Produkcja rolna

Wzrost produkcyjności gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2013, nr 2589, s. 6)

Liczba gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej w ostatnich latach zmniejsza się, ale ich produkcja jest coraz wydajniejsza, a  powierzchnia użytków rolnych nie zmienia się. W ostatnim raporcie Komisji Europejskiej „Agricultural Economics Brief” analizowano trendy zachodzące w 12 mln gospodarstw w Unii obejmujących 172 mln hektarów, na których pracuje 25 mln rolników. W latach 2005-10 liczba gospodarstw w Unii zmniejszyła się o 3,7%. W krajach, które przystąpiły do Unii w tym czasie spadek ten wyniósł 4,7%. Najsilniejszy był on w republikach nadbałtyckich. Liczba gospodarstw wzrosła jedynie w Irlandii i na Malcie. W omawianym czasie powierzchnia użytków rolnych nie zmieniła się niemal. Oznacza to, że średnia wielkość gospodarstw rosła rocznie o 3,8%. W dawnych państwach Unii osiągnęła ona 23,6 hektara, w nowych – 7,1 hektara. Kraje nowoprzyjęte gonią jednak szybko dawne państwa Unii – rocznie ich powierzchnia rośnie o 5,5%, podczas gdy w 15 dawnych krajach zwiększa się rocznie tylko o 2%. W porównaniu z innymi dużymi krajami rolniczymi, w Unii gospodarstwa są niewielkie. Dominują tu głównie gospodarstwa rodzinne. 69% farm w Unii liczy mniej niż 5 hektarów, a tylko 2% - ponad 100 hektarów. W Brazylii średnia wielkość gospodarstwa wynosi 64 ha, w USA – 170 ha, w Kanadzie – 315 ha, a w Australii – ponad 3000 ha. Przewaga (pod względem ilości) małych gospodarstw unijnych ginie jeśli wziąć pod uwagę ich udział w zajmowanej łącznie powierzchni użytków rolnych. Zajmują one  tylko 7% użytków rolnych, a farmy o powierzchni ponad 100 ha – około połowę użytków rolnych. Na wschodzie Unii tendencja ta jest jeszcze silniejsza – małe gospodarstwa zajmują 10% użytków rolnych i zatrudniają 80% wszystkich pracowników rolnych. Gospodarstwa w Unii stają się coraz wydajniejsze. W latach 2005-10 średnio produkcja w gospodarstwie rosła o 5,2% rocznie. W 12 nowych państwach Unii wzrost ten osiągnął 6,9% rocznie, a w 15 dawnych – 3,5% rocznie. Gospodarstwa ekologiczne są zwykle większe niż tradycyjne. Stanowią one 1,6% ogółu gospodarstw i zajmują 3,7% użytków rolnych.

W.M.

 

Więcej bydła a mniej świń na Węgrzech

(Agra Europe 2013, nr 2589, s. 11)

W połowie ubiegłego roku pogłowie bydła na Węgrzech wzrosło do 758 tys. sztuk, czyli zwiększyło się o 3,5%  w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. Liczebność bydła wzrosła po raz pierwszy od 2010 r. Pogłowie świń w czerwcu 2013 r. spadło do 2,89 mln sztuk. Było ono o 20 tys. sztuk niższe niż rok wcześniej.

W.M.

Areał upraw ozimych we Francji

(Agra Europe 2014, nr 2603, s. 22)

Powierzchnia uprawy ozimej pszenicy zwyczajnej we Francji w bieżącym roku wyniosła 4,99 mln ha, czyli wzrosła o 0,6% w porównaniu z poprzednim rokiem. Areał uprawy jęczmienia ozimego w tym kraju osiągnął 1,2 mln ha; jest o 5,1% większy niż w 2013 r. Natomiast powierzchnia uprawy rzepaku ozimego zmniejszyła się do 1,53 mln ha (o 6,3%).

W.M.

Światowa produkcja zbóż i roślin oleistych w nadchodzących latach

(Agra Europe 2013, nr 2596, s. 20)

Według ostatniego raportu International Grains Council, światowa produkcja zbóż wzrośnie do 2,064 mld ton w 2018/19 r. W 2014/15 r. przewiduje się niewielki spadek produkcji w porównaniu z rekordowym wynikiem z 2013/14 r. W kolejnych pięciu latach produkcja ta ma rosnąć o 1,6% rocznie. Powierzchnia uprawy zbóż zwiększy się tylko nieznacznie; wzrost produkcji będzie głównie wynikiem wzrostu produkcyjności. Zbiory zwiększą się przede wszystkim w Ameryce Południowej i rejonie Morza Czarnego. Zużycie zbóż na pasze będzie rosnąć o 2,2% rocznie, na potrzeby przemysłu – o 1,9% rocznie, spożycie - o 1,2% rocznie.

Plony pszenicy w 2013/14 r. były wyjątkowo wysokie dzięki sprzyjającej pogodzie. W 2014/15 r. spadną nieco, po czym będą rosnąć do 2018/19 r. Światowa produkcja pszenicy w 2018/19 r. osiągnie 737 mln ton – o 6% więcej niż w 2013/14 r.

Powierzchnia uprawy kukurydzy zwiększy się z 175 mln ha w 2013/14 r. do 177 mln ha w 2018/19 r. Światowa produkcja tego ziarna ma osiągnąć 1,016 mld ton (w 2013/14 r. – 948 mln ton). Połowa przewidywanego światowego wzrostu produkcji zbóż przypadnie na wzrost produkcji kukurydzy.

Produkcja soi na świecie wzrośnie w ciągu pięciu lat o 2,0% rocznie i osiągnie 312 mln ton. Zasiewy rzepaku zwiększą się w 2014/15 r. o 1,5% w porównaniu z poprzednim rokiem i w kolejnych latach będą rosnąć o 1,4% rocznie. W efekcie produkcja rzepaku w 2018/19 r. wzrośnie do 75 mln ton (2014/15 r. – 68 mln ton). W Chinach produkcja rzepaku będzie rosnąć o 2,3% rocznie. Światowe spożycie rzepaku będzie zwiększać się o 2,6% rocznie.

W.M.

Przewidywany spadek produkcji zbóż w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2013, nr 2597, s. 18)

Analitycy przewidują, że w 2014/15 r. zbiory zbóż w Unii Europejskiej będą niższe niż w poprzednim roku, mimo wyjątkowo wysokiej produkcji pszenicy. Zbiory zbóż ogółem wyniosą 297 mln ton (spadek o 4,4 mln ton). Powierzchnia uprawy zbóż zmniejszy się o 400 tys. ha i wyniesie 57,2 mln ha. Spadek areału uprawy będzie dotyczyć głównie jęczmienia i żyta. Produkcja pszenicy zwyczajnej będzie o 2,4% większa niż rok wcześniej i osiągnie 138 mln ton. Powierzchnia jej uprawy zwiększy się o 3,8% i wyniesie 24,1 mln ha. Plony pszenicy zwyczajnej zmniejszą się do 5,7 t z 1 ha (spadek o 0,1 t).  Zbiory pszenicy zwyczajnej w krajach będących jej głównymi producentami, czyli we Francji, Niemczech, Hiszpanii, Polsce i Czechach, spadną o 2,4 mln ton. Natomiast w Szwecji, Danii i Wielkiej Brytanii produkcja tego ziarna wzrośnie o 5,8 mln ton. International Grains Council przewiduje, że w 2014/15 r. powierzchnia uprawy pszenicy na świecie zwiększy się o 1,4% i osiągnie 222,9 mln ha.

W.M.

Wzrost światowych zapasów zbóż

(Agra Europe 2014, nr 2603, s. 17)

FAO szacuje zbiory zbóż w 2013/14 r. na 2,502 mld ton. Jest to ilość o 8,5% wyższa niż rok wcześniej. Wykorzystanie zbóż w tym czasie na świecie wzrosło o 4% w porównaniu z 2012/13 r. W największym stopniu zwiększyło się zużycie zbóż na pasze (o 8%), głównie kukurydzy. Spożycie zbóż przez ludzi szacuje się na 1,094 mld ton, co jest ilością o 1,7% większą niż w poprzednim roku. Światowe zapasy zbóż na początku 2014 r. wyniosły 573 mln ton, czyli były o 13,5% większe niż na początku 2013 r. Światowe zapasy pszenicy osiągnęły w tym czasie 176 mln ton.

W.M.

Światowa produkcja kukurydzy, pszenicy i soi

(Agra Europe 2013, nr 2590, s. 20)

International Grains Council ocenia, że zbiory kukurydzy na świecie w 2013/14 roku gospodarczym osiągną rekordowy poziom 948 mln ton, czyli zwiększą się o 10% w porównaniu z poprzednim rokiem. Znaczny wzrost produkcji (o 29%) wystąpi w USA, gdzie zbiory osiągną 352 mln ton. W 28 krajach Unii Europejskiej produkcja kukurydzy wzrośnie o 16% i wyniesie 65 mln ton. Na Ukrainie zbiory tego ziarna wyniosą 28 mln ton (wzrost o 34%), a w Chinach – 210 mln ton (w 2012/13 r. – 205,6 mln ton). Spadek produkcji kukurydzy wystąpi w Brazylii (o 11%), gdzie zbiory wyniosą 72 mln ton i w Argentynie (spadek o 13% do 26 mln ton). Światowe spożycie kukurydzy wzrośnie o 6% i osiągnie 922 mln ton. Zwiększy się przede wszystkim zużycie kukurydzy na pasze (o 8% do 525 mln ton).

Światową produkcję pszenicy w 2013/14 roku gospodarczym ocenia się na 696 mln ton. Jest to ilość o 6% większa niż rok wcześniej. Zwiększą się przede wszystkim zbiory w Kanadzie (wzrost z 27,2 mln ton w 2012/13 r. do 33 mln ton w 2013/14 r.), Kazachstanie (z 9,8 mln ton do 16 mln ton), a także w Unii Europejskiej (wzrost o 9% do 142,9 mln ton). Wyższe zużycie pszenicy w żywieniu ludzi i zwierząt spowoduje, że światowe spożycie tego ziarna zwiększy się do 690 mln ton, czyli o 2% w porównaniu z poprzednim rokiem.

Zbiory soi na świecie w 2013/14 r. zwiększą się o 4% i osiągną 282 mln ton, głównie dzięki wzrostowi produkcji w Ameryce Południowej. W Brazylii zbiory wzrosną o 8% i osiągną 87,6 mln ton, a w Argentynie wyniosą 54,5 mln ton (wzrost o 11%). W Brazylii powierzchnia uprawy soi zwiększy się i 5% i osiągnie 29 mln hektarów. Areał uprawy wzrośnie również w Argentynie.

W.M.

Zbiory pszenicy, kukurydzy, soi i rzepaku na świecie

(Agra Europe 2014, nr 2602, s. 18)

Międzynarodowa Rada Zbożowa (International Grains Council) ocenia, że zbiory pszenicy na świecie w 2014/15 r. wyniosą 697 mln ton, czyli będą o 2% mniejsze niż w bieżącym roku (2013/14 r. – 707 mln ton, 2012/13 r. – 655 mln ton). Jednocześnie areał uprawy pszenicy na świecie zwiększy się w 2014/15 r. o 2,5%. Wysokie ceny pszenicy spowodują wzrost powierzchni uprawy tego zboża w Unii Europejskiej oraz w krajach WNP (o 3%). W 28 krajach Unii powierzchnia ta w 2014 r. osiągnie 26,1 mln ha (w 2013 r. – 25,7 mln ha), w Rosji – 24,5 mln ha (wzrost o 800 tys. ha), a w Kazachstanie – 13,5 mln ha (w 2013 r. – 13,0 mln ha).  Na Ukrainie areał uprawy pszenicy spadnie o 200 tys. ha i wyniesie 6,4 mln ha. W USA powierzchnia uprawy tego zboża wzrośnie do 19,4 mln ha. W Kanadzie i w Indiach areał ten osiągnie rekordowy poziom odpowiednio 24,3 oraz 31,5 mln ha.

Według ostatnich szacunków zbiory pszenicy w 2013/14 r. osiągną rekordowo wysoki poziom (707 mln ton), a więc stan światowych zapasów tego ziarna na koniec sezonu ocenia się na 188 mln ton (w poprzednim sezonie – 16 mln ton). Zbiory pszenicy w Unii Europejskiej w 2013/14 r. ocenia się na 142,2 mln ton (o 8% więcej niż w poprzednim roku), a eksport do krajów spoza Unii – na 23,7 mln ton (w poprzednim sezonie – 21,7 mln ton).

Światowe zbiory kukurydzy według Międzynarodowej Rady Zbożowej, osiągną w 2013/14 r. 959 mln ton, czyli o 11% więcej niż rok wcześniej. W USA produkcja tego ziarna wzrośnie o 29% dzięki zwiększeniu się plonów i osiągnie 353,7 mln ton. w Kanadzie jego zbiory osiągną 14,2 mln ton (wzrost o 9%). W Chinach produkcja kukurydzy wzrośnie o 6% (do 217,7 mln ton) na skutek zwiększenia areału uprawy. Zbiory tego ziarna w Unii Europejskiej wyniosą 64,4 mln ton i będą o 14% większe niż w 2012/13 r. Światowe spożycie kukurydzy zwiększy się o 7% do 928 mln ton, głównie na skutek wzrostu udziału kukurydzy w żywieniu zwierząt. Wyższa produkcja spowoduje wzrost światowych zapasów do 158 mln ton.

Światową produkcję soi w 2013/14 r. ocenia się na 288,3 mln ton (wzrost o 6%), a rzepaku – na 70,4 mln ton (wzrost o 11%).

W.M.

Spadek powierzchni uprawy rzepaku

(Agra Europe 2013, nr 2592, s. 22)

Specjaliści z francuskiej Strategie Grains oraz z ministerstwa rolnictwa USA oceniają, że zbiory rzepaku w 28 krajach Unii Europejskiej w 2013/14 roku wzrosną o 1,3 mln ton, w porównaniu z poprzednim rokiem, i osiągną 20,8 mln ton. Będzie to efektem wysokich plonów wynikających z korzystnych warunków pogodowych jesienią 2013 r. Jednocześnie powierzchnia uprawy rzepaku spadnie o 1% i wyniesie 6,6 mln hektarów. Zmniejszy się też o 2% powierzchnia uprawy słoneczników. Łącznie areał uprawy roślin oleistych w Unii Europejskiej spadnie do 11,9 mln hektarów. Mniejsza opłacalność uprawy roślin oleistych powoduje, że rolnicy rezygnują z nich na korzyść pszenicy lub kukurydzy. W Niemczech areał uprawy rzepaku ozimego zmniejszył się o 4%. Ocenia się, że ogółem powierzchnia uprawy roślin oleistych w Niemczech w 2014 r. wyniesie 1,4 mln hektarów. Niemcy są największym producentem rzepaku w Unii. W ubiegłym roku zebrano tam 5,8 mln ton rzepaku, z czego 75% przeznaczono na produkcję biopaliw.

W.M.

 

Produkcja mieszanek paszowych na świecie

(Agra Europe 2014, nr 2602, s. 15)

Produkcja mieszanek paszowych na świecie w 2013 r. osiągnęła blisko 963 mln ton i była o 1% większa niż rok wcześniej. Spadek tempa wzrostu produkcji mieszanek związany był z suszami występującymi w ponad 30 krajach świata w 2012 r., co spowodowało wzrost cen surowców do produkcji mieszanek.

Główni producenci mieszanek paszowych na świecie w 2013 r. (mln ton)

 

2012

2013

Świat

954,40

962,78

Chiny

198,34

189,0

USA

168,46

169,0

Brazylia

66,29

66,99

Meksyk

28,54

29,12

Hiszpania

28,23

28,90

Indie

26,84

26,42

Rosja

23,35

24,51

Japonia

25,22

24,17

Niemcy

22,25

23,08

Francja

21,61

20,98

Procentowo najszybciej wzrasta produkcja mieszanek paszowych w krajach afrykańskich. W wartościach bezwzględnych jest ona jeszcze jednak niewielka. Ogółem wyniosła 31 mln ton i zwiększyła się o 7% dzięki szybkiemu wzrostowi produkcji w RPA, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Senegalu, na Mauritiusie i w Namibii. Najwięcej mieszanek produkuje się w Azji – łącznie 348 mln ton, co stanowi więcej niż 1/3 światowej produkcji. Jednakże w ubiegłym roku produkcja ta nie uległa zwiększeniu. Ceny mieszanek w Azji należą do najwyższych na świecie. Ceny mieszanek dla tuczników wynoszą średnio 524 dolary za tonę (385 euro/t), a dla drobiu – 480-553 dolarów/t. W bieżącym roku ceny te prawdopodobnie spadną.

Najwięcej na świecie produkuje się mieszanek dla drobiu. W 2013 r. wyprodukowano ich 444 mln ton (o 6% więcej niż w poprzednim roku), co stanowiło 46% ogółu światowej produkcji mieszanek. Większość spośród nich stanowią pasze dla brojlerów (60% mieszanek dla drobiu). Produkcja mieszanek dla świń zwiększyła się o 11% i osiągnęła 243 mln ton. Spadła natomiast produkcja mieszanek dla przeżuwaczy – w przypadku tych zwierząt najłatwiej zastąpić mieszanki wprowadzając wypas lub podając inne pasze. O 14% wzrosła produkcja mieszanek dla koni i osiągnęła 12,4 mln ton (w 2012 r. wzrost o 17%). W największym stopniu, bo o 17%, wzrosła produkcja mieszanek używanych w akwakulturze. Osiągnęła ona 34,4 mln ton. Według FAO, w 2013 r. spożycie ryb oraz skorupiaków pochodzących z hodowli pod względem masy było większe niż spożycie wołowiny. Produkcja karmy dla zwierząt domowych zwiększyła się jedynie z 20,5 do 20,7 mln ton. Ogółem wartość mieszanek paszowych wyprodukowanych w 2013 r. na świecie przekroczyła 500 mld dolarów.

W.M.

Niskie zbiory buraków cukrowych we Francji

(Agra Europe 2013, nr 2592, s. 22)

Zbiory buraków cukrowych we Francji wyniosły 32,5 mln ton, czyli były o 3,4% niższe niż w 2012/13 r. i o 3,8% niższe od średniej pięcioletniej. Plony wyniosły średnio 82,42 tony z 1 hektara. Rok wcześniej osiągnęły one 86 ton z 1 hektara, a w ciągu ostatnich pięciu lat – średnio 89 ton z 1 hektara. Plony te były jednak znacznie wyższe niż średnio w Unii Europejskiej (69,86 t z 1 ha).

W.M.

 

Spadek produkcji drewna w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2013, nr 2597, s. 2)

FAO ocenia, że produkcja drewna w 2012 r. w Unii Europejskiej była mniejsza niż rok wcześniej o 1-4%. Powodem tego była recesja gospodarcza. Równocześnie o 1-2% zmniejszył się udział drewna z Unii na rynku światowym. W ciągu ostatnich dziesięciu lat produkcja pellet drzewnych zwiększyła się w Unii dziesięciokrotnie. Było to wynikiem działań zmierzających do zwiększenia wykorzystania surowców odnawialnych. W 2012 r. produkcja pellet na świecie wyniosła 19 mln ton, z czego około połowa (9,3 mln ton) była przedmiotem handlu zagranicznego. Przed dziesięciu laty ilość ta wyniosła jedynie 2 mln ton.

W.M.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter