Problemy w hodowli zwierząt i uprawie roślin

Stosowanie leków bakteriostatycznych a odporność bakterii na leki

(Agra Europe 2015, 6 February, s. 7)

Raport European Centre for Disease Prevention and Control, European Food Safety Authority oraz European Medicines Agency przedstawia pierwszą, zintegrowaną analizę porównawczą zużycia substancji bakteriobójczych i bakteriostatycznych przez ludzi i zwierzęta. Stwierdzono, że istnieje związek między wzrostem zużycia tych leków przez zwierzęta produkujące żywność i występowaniem odpornych na leki bakterii wywołujących choroby u ludzi. W największym stopniu odporność na leki wywołana częstym podawaniem antybiotyków, występuje u bakterii Escherichia coli, a nieco rzadziej również u Salmonella i Campylobacter. Zanotowano również związek między spożyciem cefalosporyn (antybiotyki o działaniu bakteriostatycznym) przez zwierzęta produkujące żywność, a  odpornością bakterii. Raport podaje, że w 2012 r. w 26 krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego zwierzętom produkującym żywność podano 7982 tony substancji aktywnych mikrobiologicznie. Była to ilość ponad dwukrotnie wyższa niż zużyta przez ludzi (3400 ton). Dla lepszego porównania przeliczono tę ilość na miligramy substancji aktywnej na kilogram masy ciała zarówno ludzi, jak i zwierząt. Średnio spożycie to u ludzi wyniosło 116,4 mg/kg, a u zwierząt – 144,0 mg/kg. Istnieje jednak duże zróżnicowanie między poszczególnymi krajami. W 15, spośród 26 badanych, spożycie u zwierząt było niższe niż u ludzi, w 3 było podobne, a w 8 – u zwierząt było wyższe niż u ludzi.

W.M.

 

Choroba niebieskiego języka

(Agra Europe 2015, 6 February, s. 9)

Organizacje rolników w niektórych krajach Unii Europejskiej domagają się podjęcia zdecydowanych działań ograniczających występowanie choroby niebieskiego języka. Rolnicy w Wielkiej Brytanii obawiają się, że choroba może po czterech latach znów pojawić się w ich kraju. W Hiszpanii ministerstwo rolnictwa wprowadziło w części kraju obowiązkowe szczepienia przeciwko chorobie niebieskiego języka. Obszar ze szczepionymi zwierzętami ma stworzyć strefę buforową zabezpieczającą przed przenoszeniem choroby z Maroka. Jednak szczepienia stanowią dodatkowe obciążenie finansowe dla rolników, których sytuacja ekonomiczna i tak nie jest łatwa. Rolnicy wnioskują więc o wprowadzenie darmowych szczepień. W Bułgarii, rząd na prośbę rolników przeznaczył 4,6 mln lew bułgarskich na szczepienia przeciwko tej chorobie, tak aby wiosną bieżącego roku zaszczepione były wszystkie owce i całe bydło. W Rumunii straty hodowców owiec spowodowane przez chorobę niebieskiego języka przekraczają 8 mln euro.

W.M.

 

Postępy w zwalczaniu źródeł zatruć pokarmowych

(Agra Europe 2014, 30 January, s. 15)

Według ostatnio ogłoszonego raportu na temat chorób odzwierzęcych i zatruć pokarmowych w Unii Europejskiej, w 2013 r. zanotowano 82694 przypadków salmonellozy u ludzi. Był to ósmy, kolejny rok spadku występowania tej choroby. Liczba przypadków zmniejszyła się dzięki działaniom ograniczającym zanieczyszczenie żywności bakteriami Salmonella. Źródłem zatrucia najczęściej były jajka, mimo że ich zanieczyszczenie Salmonellą jest znacznie mniejsze niż mięsa. Przyczyną tego jest spożywanie jaj w surowej postaci. Postęp, choć nie tak wielki, jak w przypadku salmonellozy, zanotowano również w zwalczaniu chorób powodowanych przez bakterie Campylobacter. Były one przyczyną najczęstszych zatruć pokarmowych ludzi. Liczba przypadków wywoływanych przez nie chorób wyniosła 214779 i zmniejszyła się po raz pierwszy od pięciu lat. Bakterie te nadal bardzo często występują u drobiu. Specjaliści uważają, że przy ich zwalczaniu  należy podjąć działania podobne, jak w przypadku Salmonelli, wprowadzając radykalne metody kontroli i limity występowania. Zmniejszyła się również do 6471 przypadków liczba zachorowań na jersiniozę – jest to choroba wywoływana przez pałeczki jelitowe Yersinia. Spada ona od pięciu lat i była o 2,8% mniejsza niż w 2012 r. Wzrasta natomiast, już od pięciu lat, liczba przypadków listeriozy – zatruć powodowanych przez bakterie Listeria. W 2013 r. zanotowano ich 1763, co oznacza wzrost o 8,6%, w porównaniu z poprzednim rokiem. W liczbach bezwzględnych było ich znacznie mniej niż np. przypadków salmonellozy. Jednak  zachorowania na listeriozę mają poważniejszy przebieg od innych zatruć i częściej kończą się śmiercią. Są szczególnie niebezpieczne dla osób starszych i o osłabionej odporności. Źródłem zakażenia jest zwykle żywność gotowa do spożycia. Zwiększa się też liczba notowanych przypadków zatruć werocytotoksyną wywarzaną przez bakterie Escherichia coli. W latach 2013-14 wzrosła ona o 5,9%. Może być to jednak spowodowane nie rzeczywistą liczbą przypadków, ale zwiększeniem zainteresowania tą toksyną po przypadkach zatruć w 2011 roku.

W.M.

Zwalczanie chorób odzwierzęcych

(Agra Europe 2015, 23 January, s. 7)

Naukowcy z wielu krajów europejskich podejmują wspólną pracę nad nowymi sposobami zwalczania chorób odzwierzęcych. Z funduszy Unii Europejskiej przeznaczono na to 20 mln euro. Projekt o nazwie Compare będzie wykorzystywał nowe techniki sekwencjonowania genomu patogenów. Utworzona zostanie baza danych dotyczących mikroorganizmów mogących wywoływać choroby ludzi i zwierząt.  Zaplanowane na pięć lat prace pozwolą na zharmonizowanie metod pobierania próbek, gromadzenia danych na temat genomów, szacowanie ryzyka zachorowań. Działania te ułatwią globalne zwalczanie chorób. Jest to konieczne, ponieważ stale rośnie zagrożenie nowymi epidemiami i zatruciami pokarmowymi.

W.M.

 

Zagrożenia epidemiologiczne

(Agra Europe 2015, 16 January, s. 6)

W ubiegłym roku zwierzętom na terenie Unii Europejskiej zagroził pomór afrykański świń. European Food Safety Authority pofkreśla, że nie jest to jedyne zagrożenie dla zdrowia zwierząt gospodarskich we Wspólnocie. W Grecji i Bułgarii notuje się ostatnio przypadki ospy owiec i kóz, choroby przeniesionej z sąsiadujących państw. W krajach graniczących z Unią występuje księgosusz rzekomy, czyli pomór małych przeżuwaczy wywoływany przez paramyksowirusy. Na terenie Unii, a szczególnie w krajach takich jak Wielka Brytania, czy Irlandia, gdzie populacja owiec jest liczna, choroba ta może zdziesiątkować zwierzęta. W wielu krajach Afryki północnej występuje też pryszczyca. Eksperci twierdzą, że najbardziej prawdopodobną drogą zainfekowania zwierząt na terenie Unii jest  nielegalny import żywca.

W.M.

 

Epidemiczna biegunka świń

(Agra Europe 2014, 19 December, s. 28)

Specjaliści oceniają, że epidemiczna biegunka świń, której przypadki występują od pewnego czasu na Ukrainie stanowi zagrożenie dla chowu trzody chlewnej w Europie. Dr John Carr, jeden z największych światowych autorytetów badających epidemiczną biegunkę świń na świecie od 1972 r., został zaproszony na Ukrainę w 2014 r. przez stowarzyszenie hodowców świń. Stwierdził, że choroba ta wystąpiła w kilku dużych fermach świń na Ukrainie. Ocenia, że wirus występujący na Ukrainie jest podobny do notowanego od 2010 r. w Chinach i od 2013 r. w USA, ale różni się od wirusa spotykanego wcześniej  w Unii Europejskiej. Władze Ukrainy twierdzą, że nie potwierdzono przypadków epidemicznej biegunki. Wirus biegunki zabija 100% prosiąt. Według dr Carr`a, na Ukrainie nie ma warunków dla skutecznego walczenia z epidemią i istnieje duże niebezpieczeństwo, że choroba przeniesie się do sąsiadujących z Ukrainą państw, takich jak Polska. Ocenia on, że w ciągu najbliższych 18 miesięcy biegunka ta może zabić od 25 do 35 milionów świń w Unii Europejskiej.

W.M.

 

Konieczne nowe metody zwalczania bakterii atakujących oliwki

(Agra Europe 2015, 23 January, s. 17)

Francja wzywa Unię Europejską do podjęcia dodatkowych działań zabezpieczających przed rozprzestrzenianiem się chorobotwórczych bakterii Xylella fastidiosa, które wykryto w południowych Włoszech, w ubiegłym roku. Bakterie te wystąpiły na plantacjach oliwek na obszarze 60 tys. hektarów. Mogą one pasożytować na wielu gatunkach roślin dzikich i uprawnych. W maju 2014 r. podjęto działania zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się patogena, ale obecnie niektóry specjaliści są zdania, że to nie wystarczy.

W.M.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter