Produkcja, żwynienie i zdrowie zwierząt

Wzrost kosztów pasz dla drobiu w Wielkiej Brytanii

(Agra Europe 2012, nr 2525, s. 16)

Wzrost kosztu żywienia drobiu może w najbliższym czasie wpłynąć na zwiększenie cen, jakie za drób będą płacić konsumenci. Ceny pszenicy w czerwcu były o 20% wyższe niż w maju, a ceny soi wzrosły o 65% w ciągu sześciu miesięcy. Zwiększyły się też ceny kukurydzy. Ceny pasz stanowią połowę kosztów produkcji mięsa drobiu. Wzrost cen ziarna związany jest nie tylko ze spadkiem produkcji zbóż, ale również ze wzrostem subsydiowanej produkcji biopaliw.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Rynki rolne

Spadek eksportu wołowiny z Unii Europejskiej

(Agra Europe 2012, nr 2532, s. 18)

W pierwszym półroczu bieżącego roku eksport wołowiny z 27 krajów Unii Europejskiej spadł do 105 797 ton, czyli z porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku zmniejszył się o ponad 40%. Głównym odbiorcą unijnej wołowiny była Rosja, mimo że jej import ze Wspólnoty zmniejszył się o 36% w porównaniu z poprzednim rokiem i wyniósł 23868 ton. Eksport wołowiny do Turcji, będącej dotychczas największym odbiorca tego mięsa z Unii, spadł do 22 024 ton (spadek o 73%). Było to wynikiem zmiany wysokości tureckich ceł promujących import żywca zamiast mięsa. Kolejne miejsce na liście importerów wołowiny z Unii zajmuje Norwegia, która wyprzedziła pod tym względem Szwajcarię. Wzrósł też import wołowiny przez Ghanę, Bośnię i Chorwację. Zmniejszył się natomiast import do Macedonii, Angoli i Izraela. W porównaniu z I półroczem poprzedniego roku zwiększył się eksport żywca wołowego, który osiągnął 363 tys. sztuk. Głównym nabywcą była Turcja – jej import żywca wzrósł o 27% i stanowił 1/3 ogólnej liczby eksportowanego z Unii bydła. Ocenia się, że spadek produkcji spowoduje, że w przyszłym roku eksport wołowiny będzie dalej zmniejszał się. W wyniku wzrostu cen bydła w Unii eksport spadnie w 2013 r. o 5%. Pogłowie bydła w 27 krajach Wspólnoty będzie w dalszym ciągu zmniejszało się na skutek rosnących kosztów produkcji oraz spadku wsparcia ze strony rządu. Ocenia się, że w 2011 r. pogłowie bydła spadło w Unii o 1,4%, w 2012 r. zmniejszy się o 0,9%, a w 2013 r. – o 0,5%. Największy spadek wystąpi we Francji, w Niemczech i w Rumunii. Postęp hodowlany oraz ustępujący negatywny efekt choroby niebieskiego języka spowoduje, że wzrośnie liczba cieląt uzyskiwanych od krowy. Jednakże z powodu spadku pogłowia bydła bezwzględna liczba cieląt zmniejszy się. Produkcja wołowiny spadnie z blisko 8 mln ton w 2011 r. do 7,7 mln ton w 2013 r. Mimo to import wołowiny nie ulegnie zmianie i wyniesie w 2013 r. około 360 tys. ton. Jest to ilość o 50% mniejsza niż w 2006 r.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Produkcja roślinna

Produkcja pszenicy i kukurydzy w Unii Europejskiej

(Agra Europe 2012, nr 2532, s. 13)

Zbiory kukurydzy w Unii Europejskiej w 2012/13 r. szacuje się na 53,7 mln ton. Jest to ilość o 19% mniejsza niż rok wcześniej. Zbiory pszenicy zwyczajnej wyniosą najprawdopodobniej 123,6 mln ton, o 4% mniej niż w poprzednim sezonie.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Problemy w rolnictwie

Poziom wspierania rolnictwa w krajach OECD

(Agra Europe 2012, nr 2533, s. 7)

Według ostatnio ogłoszonego raportu, poziom wspierania rolnictwa w krajach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w dalszym ciągu spada. Jest on obecnie najniższy od połowy lat osiemdziesiątych, kiedy rozpoczęto analizowanie poziomu wspierania rolnictwa. Średnio wysokość Ekwiwalentu Subwencji dla Producentów Rolnych (PSE) wyniosła w 2011 r. 19%. Współczynnik ten oznacza wyrażony procentowo udział wszystkich form subsydiowania w wartości finalnej produkcji.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...