Produkcja rolna

Zasady wsparcia dla ekologii / Grzegorz Tomczyk

(Tygodnik Rolniczy 2013 nr 47, s. 4)

Resort rolnictwa proponuje wprowadzenie limitów powierzchniowych, do których przyznawane będą płatności. Pełna stawka dla upraw rolniczych przysługiwać będzie za powierzchnię 0,1 do 20 ha, a połowa stawki za areał od 20,01 do 30 ha upraw. W przypadku upraw warzywnych 100 proc. wsparcia otrzymają właściciele gruntów o powierzchni od 0,1 do 15 ha, a 50 proc. rolnicy dysponujący od 15,01 ha do 30 ha. Dla trwałych użytków zielonych pełna stawka dopłat odnosić się będzie do upraw zajmujących od 0,1 do 15 ha. Uprawy zielarskie i sadownicze o areale od 0,1 do 10 ha również mają szanse na pełne dopłaty. Jeśli chodzi o uprawy sadownicze, resort zakłada jeszcze dodatkowe obwarowania, takie jak wsparcie niektórych gatunków drzew, krzewów i upraw jagodowych, weryfikacja minimalnej obsady roślin czy obowiązek utrzymania sadu przez 2 lata po ustaniu zobowiązania. W ramach PROW 2014-2020 kontynuowane ma być wsparcie na udział rolników w systemach jakości.

Oprac. Aleksandra Szymańska

Propozycje Komisji Europejskiej w sprawie połowów na Morzu Bałtyckim w 2014 r.

(Magazyn Przemysłu Rybnego 2013 nr 5, s. 19)

Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący uprawnień do połowów na Morzu Bałtyckim na rok 2014. Jest to przedstawiany co roku wniosek dotyczący ilości ryb, które unijni rybacy będą mogli odłowić z głównych łowisk handlowych na Bałtyku w nadchodzącym roku. Opiera się on na opiniach naukowych i ma doprowadzić do tego, by rybołówstwo na Bałtyku stało się działalnością zrównoważoną pod względem środowiskowym i gospodarczym w perspektywie krótko- i długoterminowej. Wniosek jest zgodny z głównymi zasadami wynikającymi z uzgodnionej niedawno reformy wspólnej polityki rybołówstwa.

Zasady zawarte we wniosku, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2014 r.

  • Dorsz – KE proponuje zmniejszyć o 15 proc. (do ponad 17 tys. ton) całkowite dopuszczalne połowy zachodniego stada dorsza bałtyckiego oraz o 7 proc. większych (do około 66 tys. ton) całkowite dopuszczalne połowy wschodniego stada tego gatunku. Są to zmiany wynikające z przeglądu danych naukowych, które zostały udostępnione w 2013 r.
  • Śledź – w 2014 r. całkowity dopuszczalny połów (TAC) w odniesieniu do zachodniego stada śledzia ulegnie zmniejszeniu o 23 proc. (do poziomu 19 754 ton).  Natomiast w odniesieniu do centralnego stada, po ograniczeniu przyjętym w 2011 i 2012 r., możliwe jest podwyższenie TAC na kolejny rok. W 2012 r. proponowane zwiększenie wynosi 59 proc., co daje w sumie 145,5 tys. t. Podobna sytuacja występuje w odniesieniu do TAC dla śledzia w Zatoce Botnickiej, który wynosi 142 662 t (wzrost o 35 proc.). W odniesieniu do śledzia w Zatoce Ryskiej nie planuje się zmian TAC.
  • Łosoś – wobec zmniejszenia w ostatnich latach TAC w odniesieniu do stad łososia w głównym basenie Morza Bałtyckiego, KE może zaproponować utrzymanie w 2014 r. takiego samego poziomu TAC jak w 2013 r. Proponowana wartość TAC jest zgodna z uzyskaną opinią naukową i została obliczona na podstawie docelowego poziomu wskaźnika śmiertelności połowowej, zaproponowanego w ramach planu zarządzania zasobami łososia bałtyckiego przedstawionego Radzie i PE. Z kolei zdaniem naukowców istnieje konieczność zmniejszenia TAC dla łososia w Zatoce Fińskiej. Ze względu na konieczność zachowania ostrożności, ogranicza się handlowe wyładunki z morza o 53 proc., do poziomu 7 256 sztuk.
  • Szprot – KE proponuje obniżenie TAC szprota o 11 proc., do poziomu 222 201 ton.
  • Gładzica – w przypadku gładzicy proponuje się obniżenie TAC o 12 proc., do łącznej wielkości 3 002 ton.

Oprac. Aleksandra Szymańska

 

Akwakultura w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

(Przegląd Rybacki 2013 nr 5, s.10-12)

Fundusz wspierający sektor morski i rybacki w latach 2014-2020 ustanowiony zostanie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), który przewiduje szerszy zakres wsparcia dla akwakultury w przyszłym okresie programowania.

W projektowanej regulacji nie ma podziału na osie priorytetowe, dedykowane poszczególnym obszarom sektora rybackiego, natomiast dokument wskazuje, iż wsparcie odbywa się w ramach pięciu priorytetów UE, do których należą:

  • Priorytet I: Promowanie zrównoważonego rybołówstwa oraz akwakultury;
  • Priorytet II: Innowacje i konkurencyjne rybołówstwo i akwakultura;
  • Priorytet III: Wdrażanie Wspólnej Polityki Rybołówstwa;
  • Priorytet IV: Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich;
  • Priorytet V: Zintegrowana Polityka Morska.

Ponadto, w projekcie programu operacyjnego zawarto priorytet VI dotyczący pomocy technicznej.

Wsparcie dla akwakultury, zostało przewidziane w ramach Priorytetu I i II programu operacyjnego. W zakresie Priorytetu I zaplanowano dwa działania: „Akwakultura świadcząca usługi w zakresie ochrony środowiska” i „Środki dotyczące zdrowia i dobrostanu zwierząt”. W przypadku Priorytetu II pomoc miałaby obejmować następujące rodzaje przedsięwzięć: Projekty innowacyjne w zakresie akwakultury, Inwestycje produkcyjne w akwakulturę, Nowe formy dochodów i wartość dodana, Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury, Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenia sieci kontaktów, Zwiększanie potencjału terenów hodowli w ramach akwakultury oraz Ubezpieczenie zasobów akwakultury.

 

Oprac. Joanna Radziewicz

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter