzgodnione w ramach reformy Wspólnej Polityki Rolnej w 2013 roku. Rok 2014 będzie, więc rokiem przejściowym, w którym obowiązywać będzie większość starych zasad, jednak fundusze pochodzić będą już z nowego budżetu. Już w tym roku pewnym modyfikacjom ulegnie kilka ważnych zasad w dopłatach bezpośrednich.

W 2014 roku zlikwidowane zostały dwa rodzaje krajowych płatności uzupełniających – do powierzchni upraw podstawowych (UPO) oraz tzw. płatności zwierzęce (PZ), czyli płatności uzupełniające do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na stałych użytkach zielonych. Likwidacja tych dwóch źródeł finansowania szczególnie dotknie producentów bydła, którzy korzystali z płatności PZ.

Pozostałe rodzaje dopłat, zarówno te pochodzące z budżetu unijnego, jaki i krajowego pozostaną w 2014 roku na poziomach zbliżonych do roku ubiegłego. Likwidacja UPO i PZ pozwoli na zmniejszenie wydatków budżetu krajowego o około 300 mln euro.

Bez większych zmian pozostanie również pomoc dla obszarów ONW. Większe modyfikacje dotyczyć będą programu rolnośrodowiskowego na lata 2014-2020.

Dobrą wiadomością dla rolników ubiegających się o dopłaty bezpośrednie jest likwidacja mechanizmu redukcji płatności krajowych.

Wymagania dotyczące zazielenienia oraz konieczność wyłączania obszarów proekologicznych będą obowiązywały dopiero od przyszłego roku. Zmienią się wówczas rodzaje dopłat. Obowiązywać będzie jednolita płatność obszarowa (JPO), uzupełniająca płatność za zazielenienie, płatności związane z produkcją, płatności dla małych gospodarstw i płatności dla młodych rolników.

 

Oprac. Joanna Radziewicz

 

Spore zmiany w programie rolnośrodowiskowym /  Grzegorz Ignaczewski

(Top Agrar Polska 2014 nr 3, s.36-40)

Mimo, że w tym roku program rolnośrodowiskowy PROW 2007-2013 przestał obowiązywać, a nowy jeszcze się nie rozpoczął, rolnicy, którzy chcą przystąpić do programu będą mieli taką możliwość. Nabór nowych wniosków ma odbywać się na dotychczasowych warunkach, jednak z pewnymi modyfikacjami. Dotyczą one przede wszystkim ograniczenia powierzchni uprawnionej do płatności rolnośrodowiskowej w ramach poszczególnych pakietów. Inna zmiana dotyczy zamknięcia naboru nowych wniosków w ramach pakietu 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone oraz wariantu 4.1 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków poza obszarami Natura 2000. W nowym naborze nie ma też możliwości łączenia poszczególnych pakietów na tej samej powierzchni. (z wyjątkiem łączenia pakietów „Obszarowych” z pakietem dotyczącym ochrony zagrożonych ras zwierząt i stref buforowych).

Wraz w wejściem w życie programu rolnośrodowiskowego PROW 2014-2020, dotychczasowi beneficjenci, którzy do roku 2014 nie zakończą swoich zobowiązań prawdopodobnie będą mieli do wyboru: albo przejście na nowe pakiety i kontynuowanie zobowiązania na nowych warunkach, albo rezygnację z dalszej realizacji dotychczasowych programów, ale bez konieczności zwrotu otrzymanej pomocy.

PROW 2014-2020 zakłada podział dotychczasowego programu rolnośrodowiskowego na dwa odrębne działania: program rolnośrodowiskowo-klimatyczny oraz rolnictwo ekologiczne. W ramach tego pierwszego przewidywane są następujące programy: Rolnictwo zrównoważone, Ochrona gleb i wód, Zachowanie i reintrodukcja sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych, Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 oraz cenne siedliska poza obszarami Natura 2000, Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie, Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie.

Nowe działanie dotyczące ekologicznych metod produkcji będzie obejmowało pakiety dotyczące: upraw polowych, upraw warzywniczych, upraw zielarskich, upraw sadowniczych, upraw paszowych. Ich realizacja będzie uzależniona od tego czy dane gospodarstwo jest w okresie konwersji z produkcji konwencjonalnej na ekologiczną, czy dysponuje już certyfikatem ekologicznym. Ponadto zakłada się wprowadzenie obowiązku produkcji ekologicznej z przeznaczeniem plonu i utrzymania jej przynajmniej przez 2 lata po zakończeniu programu. W przypadku ekologicznych upraw paszowych warunkiem przyznania dopłaty ma być utrzymanie w gospodarstwie zwierząt (także w systemie ekologicznym).

 

Oprac. Joanna Radziewicz

 

Kolejne 105 000 dzieci ma kota na punkcie mleka!

(www.mamkotanapunciemleka.pl)

Znakomitym wynikiem zakończyła się tegoroczna rekrutacja uczestników programu „Mam kota na punkcie mleka”. Jak informują jego organizatorzy, na zaproszenie do projektu odpowiedziało blisko 1000 nowych szkół i aż 105 tys. dzieci. To kolejny sukces ogólnopolskiej kampanii promującej spożywanie mleka i jego przetworów, prowadzonej przez Polską Izbę Mleka oraz Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

W wyniku ubiegłorocznej rekrutacji w programie „Mam kota na punkcie mleka” zarejestrowało się niemal 700 szkół i 70 tys. uczniów. Organizatorzy kampanii, zachęceni tym sukcesem, w bieżącym roku obrali sobie za cel dotarcie do jeszcze większej liczby szkół, uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli. W efekcie działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych w ciągu ostatnich kilku miesięcy, liczba uczestników programu zwiększyła się ponad dwukrotnie. Tym sposobem drużyna mlecznych entuzjastów liczy już sobie 175 tys. dzieci.

Kampania już drugi rok z rzędu cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.  Od początku kampanii udało się zaprosić do współpracy aż 1700 szkół. Kampania edukacyjna skierowana jest głównie do dzieci w wieku 8-13 lat, ale także ich rodziców, opiekunów oraz nauczycieli. Kampania współfinansowana jest z budżetu Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Funduszu Promocji Mleka.

 

Informacja prasowa, luty-marzec/2014

Biuro prasowe programu

„Mam kota na punkcie mleka”

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter