Produkcja zwierzęca

Produkcja mięsa w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2011, nr 2485, s. 23)

Eksport wołowiny z 27 krajów Unii Europejskiej w 2012 r. będzie o 29,6% mniejszy niż w bieżącym roku, a eksport żywca wołowego spadnie o 5%. W bieżącym roku eksport jest wysoki ze względu na duży popyt w Rosji i Turcji. Produkcja wołowiny w 2012 r. będzie o 2% mniejsza niż rok wcześniej.

 

 

Produkcja mięsa w 27 krajach Unii Europejskiej (tys. ton)

 

2010

2011

2012

Wzrost/spadek

2012/11

Wołowina

- produkcja netto

- eksport

- import

 

8113

255

319

 

8222

355

286

 

8061

250

307

 

-2,0

-29,6

+7,3

Wieprzowina

- produkcja netto

- eksport

- import

 

22525

1876

29

 

22907

2127

20

 

22911

2035

22

 

0,0

-4,3

+8,0

Baranina

- produkcja netto

- eksport

- import

 

875

13

239

 

868

16

215

 

847

14

245

 

-2,4

-8,3

+13,8

 

 

W produkcji wieprzowiny duże znaczenie miały wysokie ceny pasz ograniczające opłacalność produkcji od jesieni 2010 r. W 2011 r. wzrośnie ona o 1,7%, a w 2012 r. utrzyma się na niemal niezmienionym poziomie. Eksport tego mięsa w 2011 r. będzie o 13,4% większy niż rok wcześniej, natomiast w 2012 r. spadnie o 4,3%. Spożycie wieprzowiny w 2011 r. będzie o 0,6% większe niż w poprzednim roku, a w 2012 r. – o 0,5% większe.

Produkcja baraniny będzie spadać zarówno w 2011 r. (o 0,8%), jak i w 2012 r. (o 2,4%).

W.M.

 

Produkcja wołowiny w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2011, nr 2481, 17)

Ocenia się, że spadek pogłowia bydła mięsnego w krajach Unii Europejskiej będzie ograniczać produkcję wołowiny.

Pogłowie bydła mięsnego i produkcja wołowiny

w krajach Unii Europejskiej

 

2010

2011

2012

Pogłowie bydła

mięsnego (tys. szt.)

88300

88993

85750

Pogłowie cieląt

(tys. szt.)

29350

29350

29350

Eksport bydła poza UE

(tys. szt.)

623

700

700

Ubój bydła (tys. szt.)

28291

28200

28000

Produkcja wołowiny

(tys. ton)

8022

8050

8000

Eksport wołowiny poza

UE (tys. ton)

338

450

440

Spożycie wołowiny

(tys. ton)

8120

8050

8020

W.M.

 

 

Pogłowie świń w Polsce

(Agra Europe 2011, nr 2469, s. 20)

W marcu bieżącego roku pogłowie świń w Polsce wyniosło 13,1 mln sztuk, czyli było o 6,3% mniejsze niż rok wcześniej. Liczebność macior prośnych zmniejszyła się w tym czasie o ponad 15%. Ocenia się, że w 2011 r. produkcja wieprzowiny będzie o 2-3% mniejsza niż w poprzednim roku. W I półroczu produkcja ta była o 4-5% mniejsza niż w tym samym okresie poprzedniego roku, a w drugim nastąpi kolejny spadek. W 2011 r. ceny świń w Polsce wzrosną o 10-15% - ze średnio 3,89 zł/kg w 2010 r. do 4,50 zł/kg. Jest to ilość ciągłe mniejsza niż w 2009 roku (4,56 zł/kg) i nie pozwala na zrównoważenie strat wynikających z rosnących kosztów żywienia. Prowadzi to do wzrostu cen detalicznych wieprzowiny oraz spadku spożycia tego mięsa. W związku z tym rośnie eksport wieprzowiny.

W.M.

 

 

Rosnące koszty chowu świń

(Agra Europe 2011, nr 2480, s. 20)

W Bretanii, głównym regionie chowu świń we Francji, w sierpniu bieżącego roku producenci otrzymywali średnio 1,289 euro/kg żywca wieprzowego. Jest to cena o 12% większa niż rok wcześniej, jednakże w tym samym czasie koszty utrzymania świń zwiększyły się o 30%, w tym pasz – o 50%. W porównaniu z 2008 r. rolnicy zarabiają o 10 centymów mniej za każdy kilogram żywca. Od początku bieżącego roku produkcja tuczników we wszystkich krajach Unii Europejskiej zwiększyła się o 3%. Ocenia się jednak, że ze względu na rosnące koszty utrzymania zwierząt zmniejsza się pogłowie świń i pod koniec roku produkcja żywca spadnie.

W.M.

 

Planowany spadek pogłowia świń w Belgii

(Agra Europe 2011, nr 2479, s. 18)

Zrzeszenie flamandzkich hodowców świń przedłożyło premierowi Belgii plan poprawy sytuacji rolników specjalizujących się w chowie świń. Zakłada on zmniejszenie pogłowia loch we Flandrii o 20%. Rolnicy mieliby otrzymywać za każde zwierzę wycofane z produkcji 650 euro. Ogółem koszt tego wyniósłby 65 mln euro. Suma ta zostałaby wyasygnowana przez państwo, a rolnicy stopniowo zwróciliby ją w ciągu ośmiu lat płacąc podatek w wysokości 1 euro od każdego tucznika. Ograniczenie pogłowia loch spowoduje poprawę równowagi rynkowej.

W.M.

 

Wzrost pogłowia świń w Chinach

(Agra Europe 2011, nr 2477, s. 17)

Wysokie ceny wieprzowiny utrzymujące się w Chinach powodują, że pogłowie świń w tym kraju wciąż rośnie. W lipcu było ono o 1,1% wyższe niż rok wcześniej. Był to czwarty, kolejny miesiąc wzrostu liczebności tych zwierząt. Wielkość stada zarodowego rośnie nawet szybciej niż pogłowie świń ogółem. Liczebność macior w lipcu bieżącego roku była o 1,4% większa niż rok wcześniej.

W.M.

 

Pogłowie świń w Danii

(Agra Europe 2011, nr 2476, s. 18)

Na początku lipca 2011 r. pogłowie świń w Danii osiągnęło 12,55 mln sztuk, czyli było nieznacznie większe niż rok wcześniej (12,53 mln sztuk).  Jednocześnie jednak stale zmniejsza się liczebność stada zarodowego. Liczba loszek zmniejszyła się o 10%, loszek prośnych – o 5%, a loch – o 3%. Ma to związek z wchodzącymi w życie w 2013 r. przepisami dotyczącymi utrzymania loch. Spadek liczby loch nie przekłada się jednak na spadek pogłowia ogółem, ponieważ równoważony jest ich rosnącą produkcyjnością. Liczebność tuczników w lipcu bieżącego roku osiągnęła 3,36 mln sztuk, czyli była o 6% większa niż rok wcześniej.

W.M.

Spadek produkcji mięsa w Czechach

(Agra Europe 2011, nr 2475, s. 17)

Produkcja mięsa w Czechach w II kwartale bieżącego roku zmniejszyła się ponownie. Jednocześnie rośnie import mięsa i jego ceny. Tendencja ta utrzyma się do końca roku. Produkcja mięsa w II kwartale wyniosła 128,9 tys. ton i była o 5,6% mniejsza niż rok wcześniej. Produkcja wieprzowiny zmniejszyła się o 1,9%, wołowiny i cielęciny – o 3,3%, a mięsa drobiu – o 11,7%. Pogłowie bydła nie zmieniło się w ciągu roku i wyniosło 1,344 mln sztuk. Natomiast liczebność świń spadła o 8,4% (wyniosła ona 1,749 mln sztuk), a loch – o 15%. W największym stopniu, bo o 23,9%, zmniejszyło się pogłowie drobiu. W II kwartale bieżącego roku ceny żywca wołowego były o 4,1-2,8% wyższe niż rok wcześniej. Ceny żywca wieprzowego wzrosły o 4,3%, a drobiu – o 10,2%. Import wołowiny w II kwartale br. był o 18,9% większy niż rok wcześniej. Importowane mięsa pochodziło w większości z Polski (31%), Niemiec (17%), Austrii (15%) i z Irlandii (13%). Import wieprzowiny wzrósł o 12%, a drobiu – o 27,9% (z Polski – 32%, z Brazylii – 19%, z Niemiec – 13%).

W.M.

 

Wzrost produkcji baraniny we Francji

(Agra Europe 2011, nr 2479, s. 18)

W pierwszym półroczu 2011 r. produkcja baraniny we Francji zwiększyła się o 4%. Produkcja jagnięciny wzrosła o 3%, a mięsa dorosłych owiec – o 10%. Spożycie tego mięsa w kraju zmniejsza się od kilku lat. Powodem tego jest przede wszystkim niedostatek baraniny na rynku i jej wysokie ceny. W pierwszej połowie bieżącego roku import baraniny do Francji spadł o 8%. Import z innych krajów Unii zmniejszył się o 3% (z Wielkiej Brytanii o 7%), a spoza Unii – o 17%.

W.M.

 

Pogłowie zwierząt gospodarskich w Kanadzie

(Agra Europe 2011, nr 2478, s. 14)

Pogłowie bydła w Kanadzie w lipcu bieżącego roku wyniosło 13,9 mln sztuk, czyli w ciągu roku zmniejszyło się o 0,8%. Spadek ten postępuje stopniowo od 2005 r. Liczebność bydła mlecznego wzrosła o 0,3%, a bydła mięsnego – spadła o 1,1%. Jest to najniższy stan pogłowia bydła mięsnego od 1995 r. W ciągu pierwszego półrocza 2011 r. ubój bydła mięsnego był o 14,1% mniejszy niż w tym samym okresie poprzedniego roku i o 8,8% mniejszy niż w 2009 r. Eksport żywca wołowego w I półroczu 2011 r. był o 39,9% mniejszy niż w tym samym okresie 2010 r. i o 37,9% mniejszy niż w I półroczu 2009 r. Pogłowie owiec i świń nieznacznie wzrosło w ciągu roku. Liczebność świń w lipcu bieżącego roku osiągnęła11,9 mln sztuk, czyli zwiększyła się w ciągu roku o 0,8%. W ciągu roku wzrosła ona po raz pierwszy od 2006 r. Liczebność owiec wyniosła 1,1 mln sztuk (wzrost o 2,2%).

W.M.

 

Rośnie popularność mięsa bizonów

(Agra Europe 2011, nr 2475, s. 19)

W USA coraz szybciej rośnie popularność mięsa bizonów. W 2003 r. 80% konsumentów traktowało je jako nowość, egzotyczne mięso. Obecnie większość sprzedawców uważa, że mogli by o 25% zwiększyć jego sprzedaż po obecnych cenach. Na przeszkodzie stoi jednak długi cykl rozwojowy bizonów i niedostatecznie rozwinięty chów tych zwierząt.

W.M.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter