Aktualności z kraju

Aktualności z kraju

(Farmer, 2016 nr 11, s. 6-7)

Odszkodowania za szkody łowieckie. O rok opóźni się wejście w życie ustawy zawierającej zmiany dotyczące szacowania szkód łowieckich i wypłacania rolnikom odszkodowań za te szkody. Przewiduje się, że zmieniająca Prawo łowieckie ustawa z 22 czerwca 2016 r. wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. (a nie jak zakładano od 2017 r.).

Dochód z 1 ha. Spadł przeciętny dochód z 1 ha. 23 września 2016 r. GUS podał, że na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2015 r. - 1975 zł. Dla porównania: przeciętny dochód z 1 ha w 2014 r. wynosił 2056 zł; a w 2013 r. – 2869 zł.

Sumy ubezpieczenia w 2017 r. Minister rolnictwa do końca listopada każdego roku określa maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok następny. Zgodnie z nim maksymalna suma ubezpieczenia w 2017 r. ma wynosić:

 • Dla zbóż - 16 400 zł
 • Dla kukurydzy – 7800 zł
 • Dla rzepaku i rzepiku – 9950 zł
 • Dla chmielu – 58 350 zł
 • Dla tytoniu – 31 350 zł
 • Dla warzyw gruntowych – 192 000 zł
 • Dla drzew i krzewów owocowych – 113 250 zł
 • Dla truskawek – 78 000 zł
 • Dla ziemniaków – 50000 zł
 • Dla buraków cukrowych – 10 800 zł
 • Dla strączkowych – 15 400 zł

Maksymalne sumy ubezpieczeń dla 1 sztuki zwierząt mają w 2017 r. wynosić:

 • Dla bydła – 17100 zł
 • Dla koni – 9100 zł
 • Dla owiec i kóz – 870 zł
 • Dla świń – 1850 zł
 • Dla kur, perlic i przepiórek – 53 zł
 • Dla kaczek – 65 zł
 • Dla gęsi – 250 zł
 • Dla indyków – 126 zł
 • Dla strusi – 1330 zł.

Oprac. Aleksandra Szymańska

 

Zmiana przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt

(Trzoda Chlewna, 2016 nr 11, s. 10)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w związku ze zmianą przepisów dotyczących identyfikacji í rejestracji zwierząt, od 18 października rolnicy posiadający zwierzęta gospodarskie muszą stosować się do nowych zasad. Nowe regulacje dotyczą szczególnie posiadaczy trzody chlewnej. Mają one na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych wśród zwierząt. Najważniejsze zmiany, które obowiązują od 18 października to m.in.

 1. Zgodnie z nowymi przepisami numer identyfikacyjny świni jest numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło, albo innej siedziby stada, w której zwierzę przebywało powyżej 30 dni.
 2. Osoba posiadająca trzodę chlewną zobowiązana jest oznakować należące do niego zwierzęta w terminie 30 dni od dnia urodzenia.
 3. W przypadku opuszczenia przez świnię siedziby stada urodzenia przed upływem 30 dni od dnia urodzenia - rolnik zobowiązany jest oznakować świnię kolczykiem przed dniem opuszczenia przez to zwierzę siedziby stada.
 4. Jeśli świnia została przemieszczona do innej siedziby i przebywa w niej dłużej niż 30 dni, posiadacz świni jest zobowiązany dodatkowo oznakować to zwierzę poprzez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której zwierzę przebywa powyżej 30 dni.
 5. W terminie 7 dni od dnia oznakowania świni, należy zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR oznakowanie zwierzęcia, podając liczbę oznakowanych zwierząt.
 6. W przypadku utraty kolczyka, posiadacz zwierzęcia musi oznakować zwierzę duplikatem kolczyka albo duplikatem kolczyka zawierającym elektroniczny identyfikator w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego duplikatu.
 7. W przypadku zagrożenia wystąpienia lub gdy dojdzie do wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, podlegającej obowiązkowi zwalczania i zostanie określony obszar zapowietrzony, zagrożony lub inny obszar podlegający ograniczeniom, posiadacz świń zobowiązany jest zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR zmianę stanu stada świń w terminie 24 godzin od dnia następujących zdarzeń: zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada, uboju zwierzęcia gospodarskiego. Rolnik musi podać liczbę zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsce pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.

Oprac. Aleksandra Szymańska

 

Program badawczy – Grunt to wiedza

(Warzywa i Owoce Miękkie, 2016 nr 11, s. 28-29)

„Grunt to wiedza”- to program badawczy zmierzający do przebadania polskich gleb. Plany trzyletniego programu (2015-2017 – I-IV edycje) obejmują bezpłatne przebadanie gleb ok. 2000 gospodarstw rolnych, co przekłada się na 28 tys. próbek. Siedemnaście okręgowych stacji chemiczno-rolniczych w każdej próbie określa pH oraz zawartość potasu, fosforu, wapnia i magnezu oraz w wiosennych edycjach dodatkowo azotu i siarki.

W ramach pierwszej edycji programu przeprowadzono badania gleb należących do 330 gospodarstw z całej Polski, przebadano ok. 12 tys. hektarów. Do stacji badawczych od sierpnia do października trafiło 4950 próbek.

W ramach pierwszej edycji w 2015 r. porównano wyniki z danymi zgromadzonymi w stacjach chemiczno-rolniczych z lat 2011-2014,, kiedy to przebadano 1,6 mln prób. Okazuje się, że stan zasobności gleb uległ pogorszeniu w zakresie fosforu. W latach 2011-2014 bardzo niską i niską zawartością fosforu cechowało się 31% badanych gleb, a w 2015 r. – 33%. W poprzednim badanym okresie konieczność i potrzebę wapnowania wykazano w 35% prób, a w minionym roku ich liczba wzrosła o 2% (do 37%). W latach 2011-2014 odczyn bardzo kwaśny i kwaśny stwierdzono w 40% prób, potem (w 2015 r.) – było jeszcze gorzej – bo 45%.

W Polsce z roku na rok zmniejsza się liczba gospodarstw, które badają glebę. Równocześnie stale wzrasta zużycie nawozów mineralnych od 93,2 kg/ha w sezonie 2001/2002 do 133 kg/ha w 2012/2013.

Oprac. Aleksandra Szymańska

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter