Sytuacja na rynku piwa i chmielu w Polsce i na świecie

Rynek chmielu

 

 

Chmiel i jego produkty przetworzone podlegają regułom rynku światowego, gdzi e decyduje zarówno asortyment odmianowy, jakość surowca, wielkość i wyrównanie partii, cena, jak również strategie handlowe globalnych odbiorców tego surowca. W Polsce i na świecie chmiel ciągle jest zaliczany do produkcji niszowych, wykorzystywanych głównie w przemyśle piwowarskim. Jednak nowoczesne technologie warzenia piwa wymagają coraz mniejszego zaangażowania chmielu, co z kolei przyczynia się do sukcesywnego spadku światowego zużycia tego surowca. Dodatkowo browary chcąc uniezależnić się od zmiennej sytuacji rynkowej w coraz większym stopniu stosują różnego rodzaju granulaty i ekstrakty chmielowe. W rezultacie w wyniku stopniowego spadku światowej konsumpcji chmielu mamy do czynienia z procesem nadprodukcji, co wiąże się z jednoczesnym spadkiem cen. Cierpią na tym także polscy producenci, którzy borykają się nie tylko z problemami rynku wewnętrznego, a więc koniecznością koncentracji podniesienia wydajności produkcji, ale także muszą sprostać rosnącej konkurencji cenowej i jakościowej na arenie międzynarodowej.

 

W ciągu ostatnich dziesięciu lat światowa produkcja chmielu wykazuje nieznaczną tendencję wzrostową. Dotyczy to przede wszystkim krajów takich jak Stany Zjednoczone i Niemcy, które są największymi producentami tego surowca. Obok dwu wymienionych do czołowej piątki w tym zakresie zaliczają się w kolejności: Chiny, Czechy i Polska. W przypadku większości państw wzrost produkcji zapewniają przede wszystkim rosnące plony, ponieważ w ciągu ostatnich kilkunastu lat powierzchnia uprawy tej rośliny systematycznie maleje. Jest to spowodowane takimi czynnikami jak: postęp hodowlany (odmianowy), możliwości przetwórcze i przechowalnicze produktów chmielowych (granulatów, ekstraktów) oraz zmiany w dawkowaniu alfa-kwasów w procesie wytwarzania piwa.

W Polsce powierzchnia uprawy chmielu wynosi około 2200 ha, a przeciętna produkcja kształtuje się na poziomie 3500 ton, w tym blisko 250 ton zawartych w szyszkach alfa-kwasów. Na terenie naszego kraju obserwuje się proces zmiany proporcji typów użytkowych chmielu. Wyraźny jest trend zmniejszania się powierzchni uprawy odmian aromatycznych na rzecz dynamicznego wzrostu odmian goryczkowych. W latach 2005-2009 ich udział w ogólnej produkcji chmielu wynosił 70 proc., podczas gdy w latach 2000-2004 było to tylko 56 proc.

 

Liczba gospodarstw produkujących chmiel oraz przeciętna powierzchnia uprawy chmielu przypadająca na 1 gospodarstwo

 

 

Lata

Polska

Niemcy

Czechy

Liczba gospodarstw

Pow./1 gosp. (ha)

Liczba gospodarstw

Pow./1 gosp. (ha)

Liczba gospodarstw

Pow./1 gosp. (ha)

2000

-

-

2197

8,5

191

32,0

2001

-

-

2095

9,1

186

32,7

2002

1191

1,84

1943

9,5

185

40,0

2003

1129

1,92

1788

9,8

165

36,0

2004

1121

2,00

1699

10,3

152

38,4

2005

1144

1,92

1611

10,7

145

39,1

2006

1113

1,97

1554

10,7

145

36,6

2007

1066

2,04

1510

11,1

137

37,9

2008

1061

2,10

1497

11,7

135

39,5

2009

1010

2,10

1473

12,1

135

39,3

Źródło: Rynek chmielu w Polsce i na świecie

 

 

Zarówno w Polsce jak i w innych krajach, liczących się na rynku chmielu mamy do czynienia ze spadkiem liczby producentów. W 2009 roku w naszym kraju uprawą tej rośliny zajmowało się 1010 gospodarstw, podczas gdy w 1996 roku było ich 1725. Przeciętna powierzchnia zasiewów przypadająca na 1 gospodarstwo zwiększyła się z 1,34 ha w 1996 roku do 2,15 ha w 2009 roku. Pomimo wzrostu nadal jest ona dużo mniejsza niż w liczących się krajach europejskich, gdyż na przykład w Niemczech wynosi ona około 12 ha. Niższa jest też produkcja chmielu przypadająca na jednego dostawcę. W 2009 roku w Polsce wynosiła ona zaledwie 3,7 tony, podczas gdy w Niemczech kształtowała się na poziomie 21,3 ton. Z uwagi na wysokie koszty inwestycyjne organizacji nowych gospodarstw chmielarskich można przypuszczać, że w najbliższym okresie liczba plantatorów chmielu w naszym kraju nie zmieni się lub nawet ulegnie zmniejszeniu. W sytuacji konsolidacji przemysłu piwowarskiego i korporacyjnych wymagań surowcowych, Polska nie może sobie pozwolić na duże rozproszenie odmianowe, zwłaszcza w dobie certyfikacji chmielu i jego produktów. Obecnie tylko trzy odmiany – Lubelski, Marynka i Magnum zajmują około 78 proc. powierzchni. Jest to dość korzystna oferta dla przedsiębiorstw przetwórczych i należy mieć nadzieję, że proces restrukturyzacji, dostosowany do potrzeb odbiorcy będzie trwał nadal.

W latach 2000-2006 ceny skupu chmielu w Polsce były dość ustabilizowane i zamykały się w granicach 10-12 zł/kg szyszek. Rok później na skutek zmniejszenia produkcji tego surowca oraz zwiększenia popytu ze strony przemysłu piwowarskiego ceny osiągnęły rekordowy poziom 48 zł/kg szyszek. O 9 proc. wzrosła też produkcja piwa, a wraz z nią zapotrzebowanie na kwasy alfa. Jednak ze względu na słabe zbiory chmielu w 2006 roku ich produkcja obniżyła się o 32 proc., i stały się one towarem deficytowym, nie tylko na rynku polskim, ale też na całym świecie. Na podstawie danych przedstawionych przez The Barth Report w 2007 roku światowy niedobór kwasów alfa wyniósł 1585 ton. W 2008 roku napięcie na rynku chmielu zdecydowanie osłabło, a światowy deficyt kwasów alfa zmalał do 689 ton. Rok później z uwagi na mniejsze zużycie kwasów do produkcji piwa ceny spadły do 11 zł/kg szyszek, natomiast w 2010 roku zanotowano 7 proc. wzrost cen chmielu.

 

 

Ceny chmielu w Polsce i w wybranych krajach w eur/t

 

Lata

Polska

Niemcy

Czechy

USA

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2959

2974

2689

2690

2558

2281

2804

12652

6617

2542

2949

3571

3684

3439

3372

3292

2875

2871

2871

3216

-

-

3686

3905

4086

3463

4126

4540

4180

5392

8640

-

-

4466

4557

4454

3622

3333

3436

3597

4808

6034

5648

4740

Źródło: Rynek chmielu w Polsce i na świecie

 

 

Rozpoczęcie produkcji chmielu wymaga zarówno dość wysokich nakładów inwestycyjnych jak i bieżących. W 2005 roku wartość przeciętnej produkcji z 1 ha w Polsce (154 kg/ha), przy średniej cenie skupu 9,18 zł/kg wyniosła 14 137 zł/ha, natomiast w 2009 roku wartości te kształtowały się na poziomie 18 700 zł/ha. Jednak na skutek wzrostu kosztów produkcji w latach 2005-2009 nawet wytwórca osiągający plon w wysokości przeciętnej krajowej, w warunkach cenowych 2009 roku nie mógł liczyć na zysk. Dotychczas o dochodach w dużej mierze decydowały dopłaty unijne, dzięki którym producenci byli w stanie zminimalizować poniesione straty. W przypadku braku dofinansowania zysk może zapewnić wzrost cen, zwiększenie wydajności produkcji oraz obniżenie jej kosztów. Jednak szybka poprawa tych wszystkich parametrów wymaga ścisłej współpracy sektora chmielarskiego, przetwórczego i piwowarskiego.

Do 2009 roku Polska była eksporterem netto chmielu. W latach 2005-2009 dodatnie saldo handlu zagranicznego w ekwiwalencie szyszek chmielowych wynosiło średnio 138 ton. Rok później co prawda zanotowano wzrost w tym zakresie, ale i tak nie udało się pokryć sukcesywnie pogłębiającego się deficytu granulatu chmielowego i ekstraktu. Sytuacja w handlu zagranicznym wskazuje na to, że słabą stroną naszego kraju jest przetwórstwo tego surowca, które nie odpowiada zapotrzebowaniu ze strony browarów. Obecnie w technologii warzenia piwa wykorzystuje się coraz większe ilości ekstraktów i granulatów, których saldo handlowe jest ujemne.

 

Rynek piwa

 

Po dynamicznym wzroście światowej produkcji piwa w 2008 roku, nastąpiło niespodziewane załamanie wielkości jego spożycia. Jednak analiza rynku przeprowadzona w 2010 roku wskazuje na ponowną stabilizację w tym zakresie. Systematyczne zwiększenie produkcji następuje przede wszystkim w krajach azjatyckich (zwłaszcza w Chinach), które zaczynają dorównywać dotychczasowym potentatom – Ameryce i Europie. Duży wzrost zanotowano także w Afryce, chociaż jej udział w skali światowej wynosi zaledwie 5 proc. Największym europejskim producentem piwa jest Rosja (około 105 mln hl), która w ostatnich kilku latach wyprzedziła Niemcy (około 104 mln hl).

Na skutek spadku produkcji piwa u czołowych wytwórców, takich jak: Niemcy, Wielka Brytania czy Polska, udział Unii Europejskiej na rynku światowym ciągle maleje. W 2009 roku osiągnął on poziom 21 proc. Niekwestionowanym liderem wśród krajów Unii pozostają Niemcy. Na kolejnych miejscach plasują się Wielka Brytania i Polska. Ich udział w produkcji piwa UE-27 w 2009 roku wyniósł 49 proc. W tym okresie w naszym kraju wyprodukowano 36 mln hl piwa. Dodatnie saldo obrotów wyniosło 1 757 mln hl, eksport – 2 075 mln hl, zaś import - 318 mln hl. W rezultacie spożycie tego napoju kształtowało się na poziomie 34 mln hl.

Z danych Komisji Europejskiej oraz The Barth Report wynika, że w 2009 roku przeciętny stopień nachmielenia piwa na świecie wynosił 4,3 g/hl, co wiązało się z mniejszym wykorzystaniem kwasów alfa w procesie produkcyjnym. W Polsce ich zużycie kształtowało się na poziomie 215-250 ton i było o kilka lub kilkanaście procent niższe w stosunku do produkcji. Niekorzystnym zjawiskiem jest też malejący udział kwasów alfa pochodzących z polskiego chmielu w całkowitym ich zużyciu przez browary. Jest to związane z konkurencyjnością cenową importowanych produktów chmielowych. Duże znaczenie ma także fakt, że decyzje o zakupach surowców używanych do wyrobu piwa są podejmowane głównie w kraju pochodzenia danego koncernu. Sytuację pogarsza fakt, że z nadprodukcja chmielu ma zasięg globalny. Obecnie w skali świata produkuje się około 30-40 proc. więcej kwasów alfa aniżeli wynosi ich konsumpcja.

Także w naszym kraju aktualny poziom produkcji chmielu przewyższa zapotrzebowanie ze strony browarów, aczkolwiek szacuje się, że w przyszłości popyt na ten surowiec ma ulec zwiększeniu. Aby sytuacja uległa poprawie należy zadbać o zdobywanie nowych rynków zbytu, nie tylko poza terytorium Polski, ale także Unii Europejskiej. Obecnie największymi światowymi importerami chmielu i jego produktów są Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny i Japonia. Wszystkie te kraje wykazują relatywnie niskie spożycie piwa, a więc duże prawdopodobieństwo rozwoju produkcji w najbliższym okresie. Ważnym partnerem handlowym może być też Ukraina, gdzie roczna konsumpcja piwa wynosi około 62 l/osobę. Zdobycie tych rynków jest niezwykle ważne z punktu widzenia utrzymania obecnego poziomu produkcji chmielu w Polsce.

 

Oprac. Joanna Radziewicz

 

Literatura:

 

  1. Zawadzka D.: Rynek chmielu w Polsce i na świecie. Warszawa: IERiGŻ, 2011.
  2. Stasiak M.: Światowy rynek piwa w 2011 r. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny 2011 nr 3, s. 4.
  3. Szydłowska A.: Rynek piwa w Polsce w 2010 r. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny 2011 nr 3, s.5.
  4. Dwornikiewicz J.: Produkcja chmielu w Polsce – stan aktualny i perspektywy. Wieś Jutra 2010 nr 7/8, s.43-44.
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter