Przegląd polskiej prasy rolniczej

Koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o dotacje 

(Tygodnik Poradnik Rolniczy 2022 nr 15, s. 2)

image1Z początkiem kwietnia rozpoczęto piątą edycję naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. O pomoc tą może się więc  ubiegać prawie 11 tys. kół. Podobnie jak w roku ubiegłym, na wsparcie działalności statutowej zarezerwowano w budżecie państwa 70 mln zł. Od ubiegłego roku kwoty pomocy finansowej zwiększono o 2 tys. zł i wynoszą one w zależności od liczby członków od 5 do 7 tys. zł. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych na ten cel, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Uwaga na kontrole. Stosowanie mocznika trzeba udokumentować

(Farmer 2022 nr 4,  s.14)

image2Nawozy azotowe można stosować już od początku marca. W sierpniu ubiegłego roku zakazano stosowania mocznika w wersji posypowej, o czym należy również pamiętać wypełniając dokumentację gospodarstwa. Formy granulowane są dopuszczone o ile zawierają inhibitor ureazy lub powłokę biodegradowalną, a także są stosowane w nawożeniu dolistnym. To pierwszy sezon kiedy należy stosować ograniczenia w tym zakresie.

Zabiegi agrotechniczne ograniczające straty wody z gleby / Józef Kwinta

(Doradca, 2022 nr 3/4, s.20)

image3Zmiana klimatu przyczynia się do zwiększenia parowania z gruntu i roślin, powodując ograniczenie dostępności wody. Najważniejszym magazynem wody jest gleba. Grunty ciężkie posiadają dużą zdolność jej magazynowania, natomiast te piaszczyste ograniczoną. Znaczący wpływ na zdolność zatrzymywania wody ma zawartość próchnicy. Jednym z zabiegów mających na wpływ na ten czynnik jest płodozmian, a zwłaszcza rośliny strączkowe. Należy też pamiętać, że nie najlepsze efekty przynosi uprawa roślin okopowych, warzyw korzeniowych i kukurydzy na kiszonkę. Zboża oraz rzepak wpływają obojętnie.

Ważnym źródłem materii organicznej są nawozy naturalne oraz zielone. Konieczne jest też regularne wapnowanie gleby. Z innych zabiegów mających wpływ na zwiększenie zwartości próchnicy oraz ograniczających parowanie wody można jeszcze wymienić: płytką uprawę ścierniska, zwalczanie samosiewów, głęboszowanie, zabronowanie orki oraz unikanie orki wiosennej.

 

Rolniczy handel detaliczny – ułatwienia w 2022 roku / Jarosław Trzebiatowski

(Pomorskie Wieści Rolnicze, 2022 nr 3,  s.9)

image4Rolniczy handel detaliczny to jedna z form sprzedaży, która daje rolnikom prowadzącym małe gospodarstwa możliwość zwiększenia dochodów. Celem zmiany ustawy jest więc ułatwienie im sprzedaży produktów wytworzonych we własnym gospodarstwie rolnym. W odniesieniu do regulacji działalności RHD określonych w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia wprowadzono następujące zmiany:

  • doprecyzowano kwestię pochodzenia składników wykorzystywanych do produkcji żywności;
  • rozszerzony został obszar, na którym mogą być prowadzone dostawy żywności wyprodukowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • zniesione zostały maksymalne limity żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego w odniesieniu do sprzedaży żywności konsumentom finalnym i pozostawienie tych limitów wyłącznie w odniesieniu do dostaw do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego;
  • wprowadzono przepis, zgodnie z którym brak umieszczenia w miejscu zbywania żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego oznaczenia lub podanie w tym oznaczeniu informacji niepełnych lub nieprawdziwych podlega grzywnie;
  • podwyższone zostały kwoty przychodów zwolnionych z podatku dochodowego – z 40 tys. do 100 tys. zł – ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych.

Znowelizowana ustawa wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia. Przepis zwiększający kwotę przychodów zwolnioną z podatku dochodowego ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych ma zastosowanie od 1 stycznia 2022 r.

 

Kształtowanie się opłacalności produkcji mleka w okresie ostatnich dwóch lat / Ernest Chrząszczewski

(Poradnik Gospodarski 2022 nr 3, s. 16-17)

image5Rolnicy razem z ekspertami, już zastanawiają się czy produkcja mleka pozostanie dalej opłacalna, pomimo wysokich cen tego surowca. Niestety, koszty produkcji nieustannie wzrastają. Rosnące ceny surowców, paliwa, energii oraz nawozów i pasz, stanowią duże wyzwanie dla producentów rolnych. Skup mleka natomiast zależy od nastawienia produkcyjnego zakładów mleczarskich.

Różnice między cenami za litr mleka zmusiło wielu rolników do zmniejszenia hodowli krów mlecznych. Pomimo wielu przeszkód eksport produktów mleczarskich w trzecim kwartale 2021 r. zwiększył się niemalże o 13 proc. Natomiast dostawy mleka nieznacznie spadły w stosunku do roku 2020 r., co było spowodowane zmniejszeniem produkcji.

Ceny mleka na przestrzeni ostatnich dwóch lat wzrosły o 36 groszy na litrze. Od 2019 r. zauważono również znaczny wzrost wartości paszy na jedną krowę wynoszący prawie 20 proc. Koszty zmienne również nie pozostały bez zmian i wzrosły o kwotę około 1000 zł. Przewidywany jest również wzrost cen w skupie za mleko o blisko 12 proc., a to dzięki niskiej dynamice produkcji tego surowca u głównych eksporterów, przy wysokim popycie. Koszty produkcji, które nieustanie rosną mogą spowodować zmniejszenie hodowli bydła mlecznego, na potrzeby innych gałęzi produkcji rolnej.

 

Ostatni nabór na premie dla młodych rolników z PROW 2014–2020

(Tygodnik Poradnik Rolniczy 2022 nr 14, s. 8)

image6Do 29 maja br. młodzi rolnicy mają czas na składanie wniosków o premię. O wsparcie mogą wystąpić właściciele gospodarstw o powierzchni co najmniej 1 ha, którzy posiadają je nie dłużej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. W ciągu 9 miesięcy od otrzymania decyzji, należy posiadać lub utworzyć gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro. Powierzchnia gospodarstwa powinna być równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa w kraju, a w województwach o średniej niższej od krajowej – średniej wojewódzkiej.

 

 

Roczne bydło też do uboju na własny użytek

(Tygodnik Poradnik Rolniczy 2022 nr 13, s. 2)

image7Z początkiem czerwca będzie można dokonywać uboju na użytek własny w gospodarstwie bydła w wieku do 12. miesiąca życia. Przypominamy, iż mięso pochodzące z takiego uboju musi być przeznaczone na własne domowe potrzeby i nie może być sprzedawane. Zwierzę można ubić w gospodarstwie, w którym było utrzymywane, albo w innym, które ma zarejestrowaną taką działalność w Inspekcji Weterynaryjnej.

Jeśli ubój jest wykonywany w gospodarstwie u rolnika, musi on powiadomić o tym powiatowego lekarza weterynarii co najmniej 24 godziny wcześniej. Zwierzę może ubić sam rolnik, jeśli posiada do tego odpowiednie kwalifikacje. Ubój na użytek własny bydła, owiec, kóz, świń podlega także obowiązkowi zgłoszenia do kierownika biura powiatowego ARiMR. Trzeba to zrobić w terminie 7 dni, a jeśli ubój dotyczył świń utrzymywanych na obszarze podlegającym ograniczeniom z uwagi na występowanie afrykańskiego pomoru świń – w ciągu 2 dni.

 

 eWniosekPlus znajdziesz na Platformie Usług Elektronicznych

(Tygodnik Poradnik Rolniczy 2022 nr 13, s. 5)

image8Podobnie jak w latach ubiegłych, wnioski o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW składa się wyłącznie elektronicznie poprzez aplikację eWniosekPlus. Znajduje się ona na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) udostępnionej na portalu ARiMR. Z portalu mogą korzystać wszyscy, którzy posiadają numer w ewidencji producentów. PUE uprości składanie i obsługę wniosków, a także przyczyni się do zmniejszenia nakładu pracy oraz kosztów po stronie ARiMR. Personalizacja usług zautomatyzuje cyfrowo oraz usprawni kontakt beneficjenta z ARiMR. W razie problemów rolnicy mogą liczyć na pomoc Agencji.

Wniosek można składać do 16 maja lub do 10 czerwca, ale wówczas płatność będzie pomniejszona o 1 proc. za każdy dzień opóźnienia. Wszelkie zmiany można wprowadzać do 31 maja. Rolnik ubiegający się o dopłaty musi mieć uregulowane prawo własności do użytkowania gruntów.

 

Rusza nabór na pomoc dla pszczelarzy

(Tygodnik Poradnik Rolniczy 2022 nr 12, s. 5)

image9Pszczelarze do 31 maja będą mogli złożyć wnioski o pomoc finansową do ARiMR. Stawka pomocy wynosi 20 zł na jedną przezimowaną rodzinę pszczelą. O pomoc mogą wnioskować pszczelarze, którzy swoją działalność wpisali do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół, którym zawiaduje powiatowy lekarz weterynarii. Ponadto pszczelarz powinien mieć nadany przez ARiMR numer identyfikacyjny. Wnioski o udzielenie pomocy będą przyjmować biura powiatowe Agencji. Wsparcie to jest zaliczane do pomocy de minimis w rolnictwie.

Za wypalanie traw grozi kara i utrata dopłat

Tygodnik Poradnik Rolniczy 2022 nr 12, s. 10)

image10Wypalanie traw i nieużytków rolnych, jest nie tylko niebezpieczne dla życia, zdrowia i mienia, lecz także nieuzasadnione agrotechnicznie. Zakaz wykonywania tej czynności znajduje  umocowanie w przepisach. Mówi o nim artykuł 124 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Nie dopuszcza się  również wypalania warstwy gleby i pozostałości roślinnych w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, co wskazuje z kolei art. 30 ust. 3 ustawy o lasach.

Tym, którzy nie przestrzegają tych przepisów grozi kara aresztu, nagany lub grzywny (art. 82 Kodeksu wykroczeń). Prawo do nakładania kar ma również ARiMR – wypalanie gruntów może się skończyć utratą minimum 1 proc. wszystkich otrzymywanych płatności. Ci, którzy świadomie wypalają grunty rolne mogą mieć obniżone płatności nawet o 25 proc. W przypadku stwierdzenia przez Agencję powtarzalności tego typu działań, można utracić całą kwotę płatności bezpośrednich za dany rok.

Oprac. Martyna Niewiadomska

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter