Tkactwo - rzemiosło zapomniane

 

Tkactwo wiejskie było najczęściej zajęciem sezonowym uprawnianym głównie przez kobiety. Umiejętności przekazywano z pokolenia na pokolenie. Prawie w każdym domu znajdowało się krosno, na którym wytwarzano tkaniny, wykorzystywane później do szycia ubrań i materiałów dekoracyjnych. Wśród surowców dominowały len, konopie i wełna, a od połowy XIX wieku także bawełna. Korzystano z naturalnych barwników roślinnych oraz innych naturalnych składników. Płóciennictwo najbardziej rozwinęło się na Śląsku, a także w niektórych rejonach Małopolski i Wielkopolski.

 

 

Tkactwo to dyscyplina z wielowiekowymi tradycjami. Źródła archeologiczne potwierdzają, że już około 6 tysięcy lat temu na ziemiach polskich zaczęli pracować pierwsi tkacze. Początkowo było to zajęcie wykonywane w obrębie własnego gospodarstwa i na własny użytek. Wszystkie czynności związane z otrzymaniem produktu finalnego były realizowane przez jedną osobę. Wraz z postępem społecznym następowała stopniowa specjalizacja zajęć i około XIII wieku można już wyodrębnić zawody: gręplarza, prządki, płóciennika, sukiennika, folusznika i farbiarza. Zaczęto też tworzyć cechy grupujące poszczególne specjalności włókiennicze, a szczególnie płócienników i sukienników. Zawody te tradycyjnie występowały w określonych ośrodkach produkcyjnych. Płóciennictwo najlepiej rozwinęło się na Śląsku, w niektórych rejonach Małopolski, Wielkopolski i Mazowsza. Z kolei sukiennictwo wykorzystujące jako surowiec wełnę owczą, dobrze prosperowało na terenach podgórskich, w Wielkopolsce i na Pomorzu. Na kształtowanie się poszczególnych ośrodków miał wpływ system pracy nakładczej lub pańszczyzna. Pod wpływem rewolucji przemysłowej, jaka miała miejsce w XIX wieku zaczęły powstawać duże fabryki włókiennicze oparte na pracy maszyn, a tkactwo, jako zajęcie domowe zachowało się głównie na wsi i to właśnie tutaj najdłużej funkcjonowały stare technologie i urządzenia.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Łemkowie - górale z Beskidu Niskiego

Łemkowie stanowią wschodniosłowiańską grupę etniczną, należącą do ukraińskiego obszaru językowego, posiadającą wiele własnych cech kulturowych i gwarowych, różniących ją od innych karpackich grup ukraińskich.  Do okresu wysiedleń w latach 1945-1947 Łemkowie zamieszkiwali w zwartej grupie obszar Łemkowszczyzny. Obecnie niewielka ich część mieszka w historycznej ojczyźnie, pozostali żyją rozproszeni głównie na terenie Polski i Ukrainy.

Teorie dotyczące pochodzenia Łemków

 

Na temat pochodzenia Łemków powstało wiele teorii. Jedną z nich jest teoria tzw. migracji wołoskich. Zakłada ona, że począwszy od XII w. wzdłuż głównego grzbietu Karpat, z terenów dzisiejszej Rumunii rozpoczęła się wędrówka pasterzy wołoskich (kolonizacja wołoska). Ludność ta mieszała się po drodze z ludami ruskimi zamieszkującymi tereny dzisiejszej Ukrainy, czemu sprzyjała wspólnota religijna. Na tereny Polski migracje te dotarły na przełomie XIII i XIV w. Wędrując na zachód pasterze ci doszli aż do terenów Beskidu Śląsko-Morawskiego, czego świadectwem jest tzw. osadnictwo na prawie wołoskim.

Na przełomie XV i XVI w., gdy migracje ustały, zaczęły zmieniać się obyczaje ludów napływających. Z pasterzy-wędrowców przekształcili się w osiadłych rolników. Proces zasiedlania Łemkowszczyzny przeżywał apogeum w XVI stuleciu. W tym czasie powstała większość wsi w Beskidzie Niskim, które przetrwały do dziś. Wsie zakładane były na prawie wołoskim, które uwzględniało specyfikę pasterstwa wysokogórskiego, stanowiącego obok rolnictwa podstawę utrzymania ludności.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...