Prawo rolne

Koniec farm wiatrowych w Polsce?

(Top Agrar Polska 2016 nr 7, s. 20)

9 czerwca 2016 r. polski parlament uchwalił ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, która znacząco zmienia i porządkuje obecne przepisy w tej kwestii. Najistotniejszą zmianą jest wprowadzenie do procesu lokalizacji elektrowni wiatrowych ich minimalnej odległości do zabudowy mieszkaniowej. Inne zmiany to, m.in.

  • Wprowadzenie nowej definicji budowli w prawie polskim, która obejmuje całą elektrownię. Do tej pory śmigła i turbina nie były traktowane jako elementy budowlane.
  • Lokalizacja farmy wiatrowej będzie mogła nastąpić tylko na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalanych przez rady gmin. Znikną zatem indywidualne decyzje o warunkach zabudowy, wydawane przez władze gmin.
  • Przekazanie prawa do wydawania decyzji środowiskowych o uwarunkowaniach z poziomu władz gminnych do regionalnych władz rządowych, wyspecjalizowanych w sprawach z zakresu ochrony środowiska.

Warto dodać, że ustawa nie reguluje nadzoru technicznego nad działającymi już farmami wiatrowymi oraz sprawami związanymi z aspektami środowiskowymi ich funkcjonowania. Nie przewiduje też likwidacji obecnych farm, czy zmian w zakresie ich funkcjonowania – wymaga to odrębnych przepisów.

Oprac. Aleksandra Szymańska

Ubezpieczeń rolniczych będzie więcej?

(Top Agrar Polska 2016 nr 7, s. 16)

Sejmowa Komisja Rolnictwa pracuje nad rządowym projektem ustawy o ubezpieczeniach rolnych i zwierząt gospodarskich. Zgodnie z projektem, dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych będą stosowane:

  • w sytuacji zawarcia przez producenta rolnego umowy ubezpieczenia, zawierającej pakiet rodzajów ryzyka, w przypadku określenia przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowej nieprzekraczającej 9 proc. sumy ubezpieczenia,
  • w przypadku upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI, stawka taryfowa będzie mogła zostać określona w wyższej wysokości, tj. odpowiednio 12 proc. i 15 proc. sumy ubezpieczenia tych upraw,
  • w przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich dopłaty będą przysługiwały producentom rolnym w wysokości do 65 proc. składki, przy określeniu przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych ubezpieczenia od łącznego ubezpieczenia zwierząt nie przekraczających 0,5 proc. sumy ubezpieczenia. W przypadku przekroczenia tej stawki dopłaty nie będą przysługiwały.

Sejmowa Komisja Rolnictwa chce, aby zaproponowane zmiany weszły w życie od 1 stycznia 2017 r. W związku z tym przewiduje się 4,5-krotny wzrost wydatków w tym zakresie,z obecnych 200 mln zł do 926 mln zł.

Oprac. Aleksandra Szymańska

Szykują się zmiany w dopłatach

(Farmer 2016 nr 7, s. 6)

Przygotowywany przez Ministerstwo Rolnictwa projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach bezpośrednich w ramach systemu wsparcia bezpośredniego przewiduje:

  • wprowadzenie zasady przyznawania płatności związanej z produkcją w sektorze buraków cukrowych do całkowitej powierzchni upraw buraków cukrowych objętej umową,
  • zniesienie 75-hektaropwego limitu powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych w gospodarstwie, do której może być przyznana płatność związana z produkcją,
  • wprowadzenie wymogu zawarcia umowy na uprawę lub przetwarzanie lnu we własnym zakresie jako warunku przyznania płatności do lnu,
  • zmiana okresu przetrzymywania owiec z obecnego okresu na okres obejmujący 30 dni od dnia złożenia wniosku

W ramach pakietu zmian w warunkach przyznawania płatności związanej z produkcją w sektorze roślin wysokobiałkowych planuje się wyłączenie ze wsparcia roślin motylkowych drobnonasiennych. W związku z tym skorygowana zostanie lista gatunków roślin objętym wsparciem. Ukierunkowanie pomocy wyłącznie na rośliny strączkowe będzie sprzyjało tworzeniu bardziej konkurencyjnej nasiennej bazy surowcowej do produkcji pasz.

Oprac. Joanna Radziewicz

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter