Rolnictwo na świecie

Wydatki na Wspólną Politykę Rolną

(Agra Europe 2013, nr 2576, s. 5)

Wydatki na Wspólną Politykę Rolną Unii Europejskiej w latach 2014-2020 będą o 13% mniejsze niż w latach 2007-2013 i wyniosą 362,787 mld euro. Na Filar I przeznacza się 277,851 mld euro, a na Filar II – 84,936 mld euro. Po raz pierwszy fundusze na Wspólną Politykę Rolną zmniejszą się w wartościach nominalnych (spadek o 4,2%).

Wydatki na Wspólną Politykę Rolną w latach 2014-2020

(w mln euro, ceny stałe z 2011 r.)

 

Rok

Filar I

Filar II

Razem

2014

41 585

12 864

54 449

2015

40 989

12 613

53 602

2016

40 421

12 366

52 787

2017

39 837

12 124

51 961

2018

39 079

11 887

50 966

2019

38 335

11 654

49 989

2020

37 605

11 426

49 031

Łącznie

277 851

84 934

362 785

 

W.M.

 

Chiny dążą do samowystarczalności żywnościowej

(Agra Europe 2013, nr 2569, s. 3)

Chiny dążą do zwiększenia samowystarczalności żywieniowej kraju. Według raportu OECD-FAO, mimo licznych problemów, sytuacja pod tym względem będzie ulegać poprawie, ale głównie dzięki rządowemu wsparciu rolnictwa. Przewiduje się, że do 2022 r. wzrost spożycia rocznie będzie o 0,3% większy niż wzrost produkcji. Spożycie będzie rosło dzięki rozwojowi gospodarczemu i zwiększaniu się dochodów ludności. Coraz więcej ludności będzie przenosić się z regionów wiejskich do miast, co wpłynie na zmianę przyzwyczajeń żywieniowych. Zaludnienie wsi w Chinach zmniejszyło się z 844 mln w 1992 r. do 695 mln w 2012 r. Według ONZ, do 2022 r. zmniejszy się ono o kolejne 100 mln. Przyrost krajowego produktu brutto w ciągu najbliższych 10 lat w Chinach zmniejszy tempo z 8 do 6%. Import nasion roślin oleistych w latach 2013-22 zwiększy się o 40% i będzie stanowić 59% światowego handlu tymi nasionami. W dalszym ciągu w Chinach będzie rozwijać się  chów bydła zarówno mięsnego, jak i mlecznego. Bodźcem do tego będzie zmieniająca się dieta ludności przenoszącej się do miast. Rozwój produkcji zwierzęcej będzie powodem zwiększenia importu zbóż paszowych. W 2022 r. spożycie wieprzowiny na osobę rocznie w Chinach będzie większe niż w Unii Europejskiej. Spożycie produktów mleczarskich wzrośnie w tym czasie o 38%. Import artykułów mleczarskich zwiększy się o 22%. Import mleka w proszku pełnego i odtłuszczonego stanowić będzie 82% importu towarów mleczarskich. Wzrost wartości chińskiej waluty będzie stymulować import. Jednocześnie wzrost płac spowoduje zwiększenie kosztów produkcji. Na skutek migracji ludności do miast zwiększy się średnia wieku ludności wiejskiej, co wpłynie na zmniejszenie konkurencyjności rolnictwa chińskiego. Powierzchnia gruntów ornych w Chinach zajmuje trzecie miejsce na świecie pod względem wielkości. Jednakże w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju jest mniejsza niż połowa średniej światowej.

W.M.

 

Stabilny poziom produkcji wieprzowiny w krajach Unii Europejskiej

(Agra Europe 2013, nr 2575, s. 11)

W ciągu pierwszych czterech miesięcy bieżącego roku produkcja wieprzowiny w krajach Unii Europejskiej utrzymywała się na stałym poziomie. Niewielki spadek liczby ubijanych zwierząt zrównoważył wzrost średniej masy ubojowej. Od stycznia do kwietnia ubito 82,4 mln tuczników, co było liczbą o 1% mniejszą niż rok wcześniej. Uzyskano 7,45 ton wieprzowiny. W Danii ubój zmniejszył się o 6%, ponieważ wzrastał  eksport warchlaków. W Polsce ubój zmniejszył się o 5%, a we Francji i w Hiszpanii spadek wyniósł po 2%. Natomiast wzrósł ubój świń w Niemczech, Holandii, Belgii i we Włoszech.

W.M.

Wycofane subsydia eksportowe

(Agra Europe 2013, nr 2575, s. 2)

Komisja Europejska zlikwidowała refundacje związane z eksportem mrożonych tuszek kurcząt. Poprzednio wynosiły one 10,85 euro za 100 kg.

W.M.

 

Płatności bezpośrednie źródłem stabilizacji

(Agra Europe 2013, nr 2569, s. 2)

W ostatnio wydanym raporcie OECD-FAO, Agricultural Outlook 2013-2022, przyszłość rolnictwa rysuje się korzystnie dzięki przewidywanym wysokim cenom osiąganym przez rolników. Komisja Europejska ocenia jednak sytuację inaczej. Równocześnie z cenami płodów rolnych rosną, bowiem koszty produkcji, szczególnie energii. Przy niestabilności rynku jedynym elementem stabilizującym sytuację rolników stają się płatności bezpośrednie.

W.M.

 

Wsparcie dla pszczelarzy

(Agra Europe 2013, nr 2575, s. 2)

W ciągu następnych trzech lat, czyli od 2014 do 2016 r. unijne wsparcie dla pszczelarzy zwiększy się o 1,1 mln euro. Komisja Europejska będzie refundować blisko 50% funduszy wydawanych w ramach krajowych programów wspierania produkcji i sprzedaży miodu. W latach 2014-2016 wsparcie unijne wyniesie 33,1 mln euro rocznie. Największym odbiorcą unijnych funduszy przeznaczonych dla pszczelarstwa jest Hiszpania, która otrzymuje rocznie ponad 5 mln euro. Kolejne miejsca pod tym względem zajmują Francja i Rumunia. Unia Europejska jest importerem netto miodu. Krajowa produkcja zaspokaja jedynie 60% spożycia.

W.M.

Rolnictwo ekologiczne w Rumunii

(Agra Europe 2013, nr 2569, s. 23)

W ciągu ostatnich pięciu lat powierzchnia upraw ekologicznych w Rumunii zwiększyła się trzykrotnie. Wzrosła ona ze 130 tys. ha w 2007 r. do 450 tys. ha obecnie. Liczba rolników przestawiających swoje gospodarstwa z zasad tradycyjnych na ekologiczne zwiększyła się z 3 tys. w 2010 r. do 15 tys. obecnie, a do końca roku osiągnie najprawdopodobniej 20 tys. Subsydia na rolnictwo ekologiczne zwiększyły się z 2 mln euro w 2010/11 r. do 7 mln euro w 2012/13 r. Szacuje się, że Rumuni w 2012 r. wydali na żywność ekologiczną od 50 do 80 mln euro.

W.M.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter