Polityka rolna

Ekologiczne produkty

(Przemysł Spożywczy nr 11/2012, s. 29)

 

Liczba gospodarstw ekologicznych w Polsce zwiększyła się przez ostatnie 8 lat o 90 proc., w 2003 r. było ich 2286, a w 2011 r. już 23 449. W 2011 r. zanotowano wzrost o 14 proc. w stosunku do 2010 r. Zwiększył się również areał przeznaczony pod uprawy ekologiczne - z 61 236 w 2003 r. do 605 520 ha w 2011 r. (w 2011 r. nastąpił wzrost areału upraw o 13 proc. w porównaniu z 2010 r.). Najwięcej producentów ekologicznych prowadziło działalność w województwach: zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim oraz podlaskim. Średnia powierzchnia gospodarstw ekologicznych przekracza obecnie 25 ha, przy średniej krajowej około10 ha dla gospodarstw konwencjonalnych.

Powyższe dane wskazują na szybki wzrost produkcji ekologicznej, ale nadal tylko 4 proc., ze wszystkich gospodarstw w naszym kraju, produkuje żywność, którą można nazwać ekologiczną.

W związku z szybkim rozwojem rolnictwa ekologicznego w Polsce, przy równocześnie jeszcze niewielkim popycie krajowym na tego typu produkty Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło nową kampanię promocyjno-informacyjną „Żywność ekologiczna gwarancją dobrego smaku”.

Według danych za 2010 r. w 27 pań­stwach UE było blisko 200 tys. gospodarstw ekologicznych. Najwięcej gospodarstw ekolo­gicznych funkcjonowało we Włoszech, Hiszpanii oraz w Austrii. W 2009 r. powierzchnia ekologicznych użytków rolnych wynosiła 8,39 mln ha, największa powierzchnia była w Hiszpanii,  we Włoszech i w Niemczech.

Oprac. Aleksandra Szymańska

 

 

Uczniowie chętnie piją mleko

(Przemysł Spożywczy nr 10/2012, s. 36)

 

Rok szkolny 2012/2013 będzie dziewiątym z kolei rokiem realizacji programu „Szklanka mleka". Na realizację dopłaty krajowej, w bieżącym roku szkolnym, Rada Ministrów przeznaczyła 118 mln zł. O limit środków finansowych na dopłatę krajową  ubiegało się 165 wnioskodawców, którzy złożyli wnioski na łączną kwotę prawie 121 mln zł. Realizacją dostaw mleka i przetworów mlecznych jest zainteresowanych około 12 tys. szkół podstawowych, a udział w programie zadeklarowało około 2,3 mln uczniów.

Program „Szklanka mleka" jest finansowany z trzech źródeł:

  • dopłata unijna obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do wszystkich rodzajów uprawnionych placówek oświatowych,
  • dopłata krajowa obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do szkół podstawowych,
  • dofinansowanie z Funduszu Promocji Mleka obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do przedszkoli i gimnazjów.

 

Głównym celem programu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych przez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. Cieszy się dużym zainteresowaniem przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w kraju. Dzięki programowi, dzieci uczęszczające do placówek oświatowych mają możliwość spożywania mleka i przetworów mlecznych bezpłatnie lub po obniżonych cenach. Dotychczas polskie dzieci wypiły już ponad 1 mld 300 mln szklanek mleka.

Warto dodać, że od roku szkolnego 2007/2008 Polska jest liderem wśród krajów UE w realizacji programu „Szklanka mleka".

Oprac. Aleksandra Szymańska

 

 

 

Bezpieczeństwo żywnościowe Polski

(Przemysł Spożywczy nr 10/2012, s. 47)

Polska zajmuje 15 miejsce w Unii Europejskiej (na 19 ujętych w badaniu) pod względem bezpieczeństwa żywnościowego. Za Polską uplasowały się tylko Węgry, Słowacja, Bułgaria i Rumunia. Z kolei, na świecie (105 przebadanych państw) Polsce przypadła 24 pozycja. Indeks bezpieczeństwa żywnościowego wyliczony dla Polski wynosi 72,3 pkt i jest o 18,6 pkt większy niż średnia światowa, ale o 17,2 pkt mniejszy niż dla lidera – USA.

Światowy indeks bezpieczeństwa żywnościowego został opracowany przez instytut Economist Intelligence Unit oraz firmę DuPont. Indeks oblicza się na podstawie 25 wskaźników. Eksperci twierdzą, że dobra kondycja polskiego rolnictwa nie wystarczy, aby indeks bezpieczeństwa żywnościowego był wysoki. Obniża go bowiem zła infrastruktura drogowa, małe wsparcie dla rolnictwa z budżetu krajowego, niski wskaźnik PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca, a także duży udział żywności w wydatkach gospodarstw domowych.

Oprac. Aleksandra Szymańska

 

 

Zainwestować w korzyści / Rafał Szeleźniak

(Sad Nowoczesny 2012 nr 10, s.16-18)

Obecnie realizowana jest druga edycja kampanii „5 porcji warzyw, owoców lub soku”, organizowana przez Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków. Pierwsze spoty telewizyjne pojawiły się już w lutym br. Kwota, jaka została przeznaczona na całą akcję promocyjną wynosi łącznie 3,8 mln euro (część funduszy pochodzi z budżetu UE). Trwająca 3 lata kampania będzie zachęcała konsumentów w Polsce i Rumunii do zwiększenia spożycia owoców, warzyw i soków. Równolegle jest także prowadzona tzw. akcja szkolna, finansowana z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz członków KUPS. Obie łączą się we wspólny przekaz – mówią o wartościach przynoszących korzyści zarówno odbiorcom (zdrowie i dobre samopoczucie), producentom (większy zbyt), jak i zakładom przetwórczym (większe spożycie soków).

Podstawowym celem kampanii szkolnej jest edukacja młodego pokolenia konsumentów. Dzieci w wieku szkolnym uczestniczą w szeregu akcji uświadamiających właściwości prozdrowotne warzyw i owoców oraz potrzebę ich częstego spożywania. Ważne jest przy tym zaangażowanie rodziców, którzy powinni zachęcać dzieci do sięgania po zdrowe, naturalne przekąski. Dodatkowo akcja jest wspierana przez lekarzy rodzinnych i przychodnie, znajdujące się w pobliżu szkół, biorących udział w programie.

Oczywiste jest, że każdy podmiot zaangażowany w tak kosztowne przedsięwzięcie będzie chciał osiągnąć pewne zyski. UE wspiera „5 porcji…” by poprawić zdrowotność społeczeństwa, podobnie Polska, która dodatkowo wzmacnia swoją gospodarkę. Przetwórcy i producenci za jej pośrednictwem stymulują popyt na swoje produkty, a gdy konsumenci będą częściej sięgać po owoce i warzywa zyska na tym cała branża.

Warunkiem uczestnictwa w kampanii jest wsparcie jej finansowo, co wiąże się z możliwością korzystania ze wszystkich zasobów wizerunkowych, jakie ze sobą niesie. Mogą to być specjalne nalepki zawierające hasło sugerujące, że dany produkt jest jedną z pięciu porcji, jakie powinien spożyć.

 

Oprac. Joanna Radziewicz

 

 

Owoce w szkole – skutecznym programem edukacyjnym i zdrowotnym dla dzieci

(Gospodarz 2012 nr 10, s. 18)

 

Rok szkolny 2012/2013 jest czwartym rokiem, w którym realizowany jest program Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce w szkole”. Został on wprowadzony jako jedno z priorytetowych działań Komisji Europejskiej zmierzających do poprawy stanu zdrowia i sposobu odżywiania, określonych w Białej Księdze KE „Strategia dla Europy w sprawie zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością” skierowanej do Parlamentu Europejskiego i Rady.

Program ma zachęcić dzieci do spożywania większych ilości owoców i warzyw, a tym samym przyczynić się do ukształtowania dobrych nawyków żywieniowych, które będą utrzymywały się również w późniejszych latach życia.

W Polsce główne zasady realizacji programu zostały określone w Strategii krajowej wdrożenia w Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole” w latach szkolnych 2010/2011 – 2012/2012, którą przekazano KE.

Państwa członkowskie uczestniczące w programie zobowiązane są do przeprowadzania regularnej oceny skuteczności programu. Wyniki oceny roku szkolnego 2010/2011 przekazane zostały KE w lutym 2012 r. Wykazały one, że program jest skutecznym narzędziem będącym do dyspozycji szkół, pozwalającym stopniowo kształtować zwyczaje żywieniowe dzieci i wpływać na ich dietę, a w szczególności zwiększać spożycie owoców i warzyw. Program „Owoce w szkole”:

  • wpłynął na zwiększenie ilości spożywanych owoców i warzyw przez dzieci,
  • zwiększył wiedzę dzieci na temat zasad zdrowego odżywiania,
  • wpłynął pozytywnie na zmianę nastawienia dzieci do jedzenia owoców i warzyw,
  • spowodował korzystną zmianę zachowań rodziców i dzieci uczestniczących w programie odnoszących się do żywienia dzieci,
  • jest pozytywnie oceniany przez dyrektorów szkół oraz rodziców.

Kolejna ocena programu będzie obejmowała okres 5 lat szkolnych tj. 2011/2012 – 2015/2016.

 

Oprac. Aleksandra Szymańska

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter