Pomoc dla producentów rolnych

Zmiany w płatnościach bezpośrednich od 2017 r.

20 września 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Najważniejsze proponowane zmiany:

Przewidziano rozwiązania, które będą sprzyjać lepszemu wykorzystaniu wsparcia w sektorze roślin wysokobiałkowych i budowaniu bardziej konkurencyjnej bazy surowcowej do produkcji pasz.

Od 2017 r. dotychczasowa płatność do roślin wysokobiałkowych zostanie zastąpiona dwiema odrębnymi formami wsparcia:

 1. płatnością do roślin strączkowych na ziarno – tj. bobik, groch pastewny, łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty i soja zwyczajna.
 2. płatnością do roślin pastewnych –wspierane będą gatunki tj. esparceta, koniczyna, komonica, lędźwian, lucerna, nostrzyk, seradela, wyka – z wyjątkiem warzywnych roślin strączkowych.

 

 • Płatność do owoców miękkich będzie przyznawana wyłącznie do truskawek, nie będzie kontynuowane wsparcie do produkcji malin.
 • Wsparciedo buraków cukrowychbędzie przyznawane do całkowitej powierzchni upraw buraków cukrowych objętej umową, a nie wyłącznie do powierzchni upraw buraków kwotowych (rozwiązanie to wprowadzono ze względu na zniesienie od 1 października 2017 r. kwotowania produkcji cukru).
 • Obniżono limit bydła i krów w gospodarstwie – z 30 do 20 sztuk – które będzie można objąć płatnością.Wsparcie otrzymają gospodarstwa, w których mimo ogólnego wzrostu pogłowia tych zwierząt, zaobserwowano tendencję spadkową.
 • Zmieniono okres przetrzymywania owiec, czyli okres w którym zwierzęta, aby kwalifikowały się do płatności muszą przebywać w gospodarstwie. Okres ten ma obejmować czas od 15 marca do 15 kwietnia roku złożenia wniosku (obecnie obejmuje czas od 20 października do 20 listopada roku złożenia wniosku). Przesunięcie tego okresu ułatwi zarządzanie stadem.
 • Uproszczono procedurę ubiegania się o wsparcie do hodowli owiec i kóz. Nie będzie już wymagane podawanie wraz z wnioskiem numerów identyfikacyjnych zwierząt (kolczyków).

Nowe zasady przyznawania płatności bezpośrednich zaczną obowiązywać od 2017r.

 

Wsparcie dla rolników przekazujących swoje gospodarstwa

Do 11 października 2016 r. można było  składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”.Jest to nowy rodzaj wsparcia finansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014 - 2020.

Pomoc taka może być przyznana rolnikowi - osobie fizycznej, który spełnia następujące warunki:

 • jest pełnoletni i wpisany do ewidencji producentów;
 • uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw, który jest częścią płatności bezpośrednich;
 • przekaże w sposób trwały gospodarstwo rolne innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Polski i który zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie utworzonym w wyniku powiększenia przez okres co najmniej 5 lat;
 • nie będzie prowadził działalności rolniczej przez co najmniej przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego;
 • po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę w Biurze Powiatowym ARiMR.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby przyznanych punktów.

Warunkiem koniecznym do przyznania pomocy jest, aby powierzchnia gospodarstwa utworzonego przez przejmującego, po przejęciu gruntów rolnych od wnioskodawcy, była równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w kraju. Natomiast w województwach, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych jest większa niż średnia powierzchnia gospodarstwa w kraju, utworzone gospodarstwo musi osiągnąć powierzchnię co najmniej średniej wojewódzkiej.

Limit środków przeznaczonych na taką pomoc w PROW 2014-2020 wynosi 130 mln euro. Więcej informacji i dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc dostępne na stronach ARiMR.

 

Nowa pomoc dla producentów mleka, świń, owoców i warzyw

28 września 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARMiR. Wprowadza ono możliwość udzielania pomocy finansowej producentom mleka, świń lub owoców i warzyw na sfinansowanie, powstałych w okresie od 7 sierpnia 2014 r. do 30 kwietnia 2016 r.:

 • niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym,
 • zobowiązań cywilnoprawnych.

Zgodnie z treścią § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. powyższa pomoc może być udzielana od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji KE o jej zgodności ze wspólnym rynkiem. W związku z tym, podpisywanie umów pożyczek oraz umów kredytu będzie możliwe dopiero po wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r., ale nie wcześniej niż od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji KE.

Obecnie w ARiMR trwają prace polegające na opracowaniu formularza wniosku o udzielenie pożyczki, zasad udzielania nowych form wsparcia oraz zmian do zawartych z bankami umów o współpracy. Po zatwierdzeniu powyższych dokumentów oraz po wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia br. biura powiatowe ARiMR będą przyjmowały wnioski o udzielenie pożyczek, a banki współpracujące z ARiMR - wnioski o udzielenie kredytów. W przypadku kredytów niezbędne jest również zawarcie aneksów do umów o współpracy podpisanych pomiędzy Agencją a bankami.

 

Pomoc za ograniczenie produkcji mleka

Rada Ministrów przyjęła 13 września 2016 r. rozporządzenie w sprawie realizacji przez ARR zadań związanych z ustanowieniem pomocy na ograniczenie produkcji mleka, przedłożone przez resort rolnictwa. W lipcu 2016 r. z powodu trudnej sytuacji na rynkach rolnych KE ogłosiła tzw. pakiet wsparcia rolnictwa. W ramach pakietu przewidziano wdrożenie pomocy finansowej z budżetu UE na ograniczenie produkcji mleka. Stawkę pomocy do ograniczenia dostaw mleka określono na poziomie 14 euro do 100 kg mleka.

Pomoc będzie wypłaca tym producentom, którzy w lipcu 2016 r. sprzedawali mleko do podmiotów skupujących oraz w jednym z wyznaczonych trzymiesięcznych okresów, ograniczą dostawy mleka w stosunku do analogicznego trzymiesięcznego okresu poprzedniego roku kalendarzowego, tzw. okresu referencyjnego:

 • pierwszy okres ograniczenia dostaw mleka: październik – grudzień 2016 r.,
 • drugi okres ograniczenia dostaw mleka: listopad 2016 r. – styczeń 2017 r.,
 • trzeci okres ograniczenia dostaw mleka: grudzień 2016 r. – luty 2017 r.
 • czwarty okres ograniczenia dostaw mleka: styczeń – marzec 2017 r.

Terminy składania wniosków o pomoc dla poszczególnych okresów ograniczenia dostaw mleka (do godziny 12.00):

 • 21 września 2016 r. dla pierwszego okresu ograniczenia,
 • 12 października 2016 r. dla drugiego okresu ograniczenia,
 • 9 listopada 2016 r. dla trzeciego okresu ograniczenia,
 • 7 grudnia 2016 r. dla czwartego okresu ograniczenia.

Minimalna wielkość ograniczenia dostaw mleka, do której producent ma prawo ubiegać się o pomoc wynosi 1500 kg. Pomoc będzie można przyznać do maksymalnie  50 proc. ilości mleka sprzedanego przez producenta do podmiotów skupujących w okresie referencyjnym. Pomoc odnosi się do ilości mleka – stanowiącej różnicę między ilością mleka sprzedaną przez producenta do podmiotów skupujących w okresie referencyjnym a ilością mleka sprzedaną do podmiotów skupujących w okresie ograniczenia dostaw, którego to okresu dotyczył wniosek o pomoc.

Rozporządzenie Rady Ministrów wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Po wejściu  w życie rozporządzenia, na stronie ARR umieszczone zostaną formularze wniosków, jakie producenci ubiegający się o ww. pomoc zobowiązani będą złożyć w oddziałach terenowych Agencji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta mleka.

 

Na podstawie:

Newsletter Krajowej Rady Izb Rolniczych 

16.09 – 22.09.2016

Red. A.S.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter