Polityka rolna

Ograniczenie unijnych funduszy na zwalczanie chorób zwierząt

(Agra Europe 2013, nr 2595, s. 15)

Komisja Europejska przeznaczyła ponad 160 mln euro na programy zwalczania chorób zwierząt w Europie w 2014 r. Jest to ilość o około 1/5 mniejsza niż w poprzednim roku.

Fundusze na zwalczanie chorób zwierząt w 2014 r. w Europie

Choroba

2013 (mln euro)

2014 (mln euro)

Gruźlica bydła

71,0

56,0

TSE*

54,0

42,0

Wścieklizna

25,0

27,5

Salmoneloza

16,6

17,5

Bruceloza bydła

7,4

10,0

Choroba niebieskiego języka

1,5

1,5

Grypa ptasia

2,6

2,5

Klasyczny pomór świń

2,5

3,0

Afrykański pomór świń na Sardynii

1,4

0,85

*pasażowalne encefalopatie gąbczaste, choroby prionowe, takie jak np. BSE

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Produkcja rolna

Wzrost produkcyjności gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2013, nr 2589, s. 6)

Liczba gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej w ostatnich latach zmniejsza się, ale ich produkcja jest coraz wydajniejsza, a  powierzchnia użytków rolnych nie zmienia się. W ostatnim raporcie Komisji Europejskiej „Agricultural Economics Brief” analizowano trendy zachodzące w 12 mln gospodarstw w Unii obejmujących 172 mln hektarów, na których pracuje 25 mln rolników. W latach 2005-10 liczba gospodarstw w Unii zmniejszyła się o 3,7%. W krajach, które przystąpiły do Unii w tym czasie spadek ten wyniósł 4,7%. Najsilniejszy był on w republikach nadbałtyckich. Liczba gospodarstw wzrosła jedynie w Irlandii i na Malcie. W omawianym czasie powierzchnia użytków rolnych nie zmieniła się niemal. Oznacza to, że średnia wielkość gospodarstw rosła rocznie o 3,8%. W dawnych państwach Unii osiągnęła ona 23,6 hektara, w nowych – 7,1 hektara. Kraje nowoprzyjęte gonią jednak szybko dawne państwa Unii – rocznie ich powierzchnia rośnie o 5,5%, podczas gdy w 15 dawnych krajach zwiększa się rocznie tylko o 2%. W porównaniu z innymi dużymi krajami rolniczymi, w Unii gospodarstwa są niewielkie. Dominują tu głównie gospodarstwa rodzinne. 69% farm w Unii liczy mniej niż 5 hektarów, a tylko 2% - ponad 100 hektarów. W Brazylii średnia wielkość gospodarstwa wynosi 64 ha, w USA – 170 ha, w Kanadzie – 315 ha, a w Australii – ponad 3000 ha. Przewaga (pod względem ilości) małych gospodarstw unijnych ginie jeśli wziąć pod uwagę ich udział w zajmowanej łącznie powierzchni użytków rolnych. Zajmują one  tylko 7% użytków rolnych, a farmy o powierzchni ponad 100 ha – około połowę użytków rolnych. Na wschodzie Unii tendencja ta jest jeszcze silniejsza – małe gospodarstwa zajmują 10% użytków rolnych i zatrudniają 80% wszystkich pracowników rolnych. Gospodarstwa w Unii stają się coraz wydajniejsze. W latach 2005-10 średnio produkcja w gospodarstwie rosła o 5,2% rocznie. W 12 nowych państwach Unii wzrost ten osiągnął 6,9% rocznie, a w 15 dawnych – 3,5% rocznie. Gospodarstwa ekologiczne są zwykle większe niż tradycyjne. Stanowią one 1,6% ogółu gospodarstw i zajmują 3,7% użytków rolnych.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Rynki rolne

Spadek cen żywności

(Agra Europe 2014, nr 2603, s. 17)

W styczniu bieżącego roku wskaźnik cen żywności zmniejszył się po raz pierwszy od trzech miesięcy – wyniósł 203,4 punktu, czyli był o 1,3% mniejszy niż w grudniu ubiegłego roku i o 4,4% mniejszy niż przed rokiem. Wzrosła jedynie cena artykułów mleczarskich (o 1,3%). Jej wskaźnik osiągnął 267,7 punktu. Wpłynął na to wysoki popyt w Chinach, Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie i w Rosji. Wskaźnik  cen cukru wyniósł 221,6 punktu – od grudnia wzrósł o 5,6%. Wskaźnik cen olejów roślinnych spadł do 188,6 punktu (o 3,8%), wskaźnik cen mięsa – do 185,2 punktu (o 1%), a wskaźnik cen zbóż – 188,4 punktu (o 1,6%).

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Sprawy rolne

Spadek dochodów z rolnictwa

(Agra Europe 2013, nr 2596, s. 8)

Według wstępnych szacunków Eurostat, dochód z rolnictwa w 2013 r. w wartościach realnych w przeliczeniu na jednego pracownika w 28 krajach Unii Europejskiej był średnio o 1,3% niższy niż rok wcześniej. Dochód w rolnictwie ogółem spadł o 2,1%, a jednocześnie zmniejszyło się o 0,9% zatrudnienie w tym dziale gospodarki. W największym stopniu dochody zmniejszyły się w Estonii (o 17,2%), Francji (o 16,4%), Chorwacji (o 16,2%) i w Niemczech (o 10,0%). Wzrosły one natomiast w Holandii (o 11,4%), Rumunii (o 10,4%), Hiszpanii (o 10,0%) i we Włoszech (o 8,9%). Wzrost dochodów z rolnictwa zanotowano też w niektórych europejskich krajach spoza Unii – w Norwegii zwiększyły się one o 2,4%, na Islandii – o 8,8%, a w Szwajcarii – o 6,1%. W latach 2005-13 dochód z rolnictwa w przeliczeniu na 1 pracownika zwiększył się w krajach Unii o 29,2%, a zatrudnienie w rolnictwie spadło o 20,8%. Wartość produkcji rolniczej w 28 krajach Unii w 2013 r. według cen uzyskiwanych przez producentów zwiększyła się o 0,1% w wartościach realnych. Wartość produkcji roślinnej spadła o 1,1%, a zwierzęcej – wzrosła o 1,5%. Pod względem ilości zmniejszyła się produkcja oliwy z oliwek (o 30,6%), buraków cukrowych (o 4,5%), świeżych warzyw (o 1,7%) oraz roślin ozdobnych (o 1,1%). Zwiększyła się natomiast produkcja ziemniaków (o 1,1%), zbóż (o 6,1%), nasion roślin oleistych (o 6,6%), owoców (o 6,9%) i wina (o 7,2%). Na wzrost wartości produkcji zwierzęcej wpłynął wzrost cen (o 1,6%), podczas gdy wielkość produkcji ogółem utrzymała się na niemal niezmienionym poziomie. Spadła produkcja żywca owczego i koziego (o 2,2%), wołowego (o 0,9%) i wieprzowego (o 0,7%). Zwiększyła się natomiast produkcja mleka (o 0,1%), drobiu (o 0,9%) i jaj (o 3,7%). Spadły jednak ceny jaj (o 17,2%) oraz baraniny i mięsa koziego (o 2,7%). Zwiększyły się ceny wołowiny (o 0,8%), wieprzowiny (o 1,7%), drobiu (o 2,7%) i mleka (o 5,8%). Szacuje się, że w 28 krajach Unii Europejskiej koszty produkcji zwiększyły się o 0,8% w wartościach realnych. Było to wynikiem wzrostu cen pasz (o 1,0%) i nasion oraz sadzeniaków (o 2,5%).

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...