Woda w sadzie

Nawozy z wodą / Tomasz Lipa, Andrzej Grenda

(Sad Nowoczesny, 2016 nr 5, s. 22-23)

            Fertygacja jest systemem zasilania roślin składnikami pokarmowymi dostarczonymi przez nawodnienie. W naszych warunkach klimatycznych, w uprawach polowych, powinna być uzupełnieniem nawożenia tradycyjnego.

Podczas planowania fertygacji trzeba wziąć pod uwagę zasobność gleby w składniki pokarmowe, tj. fosfor, potas, magnes i wapń. Należy również wykonać analizę chemiczną wody (określić zawartość wapnia, żelaza, pH, EC).

Warunkiem skuteczności tej metody są: używanie w pełni rozpuszczalnych nawozów wysokiej jakości, dostosowanie dawek nawozów do fazy rozwojowej roślin i stężenia preparatów do częstotliwości zabiegów.

 

Równomierne rozprowadzenie składników pokarmowych, dostarczanie ich w zasięg systemu korzeniowego, jak również zmniejszenie dawek nawozów w porównaniu z innymi metodami to zalety fertygacji.

Fertygacja jest techniką nawożenia, o której wiemy stosunkowo niewiele. Przeprowadzona odpowiednio jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ pozwala uzyskać owoce lepszej jakości, co potwierdzają wyniki doświadczenia przeprowadzonego na jabłoni przez firmę Yara Poland w Katedrze Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w latach 2011-2013. Wydaje się, że w czasach, gdy system nawodnieniowy w sadach staje się standardem, będzie to jeden z elementów agrotechniki.

Oprac. Aleksandra Szymańska

Pozwolenie wodnoprawne nie zawsze potrzebne / Alicja Moroz

(Sad Nowoczesny, 2016 nr 5, s. 27-28)

             Pod koniec 2015 r. weszła w życie obszerna nowelizacja ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. Powodem wprowadzenia zmian była konieczność dostosowania polskiego prawa do dyrektyw unijnych, m.in. w zakresie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu.

Ustawa w obecnym brzmieniu wprowadza zasadę, zgodnie, z którą uwzględnianie w decyzji o warunkach zabudowy ryzyka przedstawionego na mapach zagrożenia powodziowego będzie fakultatywne, a nie jak dotychczas – obligatoryjne. Kolejna zmiana to wprowadzenie do Prawa wodnego podobnej instytucji jak w Prawie budowlanym, to znaczy zgłoszenia planowanych działań.

Katalog działań, dla których konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego nie uległ zasadniczym zmianom zgodnie z art. 122 ust. 1 Ustawy, nadal jest ono wymagane m.in. na:

 1. Szczególne korzystanie z wód.
 2. Regulację wód, zabudowań potoków górskich i in.
 3. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące lub przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, tuneli, rurociągów, przepustów.
 4. Rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód.
 5. Długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej.
 6. Piętrzenie wody podziemnej.
 7. Wykonanie urządzeń wodnych.

       Z kolei, w myśl wprowadzonego wskutek nowelizacji ustawy art. 123a, zgłoszenia wymaga m.in.

 • Wykonanie pomostu do 25 m długości całkowitej.
 • Odwadnianie wykopów budowlanych.
 • Roboty w wodach.
 • Wykonywanie stawów zasilanych wodami gruntowymi.

       Art. 124 ustawy przewiduje, że pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia nie wymaga m.in.

 • Wykonywanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania wód z ujęć o głębokości do 30 m.
 • Odwadnianie obiektów lub wykopów budowlanych.
 • Pobór wód powierzchniowych lub podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5m3 na dobę.

Oprac. Aleksandra Szymańska

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter