Rynki rolne

Mleka ciągle przybywa / Beata Dąbrowska

(Tygodnik Poradnik Rolniczy 2014 nr 41, s. 32)

Cały czas utrzymuje się bardzo wysoki poziom produkcji mleka. Agencja Rynku Rolnego opublikowała dane dotyczące produkcji od 1 kwietnia do 31 sierpnia, a więc przez pierwsze pięć miesięcy roku kwotowego 2014/2015.

Mleczarnie poinformowały ARR, że kupiły od rolników 4,59 mln ton surowca. Tym samym stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dostawcom hurtowym wyniósł ok. 46,7 proc., natomiast szacunkowy stopień wykorzystania krajowej kwoty mlecznej sięgnął 46,31 proc. (licząc razem z niedużą kwotą mleka przeznaczonego do sprzedaży bezpośredniej). ARR wyliczyła, że w okresie od kwietnia do sierpnia ilość skupionego mleka była aż o 6,87 proc. wyższa niż w tym samym okresie roku kwotowego 2013/2014. Jednocześnie Agencja szacuje, że jeśli utrzyma się dotychczasowy trend, to przekroczenie przez Polskę kwoty krajowej dostaw mleka może wynieść ponad 8 proc. A to dlatego, że z każdym miesiącem idą wskaźniki dostaw – w sierpniu mleczarnie odebrały od rolników prawie 916 tys. ton mleka, czyli o 7,3 proc. więcej niż w sierpniu 2013 r.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Zdrowie zwierząt

Groźna kokcydioza / Beata Dąbrowska

(Tygodnik Poradnik Rolniczy 2014 nr 41, s. 32)

Główną przyczyną zachorowań cieląt w pierwszych tygodniach życia, zwłaszcza w okresie trwającym od urodzenia do ukończenia 2 tyg. życia, koń­czących się często upadkami są biegunki. Powodowane są one zarówno czynnikami zakaźnymi, jak i niezakaźnymi, jednak za najczęstszą przyczynę biegunek uznaje się zaka­żenie chorobotwórczymi szczepami bakterii Escherichia coli, rotawirusami oraz kokcydiozą.

Kokcydioza występuje w polskich stadach dość często, chociaż nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Choroba jest następstwem zarażenia chorobotwórczym gatunkiem kokcydiów z rodzaju Eimeria Najbardziej wrażliwe są cielęta i młode bydło w wieku do 1,5 roku. Jednak najbardziej niekorzystny wpływ zarażenia patogenami obserwowany jest u cieląt poniżej 12 miesiąca życia.

Do zarażenia dochodzi poprzez połknięcie oocyst kokcydiów bytujących w zanieczyszczonym środowisku. Następnie w jelitach z oocyst wydobywają się sporozoity, które wnikają do komórek nabłonka jelit i tam przekształcają się w kolejne formy pasożyta, by wreszcie w postaci tzw. merozoitów wniknąć do komórek organizmu i rozpocząć swój cykl rozmnażania płciowego. W ostatnim etapie oocysty wydalane są wraz z kałem do środowiska zewnętrznego. Wszystkie z etapów cyklu rozwojowego pasożyta poważnie niszczą błonę śluzową jelit, prowadząc do biegunki, która jest pierwszym objawem klinicznym choroby. Upośledzona zostaje absorpcja składników pokarmowych i resorpcja zwrotna wody. Dochodzi do odwodnienia i wstrząsu septycznego, a w konsekwencji do śmierci cieląt.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Uprawa, nawożenie i choroby roślin

Jesienny siew przyspieszy plon / Małgorzata Wyrzykowska

(Tygodnik Poradnik Rolniczy 2014 nr 40, s. XXV)

Uprawa warzyw z siewu ozimego przynosi wiele korzyści, m.in. uzyskanie o kilka tygodni wcześniej zbiorów. Warzywa, które nadają się do uprawy ozimej muszą odznaczać się niskimi wymaganiami cieplnymi, być odporne na spadki temperatur poniżej 0 st. C oraz wcześnie rozpoczynać wiosenną wegetację. Są to np. marchew, pietruszka, cebula, koper, czosnek i szpinak.

Pod uprawę warzyw ozimych należy wybrać miejsce słoneczne, które umożliwi szybkie nagrzanie wiosną. Nie mogą to być miejsca, gdzie tworzą się zastoiska wodne. Najlepsze stanowiska pod tę uprawę są położone na glebach lekkich, przepuszczalnych o dużej zawartości substancji organicznej.

Po zbiorach przedplonów i dokładnym oczyszczeniu z resztek roślinnych można zastosować nawożenie mineralne. Na mniej żyznym stanowisku poza kompostem można zastosować nawozy potasowe i fosforowe w ilości ok. 20g/m2 soli potasowej i tyle samo superfosfatu potrójnego granulowanego. W dalszej kolejności należy przekopać i starannie wyrównać powierzchnię grabiami.

Od końca września do połowy listopada można wysadzać czosnek. W 1. i. 2. dekadzie października wysadza się dymkę i cebule szalotki. Marchew i pietruszkę wysiewa się na przełomie listopada i grudnia. Od połowy listopada aż do mrozów można wysiewać koper. Podczas siewów ozimych zwiększamy ilość nasion o ok. 50% w porównaniu z siewem wiosennym.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Środowisko naturalne

Co wiemy o życiu w glebie? / Piotr Skubała

(Aura 2014 nr 9, s.30-31)

Różnorodność biologiczna gleby jest niezwykle imponująca. Na powierzchni jednego hektara występuje około 3 ton bakterii, 4 ton grzybów, 1,3 tony dżdżownic i 1 tona różnych stawonogów. W 1 gramie gleby znajduje się około 1 miliona pojedynczych grzybów, których grzybnia liczy kilkaset metrów.

Przez stulecia gleba i toczące się w niej życie nie były przedmiotem zainteresowania naukowców. Jako pierwszy problem ten zgłębił Gilbert White. Dopiero w 1950 roku ukazały się dwa podręczniki biologii gleby pod tym samym tytułem „Bodenbiologie” autorstwa Wilhelma Kuhnelta i Herberta Franza. Nowych podręczników ciągle jest niewiele.

Znaczenie organizmów występujących w glebie jest szczególnie ważne dla rolnictwa i leśnictwa. Ogrywa dużą rolę w oczyszczaniu wody i cyklach biogeochemicznych. Z ekosystemów lądowych pochodzi 99 procent żywności. Na podkreślenie zasługuje fakt, że gleba jest w zasadzie zasobem nieodnawialnym. Uformowanie 25 mm warstwy gleby rolnej trwa około 500 lat, natomiast leśnej około 1000 lat. Dlatego warto docenić i chronić ten nie do końca poznany świat.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Problemy rolników

I już po żniwach / Jan Krzesiński

(Kurier Rolniczy 2014 nr 10, s. 26-27)

Żniwa, to każdego roku czas wzmożonych prac dla tysięcy polskich rolników, którzy coraz częściej są narażeni na zagrożenia wypadkowe związane z tymi pracami.

Odnotowano, że w okresie żniwnym (czerwiec-sierpień), podczas pracy w gospodarstwach rolnych wypadkom uległo około 6 tys. rolników ubezpieczonych w KRUS.  Zdarzenia te stanowią 1/4 wypadków zgłaszanych do KRUS-u w roku kalendarzowym. Struktura wypadków w okresie letnim odpowiada strukturze zdarzeń w ciągu roku, tj. połowę stanowią „upadki osób”, około 11% wypadki z grupy „pochwycenia i uderzenia przez części ruchome maszyn i urządzeń”, a 12% z grupy „uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta”.

Podczas żniw dochodziło do wielu drastycznych, tragicznych i skutkujących rozległymi urazami zdarzeń z udziałem maszyn do zbioru siana, słomy i zielonek (150-180 wypadków) oraz kombajnów zbożowych (190-200 wypadków).

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Polityka Rolna

Policz ile dopłat dostaniesz w 2015 r. / Magdalena Szymańska

(Tygodnik Poradnik Rolniczy 2014 nr 41, s. 11-12)

Znany jest kurs euro, wg którego rolnicy będą mieli naliczane płatności za rok 2014. Jednolita płatność obszarowa wyniesie 219 euro, czyli 911 zł. Nie będzie jednak dopłat uzupełniających, np. do zbóż, oraz tzw. płatności zwierzęcej. Od 2015 r. jednolita płatność obszarowa spadnie do 110 euro/ha.

Ponadto zostaną wprowadzone tzw. płatności z tytułu zazieleniania. Wsparcie to (74 euro/ha) otrzymają rolnicy, którzy w swych gospodarstwach stosują dywersyfikację (różnicowanie) upraw, utrzymują trwałe użytki zielone (TUZ) oraz zachowajuą obszary proekologiczne (EFA). Obowiązek zróżnicowania upraw nie będzie dotyczył gospodarstw o powierzchni gruntów ornych poniżej 10 ha.

Rolnicy posiadający niewiele ziemi będą mogli być włączeni do tzw. uproszczonego systemu wsparcia. Łączy się to ze zwolnieniem z kontroli norm i wymogów wzajemnej zgodności (cross compliance). Co istotne: do systemu płatności dla małych gospodarstw będą automatycznie włączeni rolnicy, którzy wnioskują o płatności łącznie w wysokości maks. 1250 euro, chyba że nie wyrażą na to zgody. Do tego systemu rolnicy mogą przystąpić tylko w przyszłym roku, w kolejnych latach nie będzie to już możliwe.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Drobiarstwo

Wybrane zagadnienia dotyczące dobrostanu kur niosek w świetle przepisów prawa międzynarodowego, unijnego oraz krajowego / Patrycja Amrozińska

(Polskie Drobiarstwo 2014 nr 9, s.78-81)

stotnym aktem prawnym o zasięgu międzynarodowym jest Europejska konwencja o ochronie zwierząt hodowlanych i gospodarskich z dnia 10 marca 1976 roku, która weszła w życie w dniu 21 sierpnia 2008 roku. Skupia się ona przede wszystkim na takich obszarach jak: zapewnienie zwierzętom swobody ruchu, odpowiednich warunków technicznych, sanitarnych i żywieniowych.

Ważnym dokumentem unijnym jest Dyrektywa Rady 1999/74/WE z dnia 19 lipca 1999 roku, ustanawiająca minimalne normy ochrony kur niosek. W Polsce najważniejszym aktem rangi ustawowej, związanym z dobrostanem kur niosek, jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, która zawiera ogólne postanowienia, w sprawach szczegółowych odsyłając do odpowiednich przepisów wykonawczych. Ustawa reguluje postępowanie m.in. ze zwierzętami gospodarskimi, które w przypadku producentów drobiu narzuca obowiązek zapewnienia ptakom opieki i właściwych warunków bytowania. Zgodnie z przepisami zabroniona jest obsada zwierząt ponad ustalone normy powierzchni dla danego gatunku, wieku i stanu fizjologicznego.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Dobrostan

Transport trzody chlewnej / Ryszard Plesot

(Gospodarka Mięsna 2014 nr 9, s.10-12)

W krajach UE obowiązuje rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22.12.2004 roku w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu. Zgodnie z jego ustaleniami wszyscy przewoźnicy biorący udział w przewozie zwierząt na odległość powyżej 65 kilometrów muszą posiadać zezwolenia wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego, które są ważne przez 5 lat. W przypadku długotrwałych przejazdów zagranicznych wymagane jest również prowadzenie dziennika podróży, w którym umieszczone będą między innymi informacje dotyczące identyfikacji zwierząt i odpowiedzialnych za nie osób, miejsca wyjazdu i przeznaczenia oraz przeprowadzonych kontroli.

Powyższe rozporządzenie przewiduje wyposażenie pojazdów w wentylację mechaniczną, regulację i rejestrację temperatury, system ogrzewania oraz stałą możliwość pojenia. Transport niektórych zwierząt jest zabroniony. Dotyczy to osobników bardzo młodych, samic w końcowej fazie ciąży i w 1 tygodniu po porodzie. Dokument ten uzależnia czas przewozu od rodzaju zwierząt, ale z reguły nie powinien on być dłuższy niż 8 godzin.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...