Polityka rolna

Ziemia (pozostała) na przetargi ograniczone / Marzena Pokora-Kalinowska

(Farmer 2013 nr 8, s. 7)

Do Sejmu trafił projekt no­welizacji ustawy o go­spodarowaniu nieru­chomościami rolnymi Skarbu Państwa, który przewiduje zbywanie wszystkich nieruchomości Zasobu Własności Rol­nej Skarbu Państwa w drodze przetargu ograniczonego; wyjątkiem od tej zasady będzie sprzedaż w trybie pierwszeństwa w nabyciu (m.in. były właściciel nieru­chomości, dzierżawca) oraz na rzecz na­jemców lokali mieszkalnych.

Projekt przewiduje, że dzierżawcy, którzy odrzucili otrzymaną od ANR, po nowelizacji z września 2011 r., propozycję dokonania zmian umowy dzierżawy w zakresie wyłączenia z przedmiotu dzierżawy 30 proc. użytków rolnych, będą znów mogli w ciągu 3 miesięcy, od dnia wejścia w życie ustawy, złożyć oświadczenie o przyjęciu zaproponowanych przez ANR zmian. W uzasadnieniu podano, że „Dzięki tej regulacji ANR będzie mogła wyłączyć z umów dzierżaw użytki rolne, a następnie przeznaczyć je do sprzedaży na rzecz rolników indywidualnych zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne".

Jeśli ziemia nie trafi do nowego właściciela na preferencyjnych warunkach, grunty te w pierwszej kolejności podlegają sprzedaży w trybie publicznego przetargu ustnego (licytacja) „z zastrzeżeniem ust. 3, w którym mogą uczestniczyć wyłącznie podmioty, o których mowa w ust. 3b”.

Jak zapewniają autorzy ustawy, nowelizacja ma sprzyjać powiększaniu gospodarstw rodzinnych i zapobiegać spekulacji ziemią przez osoby nabywające ziemię w trybie pierwszeństwa nabycia albo w trybie przetargu ograniczonego. Ponadto regulacje zawarte w projektowanej ustawie wzmocnią pozycję gospodarstw rodzinnych, które zgodnie z art. 23 Konstytucji RP są podstawą ustroju rolnego w Polsce.

Oprac. Aleksandra Szymańska

Promocja tradycji i jakości

(Top Agrar Polska 2013 nr 9, wkładka „Świnie”, s. 3)

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego podpisała umowę z Agencją Rynku Rolnego na realizację 3-letniej kampanii informacyjno-promocyjnej. Łączny koszt akcji to prawie 5 mln euro. Kampania pod nazwą „Tradycja i jakość europejskiego mięsa" dotyczy świeżej, schłodzonej lub mrożonej wołowiny i wieprzowiny oraz przetworów spożywczych wytwarzanych na bazie tych produktów. Skierowana jest na rynki Korei Południowej, Wietnamu oraz USA. Głównym celem kampanii jest wzrost eksportu europejskiego mięsa na rynkach wyżej wymienionych krajów oraz pogłębienie wiedzy o walorach smakowych i sposobie produkcji mięsa z Europy.

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego chce również, aby mięso z Europy kojarzo­ne było z najwyższą jako­ścią, tradycją wytwarzania i wysokimi standarda­mi produkcji. W ramach akcji przewidziane są m.in. działania reklamo­we w mediach, produkcja materiałów informacyjno-promocyjnych, uczest­nictwo w targach, bezpo­średnie spotkania z branżą spożywczą i konsumen­tami, organizacja podró­ży studyjnych i działania public relations. Kampania finansowana jest w 50 proc. ze środków UE, 30 proc. pochodzi z budżetu krajo­wego, a pozostałe 20 proc. to środki Funduszu Promo­cji Mięsa Wieprzowego i Wołowego. Te, potrącane są od wartości sprzedaży żywca.

Oprac. Aleksandra Szymańska

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter