Zarządzanie GMO

Pasze GMO czy rozsądek zwycięży? / Grzegorz Ignaczewski

(Top Agrar 2012 nr 8, s. 22-24)

 

Wprowadzony w ustawie o paszach zakaz stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych to zagrożenie dla hodowców w Polsce - do Sejmu trafił projekt noweli­zacji ustawy odsuwa­jącej wykonanie tego wyroku.

Zwolennikom opcji „Polska wolna od GMO" udało się w 2006 r. przepchnąć w uchwalanej wówczas ustawie o paszach zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego. Ustawa z tym zapisem została uchwalona, jednak ustalono wówczas przesunięcie wejścia w życie tego przepisu na 1 styczeń 2013 r. Dziś, gdy termin ten dobiega końca, problem znów wraca.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Zwierzęce przypadłości

Jak zapobiec zakażeniom salmonellą? / Marcin Gumowski

(Agroserwis 2012 nr 12, s.37,57)

 

Występowanie na fermach drobiu dzikiego ptactwa, gryzoni czy robactwa znacznie zwiększa ryzyko zakażenia salmonellą. Niestety problem ten jest często bagatelizowany przez hodowców, którzy nie zawsze przestrzegają norm, związanych z budową i wyposażeniem budynków inwentarskich.

Watro też zwrócić uwagę na przestrzeganie podstawowych zasad higieny przez osoby odwiedzające fermy, jak lekarze weterynarii, przedstawiciele firm oferujących sprzęt zootechniczny, farmaceutyki czy pasze. Nieodzowny jest również monitoring stanu czystości wody podawanej zwierzętom, aby w przypadku ewentualnego skażenia mogły być podjęte natychmiastowe środki zaradcze.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Środowisko naturalne

 

Prawie wszystko o mrówkach, cz.1 / Jan Plewa

(Pasieka 2012 nr 3, s.30-32)

Wśród mrówek królowa jest największa i tylko ona składa jaja. Na początku życia jest wyposażona w cztery skrzydła, które traci po odbyciu lotu godowego. W mrowisku żyją też robotnice. Wszystkie są samicami, nie mają skrzydeł i nie są zdolne do składania jaj.

Samce posiadają skrzydła i pojawiają się w mrowisku tylko w określonych porach roku. Ich zadaniem jest zapłodnienie przyszłej królowej (niestety po tym akcie giną). Zapłodniona samica przystępuje do założenia nowego społeczeństwa. Po wyborze odpowiedniego miejsca składa bardzo dużą ilość jaj. Dzielą się one na dwa rodzaje: jaja zapłodnione, z których wylęgają się samice i jaja niezapłodnione, z których wylęgają się samce.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Uprawa i nawożenie roślin

 

Pomidory pod osłonami. Problemy z wybarwianiem owoców / Maria Wysoka-Owczarek

(Owoce Warzywa Kwiaty 2012 nr 7, s.37-40)

 

Pojawieniu się jasnych plam na wybarwionych owocach sprzyjają: temperatura powyżej 320C, bezpośrednie silne nasłonecznienie oraz nadmierna wilgotność podłoża.

Zielone plamy wewnątrz owoców wynikają najczęściej z niedostatecznego odżywienia roślin, natomiast nierównomierne wybarwienia gron są z reguły spowodowane nadmiernym obciążeniem roślin owocami w niekorzystnych warunkach uprawowych, a także niewłaściwym odżywieniem fosforem.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Przemysł spożywczy

 

Drogie surowce hamują rozwój branży rybnej / Krzysztof Hryszko

(Przemysł Spożywczy 2012 nr 7, s. 8-13)

 

Przetwórstwem ryb w Polsce zajmuje się obecnie około 300 firm, z czego 246 ma uprawnienia do handlu produktami na rynku unijnym. Wytwarzają one 6,6 mld zł przychodów, co stanowi nieco ponad 4 proc. wartości przychodów osiąganych ze sprzedaży przez cały sektor rolno-spożywczy, i zatrudniają 19,6 tys. osób. Mimo stosunkowo niewielkiego znaczenia branża ta jest przykładem jak rozwijać biznes oparty na niszowych produktach i ich sprzedaży na rynkach zagranicznych, przy ograniczonych możliwościach zbytu w kraju. Polskie przetwórnie rybne stały się w krótkim czasie jednymi z największych producentów i eksporterów w Unii Europejskiej przetworów ze śledzi oraz ryb wędzonych. Dużą przeszkodą w dalszym rozwoju okazały się jednak drogie surowce bezpośrednie (ryby, oleje, warzywa) i pośrednie (energia, paliwa, gaz), wpłynęły na pogorszenie sytuacji krajowego przetwórstwa.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Polityka rolna

Pomoc dla poszkodowanych

(Eurogospodarka 2012 nr 8, s. 5)

 

W ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 można uzyskać wsparcie na inwestycje służące odtworzeniu majątku gospodarstwa rolnego zniszczonego w wyniku wystąpienia szkód spowodowanych przez: powódź, huragan, grad, deszcz nawalny, piorun, lawinę, obsunięcie ziemi, suszę, przymrozki wiosenne lub ujemne skutki przezimowania. Beneficjentami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, spółki osobowe w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, wspólnicy spółki cywilnej. O wsparcie może się ubiegać posiadacz gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, w którym wystąpiły szkody spowodowane przez wspomniane zjawiska atmosferyczne. Wsparciem objęte mogą być jedynie inwestycje dotyczące majątku produkcyjnego gospodarstwa rolnego, tj. budowa, remont budynków, przebudowa, zakup maszyn, wyposażenia do produkcji rolnej, stada podstawowego zwierząt gospodarskich, odtwarzanie sadów i plantacji wieloletnich, inwestycje w infrastrukturę gospodarstw.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Ochrona roślin

Integrowana ochrona kukurydzy od 2014 r. / Paweł K. Bereś

(Kukurydza 2012 nr 2, s. 8-12)

 

Od 1 stycznia 2014 r. w całej Unii Europejskiej będzie obowiązywać integrowana ochrona roślin przed agrofagami, a której nakaz stosowania w państwach członkowskich nakłada dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Owoce, warzywa, kwiaty

 

Analiza wyników oceny polowej materiału szkółkarskiego w 2011 roku / Grzegorz Klimek

(Szkółkarstwo 2012 nr 3, s.54-57)

W 2011 roku zakwalifikowano aż 24 proc. mniej drzewek owocowych niż w 2005 roku. Bardzo duże spadki dotyczą moreli, śliw, brzoskwiń, wiśni, zaś nieco mniejsze czereśni. Niewielką tendencję wzrostową zanotowano jedynie w przypadku jabłoni. Mniej było również gatunków jagodowych (z wyjątkiem truskawek).

Wśród kwalifikowanych odmian brzoskwiń trudno doszukać się nowości. Dominują tutaj odmiany znane i sprawdzone, wśród których ‘Harnaś’ i ‘Inka” stanowią ponad 42 proc. W przypadku podkładek przeważa ‘Mandżurska’ (86 proc.).

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Ekologia i środowisko

Perspektywy dla Puszczy Białowieskiej

(Agroserwis 2012 nr 12, s.53)

 

Zadaniem zainicjowanego przez resort środowiska projektu „Trzymaj z Puszczą!” jest określenie konkretnych potrzeb mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej oraz instytucji działających na tym terenie i na tej podstawie opracowanie odpowiednich programów i pozyskanie środków na ich realizację. Ośrodkiem działań ma być Białowieski Park Narodowy, przy którym ma zostać stworzone centrum wdrażania projektów. Wyzwania na najbliższe lata to: podniesienie atrakcyjności regionu, stworzenie zielonych miejsc pracy oraz promocja marki Puszczy w kraju i za granicą. Nad prawidłowym przebiegiem prac będzie czuwać komitet, w skład którego wejdą przedstawiciele samorządów, Lasów Państwowych, Białowieskiego Parku Narodowego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Ministerstwa Środowiska oraz organizacji pozarządowych.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...