Lasy, leśnictwo

Co może się zmienić w ustawie o lasach?

(Las Polski nr 23/2012, s. 20)

 

Pod koniec października 2012 r. do konsultacji społecz­nych trafił projekt założeń do nowelizacji ustawy o lasach. Ministerstwo Środowiska zrezygnowało w nim z wprowadzenia Rady Lasów Państwowych. Po okrojeniu jej kompetencji do opiniodawczo-doradczych, powołanie w kształcie przypominającym Kolegium LP stało się bezzasadne.

Projekt zawiera też rozwiązanie skierowane do gmin położonych na terenie parków narodowych. Pierwszy raz w prawie może się znaleźć także notka o stowarzyszeniach właścicieli lasów i to od razu z propozycją ich wspierania ze środków funduszu leśnego.

Część rozwiązań przypomina te z lat poprzednich. Tak jest z zatwierdzaniem planów urządzenia lasu przez dyrektora generalnego LP. Przed wprowadzeniem obecnej ustawy zatwierdzał je naczelny dyrektor LP. Wróci na przykład zapis na kształt nieobecnego art. 79, który, jako przepis przejściowy, regulował sytuację funkcjonowania nadleśnictw bez zatwierdzonych pul pieniężnych.

W listopadzie i grudniu trwał etap konsultacji społecznych, po których nastąpią uzgodnienia międzyresortowe. Ministerstwo Środowiska planuje, by nowe przepisy weszły w życie od 3 marca 2013 r.

W planach jest także wprowadzenie CIT od całokształtu działalności LP. Te przepisy oraz przepisy dotyczące funduszu leśnego mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2014 roku.

Oprac. Aleksandra Szymańska

 

 

Zalesienia gruntów rolnych / Ewelina Tyszko

(Eurogospodarka 2012 nr 10, s.49-50)

 

Polska jest jednym z przodujących krajów europejskich pod względem powierzchni zajmowanych przez lasy państwowe. Od 1995 roku powierzchnia lasów w naszym kraju zwiększyła się o 365 tys. ha, co było spowodowane m.in. zalesianiem gruntów rolnych lub przeklasyfikowaniem na lasy innych gruntów z roślinnością leśną.

Podstawą podejmowanych prac zalesieniowych w Polsce jest „Krajowy program zwiększania lesistości”, którego głównym celem jest wzrost lesistości kraju o 30 proc. w 2020 roku i o 33 proc. w 2050 roku, zapewnienie optymalnego przestrzenno-czasowego rozmieszczenia zalesień, jak również ustalenie priorytetów gospodarczych i ekologicznych oraz instrumentów realizacyjnych.

Grunty postrzegane jako nieprzydatne dla rolnictwa, zajmują obszar około 4,6 mln ha. Zalesienie jest jednym z czynników przeciwdziałających ich całkowitej degradacji. W ten sposób wzmacnia się również ich funkcje ekologiczne poprzez odtworzenie starych i tworzenie nowych połączeń pomiędzy istniejącymi kompleksami leśnymi oraz ochronę terenów wartościowych przyrodniczo. Na obszarach chronionych oraz projektowanej sieci Natura 2000 decyzje o zalesieniu wymagają specjalnych zezwoleń.

Zalesianie gruntów jest jednym z działań dofinansowywanych z PROW na lata 2007-2013. Beneficjentem może być rolnik, producent rolny – właściciel gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne, z wyjątkiem jednostek nieposiadających osobowości prawnej reprezentujących Skarb Państwa w zakresie zarządzania mieniem stanowiącym jego własność. Aby otrzymać potrzebne środki konieczne jest przedstawienie planu zalesienia, który wykonuje Nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe przy udziale beneficjenta. Wsparcie polega na dofinansowaniu kosztów założenia uprawy, wykonania poprawek w drugim roku i zabezpieczenia przed zwierzyną. Ma ono postać zryczałtowanej płatności w przeliczeniu na hektar zalesionych gruntów, a jego wysokość jest uzależniona od ustalonych wcześniej czynników. Fundusze pochodzą z zasobów UE (80 proc.) i środków krajowych (20 proc.).

 

Oprac. Joanna Radziewicz

 

Zakup drewna z lasów prywatnych / W. Sieniawski

(Las Polski nr 23/2012, s. 33)

 

Na krajowym rynku drzewnym od wielu lat istnieje zjawisko niedoboru surowca. Szacuje się, że w wysokości nawet 5 mln m3. Przedsiębiorstwa branży drzewnej coraz częściej poszukują alternatywnych, do zakupów w LP, źródeł zaopatrzenia. Skala importu wzrasta, ale również większym zainteresowaniem cieszy się surowiec z lasów prywatnych.

Rolnicy sprzedający drzewo ze swych lasów, w myśl obowiązujących przepisów, nie mają obowiązku wystawiania faktur za sprzedany towar. Taki zakup może być dokumentowany na podstawie tzw. dokumentów wewnętrznych. Drewno jest produktem rolnym, a więc rolnik zwolniony jest z obowiązku wystawienia rachunku potwierdzającego dokonanie sprzedaży. Kwestię transakcji tego rodzaju reguluje art. 16 ustawy o podatku od towarów i usług. W takim przypadku to nabywca wystawia fakturę, oznaczając ją jako fakturę VAT RR. Faktura ta powinna zawierać oświadczenie dostawcy w brzmieniu: Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Aby taka faktura mogła zostać wystawiona, konieczne jest, aby kupujący był płatnikiem VAT, a sprzedający rolnikiem ryczałtowym.

 

Oprac. Aleksandra Szymańska

 

Nowe normy na drewno iglaste kłodowane / W. Sieniawski

(Las Polski nr 23/2012, s. 33)

 

Dotychczasowe zasady odbioru i ewidencji surowca kłodowanego przestały obowiązywać z końcem 2012 roku. Zarządzenie nr 53, podpisane 29 czerwca 2012 r., wprowadza nowe zasady ewidencji tego surowca. Nowe wytyczne wprowadzają kilka ważnych zmian. Uwzględnione zostały postulaty drzewiarzy odnośnie długości kłód i sposobów ich pomiaru. Zgodnie z nowym zarządzeniem kłody stanowią sortymenty drewna o długości od 3 do 6 m, których średnica, w górnym końcu bez kory, wynosi co najmniej 14 cm. W zakresie terminologii długości kłód nie stosuje się normy PN-93/D-02002 i wyrabia się je z odstopniowaniem co 10 cm, a nominalną długość kłody ustala się wspólnie z nabywcą. Za porozumieniem stron dopuszcza się pomiar miąższości za pomocą urządzeń elektronicznych u odbiorcy. Zarządzenie nr 53 nie przewiduje natomiast możliwości pomiaru długości kłód za pomocą przyrządów elektronicznych, nawet w przypadku pozyskania maszynowego. |

Nowe zasady budzą spore kontrowersje i są efektem prac nad projektem, który w 2010 r. został mocno skrytykowany. Treść zarządzenia jest dostępna na stronie bip.lasy.gov.pl

 

Oprac. Aleksandra Szymańska

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter