W dyskusji o Organizmach Genetycznie Modyfikowanych…

GMO według GBE POLSKA

Organizmy Genetycznie Modyfikowane (GMO) przekraczają kolejne bariery, nie przekraczalne dla upraw konwencjonalnych. W ciągu ostatniego roku pojawiły się dwa nowe, przełomowe produkty genetycznie zmodyfikowane (GM).

 

Europejscy rolnicy coraz bardziej pozostają w tyle w stosunku do swoich konkurentów z innych krajów, ponieważ niechęć europejskich konsumentów i niektórych polityków do organizmów genetycznie modyfikowanych utrudnia prowadzenie na terenie Unii Europejskiej badań oraz uprawy roślin o wysokiej wydajności i wysokiej odporności na szkodniki.

Dotychczas Unia Europejska dopuściła na swój rynek tylko dwa produkty GMO do uprawy; kukurydzę MON 810 oraz ziemniak AMFLORA. W obecnej chwili nawet one mają ostrą opozycję w Unii Europejskiej, do której należą Niemcy, Austria, Grecja, Węgry, Luksemburg oraz Bułgaria.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Ograniczenie marnotrawienia żywności – pierwszy krok w kierunku zwalczania głodu na świecie

Marnotrawienie żywności osiągnęło już tak wysoki poziom, że można je traktować jako problem globalny, przejawiający się we wszystkich ogniwach łańcucha rolno-spożywczego. W styczniu 2012 roku Parlament Europejski przegłosował rezolucję, w której wzywa wszystkich obywateli do podjęcia zdecydowanych kroków w kierunku zminimalizowania ilości odpadów żywnościowych do 2025 roku oraz poprawę dostępu do żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców krajów UE.

 

Problem marnotrawienia żywności jest złożony i należy go rozpatrywać z punktu widzenia: gospodarczego, etycznego, społecznego, żywieniowego, jak również zdrowotnego i środowiskowego. Głównym celem przyjętej przez Parlament Europejski rezolucji „Jak uniknąć marnotrawienia żywności: strategie na rzecz poprawy wydajności łańcucha żywnościowego UE” jest zainteresowanie problemem wszystkich uczestników łańcucha rolno-spożywczego oraz opracowanie właściwych wytycznych i sposobów pomocy. Niezwykle ważne jest zdefiniowanie samego pojęcia „marnotrawienie żywności”. W powszechnym ujęciu terminem tym są określane produkty spożywcze odrzucone poza łańcuch rolno-spożywczy ze względów gospodarczych i estetycznych lub z powodu zbliżającej się daty przydatności do spożycia, które nadal mogą być przeznaczone do konsumpcji przez ludzi, ale z braku alternatywnego sposobu wykorzystania zostały skierowane do likwidacji i utylizacji. Istotne jest także opracowanie osobnej definicji resztek żywnościowych stanowiących „biopaliwa” lub „bioodpady”, które należy odróżnić od zwykłych odpadów żywnościowych, ponieważ służą one celom energetycznym.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Ustawa o nasiennictwie, kontrowersje!

W styczniu 2012 r. resort rolnictwa opublikował nowy projekt Ustawy o nasiennictwie. Poprzednia wersja, która wzbudziła sporo kontrowersji, głównie na skutek protestów organizacji ekologicznych dotyczących GMO, została zawetowana przez prezydenta Polski, który doszukał się w niej niezgodności z unijnymi przepisami. Celem ostatniej wersji ustawy jest wdrożenie niezbędnych przepisów dotyczących nasiennictwa. Całkowicie zostały wyrzucone z niej kwestie dotyczące organizmów modyfikowanych.

 

Podstawowym aktem prawnym normu­jącym sprawy organizmów genetycz­nie zmodyfikowanych w Polsce jest Ustawa z 22 czerwca 2001 r. o organi­zmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. z 2007 r., nr 36, poz. 233), która obowiązuje od października 2001 r. i została znowelizo­wana w 2003 r.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...